Advertentie

Praten over Wobbers op VNG-forum toegestaan

In hoeverre mogen ambtenaren op het VNG-forum spreken over mensen die op landelijke basis Wob-verzoeken indienen? En komt de persoon, wiens persoonsgegevens worden gedeeld, ook in aanmerking voor een schadevergoeding? De Raad van State heeft vorige week enkele belangrijke oordelen gegeven over deze kwesties in een serie van vier uitspraken.

07 april 2020
wob
Shutterstock

In hoeverre mogen ambtenaren op het VNG-forum spreken over mensen die op landelijke basis Wob-verzoeken indienen? En komt de persoon, wiens persoonsgegevens worden gedeeld, ook in aanmerking voor een schadevergoeding? De Raad van State heeft vorige week enkele belangrijke oordelen gegeven over deze kwesties in een serie van vier uitspraken.

Naar bestuursrechter om schadevergoeding

Het ging om uitspraken over zaken waarin het Pieter Baan Centrum, de gemeenten Harderwijk, Borsele en Deventer een rol spelen. In deze uitspraken gaat de Raad van State in op mogelijkheden om bij de bestuursrechter een schadevergoeding te vragen, als iemand vindt dat een bestuursorgaan in strijd met de AVG persoonsgegevens heeft verwerkt. Voor de inwerkingtreding van de AVG en de Uitvoeringswet bood de jurisprudentie minder mogelijkheden, waardoor burgers naar de burgerlijke rechter moesten. Die weg blijft openstaan, maar nu kunnen zij in een groter aantal gevallen ook naar de bestuursrechter voor verzoeken om schadevergoeding tot een bedrag van 25 duizend euro. Het gaat hierbij dus over een procedurele vraag van rechtsbescherming, namelijk wanneer iemand in geval van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens naar de bestuursrechter kan stappen.


Praten over Wobber op VNG-forum mag
De bevoegdheid van de rechter wordt bepaald door het nationale recht, de AVG zegt er niets over, constateert advocaat Cornelis van der Sluis in een analyse van de uitspraken. ‘Als een bestuursorgaan in beeld is, dan is al snel sprake van een besluitmoment en dus rechtsbescherming via de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Nu de Awb ook regels geeft voor het afhandelen van verzoeken om schadevergoeding kan de bestuursrechter dit soort kwesties dus prima oppakken.’ Verder merkt Van der Sluis op dat praten op een forum voor gemeentejuristen, het VNG-forum, over personen en hun toepassing van de Wob en hun procesgedrag nadien volgens de Raad van State is toegestaan. ‘Een schadevergoeding is pas in beeld bij een onrechtmatigheid in het verwerken van persoonsgegevens.’

Zelf aantasting persoon aannemelijk maken

Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan de eisen die artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek stelt. Een rechtsinbreuk van de AVG is onvoldoende, aldus Van der Sluis. De Raad van State stelt dat dit voor deze vier gevallen betekent ‘dat sprake moet zijn van aantasting van de eer of goede naam van betrokkene dan wel van aantasting van de persoon op andere wijze’. Zij sluit hierbij aan bij de rechtspraak van de Hoge Raad. In de drie zaken rond de gemeenten beslist de Raad van State dat de burger in kwestie geen aanspraak kan maken op schadevergoeding. Alleen in het geval van de gemeente Deventer was de verwerking van persoonsgegevens volgens de Raad van State onrechtmatig. De burger heeft alleen niet met concrete gegevens aannemelijk kunnen maken dat hij daardoor in zijn persoon is aangetast dat de gevolgen van de inbreuk hem direct hebben getroffen. Volgens Van der Sluis blijkt hieruit dat de bal sowieso ligt bij degene die om schadevergoeding verzoekt om de aantasting in zijn persoon aannemelijk te maken en de door hem geleden schade met concrete gegevens te onderbouwen.

Eenmaal schade voldoende onderbouwd
In het geval van de gemeenten Borsele en Harderwijk heeft het college met het noemen van de naam van de burger op het VNG-Forum niet onrechtmatig gehandeld. ‘De gestelde schade als gevolg van het niet tijdig volledig informeren over de verwerking van persoonsgegevens heeft hij niet met concrete gegevens onderbouwd.’ In de vierde zaak heeft de minister voor Rechtsbescherming ten onrechte het verzoek om schadevergoeding afgewezen. De directeur van het Pieter Baan Centrum had in een tegen de burger gerichte klachtprocedure zonder toestemming en buiten zijn medeweten in januari 2018 stukken met medische gegevens over hem aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle verstrekt. Daarin waren strikt vertrouwelijke gegevens opgenomen. Hier kan deze burger aanspraak maken op een schadevergoeding van 500 euro. Eerder had de rechtbank 300 euro toegekend. Volgens de Raad van State zijn persoonsgegevens met bijzondere gevoeligheid onrechtmatige verwerkt, maar zijn deze alleen terechtgekomen bij een kleine groep professionals.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Franciscus Roorda / sen. beleidsmed.
De Raad = hij niet zij. Het blijft moeilijk.
frank
Vreemd toch dat bepaalde overheidsorganen die de verantwoordelijkheid dragen om recht te spreken en objectief te zijn dat vaak verre van zijn.Telkens worden bedrijven en vooral overheden beschermd en mag de burger aantonen dat er schade is en moet deze schade dan ook nog eens aannemelijk maken en met concrete gegevens onderbouwen.Rabobank fraudeert schandalig, dan staat het extreem rechtse en foute OM klaar om super snel een schikking te treffen waarbij NIEMAND vervolgd kan worden. Dergelijk corrupt en fout elitair vriendjes gedrag verwacht je alleen in een mislukte bananen monarchie en niet in een moderne democratische rechtstaat.Helaas in NL is politieke verkleuring, uitkleding en negatieve beïnvloeding van onze rechtstaat de norm.Conclusie: Als een overheidsinstantie of bevriend bedrijfje (leef bank of beursfonds) de fout in gaat dan stelt onze rechtstaat alles in het werk om de daders vrij te pleiten en worden slachtoffers gedwarsboomd en moet alles willens en wetens bewezen worden dat er bewust fouten zijn gemaakt en als je dat al kan bewijzen zal onze rechtstaat altijd super mild en lief oordelen over overheids organen en grote bedrijven.Eventuele boetes en schadevergoedingen kunnen de grote bedrijfjes (lees banken en beursfondsen) lekker sympathiek aftrekken van de winstbelasting, maar goed dit betalen ze doorgaans toch al niet omdat de grote jongens altijd een innige bank hebben met de fiscus en dat ze al persoonlijke super gunstige geheime condities en voorwaarden hebben weten te bedingen. Dit alles in een rechtstaat: geheime afspraken tussen de belastingdienst en GROTE bedrijven, waar niemand ooit het recht op inzage op kan krijgen (want staat belang) en waar dus niemand inhoudelijk kritiek op kan hebben. Prachtige rechtstaat hebben we toch: De echte elite die hebben super nauwer vriendelijke banden met onze corrupte rechtse politiek, maar zijn ook goede vriendjes met het OM en vriendjes met (alle zittende) rechters en zijn de beste vriendjes met onze fiscus. Prachtig systeem niet waar!Aan de andere kant is het dan wel extreem zuur en fout en onrechtmatig dat deze bescherming (en speciale behandeling) niet geldt voor consumenten, burgers en slachtoffers, nee die maken ze graag monddood.Vooral mensen met een uitkering die zijn "betrapt" daar werd ALLES gezien als fraude en was alles voldoende bewezen en mochten overheidsinstanties ziekelijke sancties op leggen van soms wel jaren lange terug vorderingen, die later op niets gebaseerd bleken te zijn. Maar dan moet de financieel getroffen / vernietigde burger wel jarenlange onbetaalbare juridisch vervolgstappen ondernemen. Ziekelijk machtsmisbruik. Ook dat in NederlandTijd dat het recht voor alle burgers en slachtoffers KOSTELOOS wordt. En dat elke rechter daadwerkelijk altijd bevoegd is om over ALLES een uitspraak te doen en daarbij ALLES mag mee wegen, dat jurisprudentie een nuttig advies is, maar dat er altijd afgeweken kan worden wanneer dit in het belang is van de burger en het slachtoffer. En dat de rechter ALTIJD als uitgangspunt lichtelijke benadeling van elke overheidsfunctionaris en overheidsinstantie aanhoudt in plaats van de huidige bangige incestueuze beschermingshouding.Asbest schandaal, roken, drank, chroom6, allerlei andere ziekmakende zaken waarbij consumenten, burgers en werknemers willens en wetens werden bloot gesteld en waarbij bedrijven winst voor lieten gaan ten kosten van de gezondheid en veiligheid van consumenten en burgers. Hierbij stond het extreem rechtse kabinet en het ziekelijk rechtse justitie apparaat altijd 100% aan de foute zijde de misdadigers te beschermen en de burger tegen te werken.

Hebben we dan niets geleerd van al die honderden spraakmakende rechtszaken, behalve 5 minuutjes juichen veranderd er niets.Mijn inziens moet er een constitutioneel hof komen waarbij wet en regelgeving en AMvB's en lokaal beleid en bedrijfsregels en andere voorwaarden en regels VERNIETIGD kunnen worden!Daarnaast mag er binnen de rechtspraak ook VEEL meer zelfreinigend vermogen komen, door alle uitspraken te evalueren en bij een herziening in hoger beroep altijd de oorspronkelijke rechter persoonlijk aansprakelijk te stellen met een WAARSCHUWING.Wanneer een rechter (of OM-lid, of advocaat) 3 keer een rechtzaak negatief heeft beïnvloed, dan moet deze verplicht terug naar school kunnen worden gestuurd of uit het ambt gezet worden.Slechte rechters hebben een zeer negatieve invloed op onze rechtsstaat en zijn kwalijker dan terroristen.

Denk aan de rechters die steevast op een bepaald gebied benoemd wordt om recht te spreken en stiekem zeer goede vriendjes is met belanghebbende of een persoonlijk belang hebben. Opsporen en vernietigen van interne corruptie zou veel meer prio moeten krijgen.Wat ook fijn zou zijn is dat wanneer er een consument of burger een zaak heeft gewonnen betreffende een bepaald scenario dat deze overwinning / uitspraak ook gevolgen hebben voor alle andere consumenten / burgers. In plaats van de in NL geldende norm dat iedereen zelf maar moet procederen, wat KROM is!

Advertentie