Advertentie

Gemeenten negeren waterschap bij ruimtelijke plannen

Hoosbuien en ander extreem weer hebben niet geleid tot meer invloed van waterschappen op de ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten. Integendeel, ze werden er volgens de laatst beschikbare cijfers (uit 2016) opvallend mínder vaak bij betrokken. En hun adviezen werden vaker genegeerd.

30 mei 2018

Hoosbuien en ander extreem weer hebben niet geleid tot meer invloed van waterschappen op de ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten. Integendeel, ze werden er volgens de laatst beschikbare cijfers (uit 2016) opvallend mínder vaak bij betrokken. En hun adviezen werden nogal eens genegeerd.

Tevredenheid sterk gedaald

Dat blijkt uit het eerder deze maand verschenen De staat van ons water, een gezamenlijke rapportage van rijk, provincie, gemeenten, waterschappen en waterbedrijven over de uitvoering van het waterbeleid in 2017. Daarin worden de meest recente cijfers over de interbestuurlijke samenwerking (uit 2016) aangehaald. Dat jaar nam het aantal verstrekte wateradviezen met zo’n 4 procent toe (van 7.487 naar 7.796). Maar de tevredenheid van de waterschappen over hun betrokkenheid bij de ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten daalde tegelijkertijd sterk. Waren in 2015 nog ruim negen op de tien waterschappen over hun inbreng tevreden (91 procent); in 2016 gold dat nog maar voor 64 procent.


Kwart te spreken over gemeentelijke structuurvisie
Vooral gemeenten lieten het waterschap vaker links liggen. In 2016 gaf slechts een kwart van de waterschappen aan voldoende te zijn betrokken bij de ontwikkeling van de gemeentelijke structuurvisies. Een jaar eerder was dat nog 62 procent. Ook werden de door de waterschappen verstrekte wateradviezen in 2016 door gemeenten en provincies minder goed opgevolgd (68 procent, versus 75 een jaar eerder). Als de waterschappen überhaupt al op de hoogte werden gebracht van de uiteindelijk door een provincie of gemeente gekozen oplossing (want ook dat percentage daalde in 2016).


Onderzoek naar oorzaak terugval
De Unie van Waterschappen is volgens een woordvoerder inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak van de terugval. ‘Het gaat om louter kwantitatieve gegevens. Dat maakt het ook voor ons moeilijk de precieze oorzaak te benoemen.’ In eigen onderzoek over 2017 zou  volgens de unie alweer sprake zijn van een verbetering. ‘Dat is ook wat je zou verwachten op grond van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de verplichte klimaatstresstest voor alle overheden. Maar omdat nog niet alle waterschappen op de door ons gestelde vragen hebben gereageerd, kan ik de eigen cijfers nog niet beschikbaar stellen.’  

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
Worden de adviezen genegeerd of wordt er een andere afweging gemaakt?Vanuit gemeentelijk/provinciaal perspectief kan het bijvoorbeeld heel interessant zijn een stuk grond te ontwikkelen. Eventueleyou are in the middle of several technical discussions to connect (and translate in) environmental natural capital and business impact.

If possible you like to support the set up of a thematic group (we will invite you for our conference call with other stakeholders in July, preferable second half of July) also you are willing to open up your network.

roblemen en kosten voor de aanpassing van de waterhuishouding zijn vaak voor rekening van anderen o.a. de waterschappen
Wottsjer
En vooral in lijn met de vorige minister vol blijven houden dat de waterschappen en drinkwaterbedrijven ook in de omgevingswet geen formele positie nodig hebben in de procedures rond nieuwe plannen. Tegen elke ratio in, principieel vol blijven houden dat het belang van water vanzelf goed komt, ook al verzuipen we met zijn allen en al is het water niet meer te drinken.
Parky
Zeer verstandig van de gemeenten. De waterschappen zijn logge, eendimensionale, op eigen (=boeren)belang gerichte organisaties met wie geen redelijke afspraak te maken valt. In mijn gemeente wist het waterschap (WSRL) een goedgekeurd bouwplan maar liefst 8 (!) jaar te traineren omdat de fundering 10 cm afweek van hun keur. Een compromis was niet mogelijk vanwege starre opstelling van het waterschap.
Advertentie