Advertentie

Gemeenten pikken houding nieuwe kabinet niet

De verhouding tussen kabinet en gemeenten moeten hoognodig worden verbeterd. Door de 'valse' start van het kabinet zijn deze nog verder onder druk komen te staan, stelde VNG-voorzitter Jan van Zanen donderdag aan het begin van de algemene ledenvergadering van de gemeentekoepel.

13 januari 2022
Samenwerken-of-niet-shutterstock-1214857000.jpg

Het nieuwe kabinet houdt te weinig rekening met de positie van gemeenten. Gemeenten pikken dat niet. De grootste pijn zit momenteel bij het negeren van de uitspraak van de arbitragecommissie jeugd. Maar ook de in het regeerakkoord opgenomen passage om gemeenten via een aanwijzing tot maatregelen te dwingen, is bij gemeenten in het verkeerde keelgat geschoten.

Niet gelijkwaardig

‘Waarom laat je in een regeerakkoord optekenen dat het rijk, autonome gemeenten een aanwijzing kan geven, zonder dat daarvoor een juridische grondslag bestaat?’, stelde VNG-voorzitter Jan van Zanen donderdag aan het begin van de algemene ledenvergadering van de gemeentekoepel. ‘Dat doet de interbestuurlijke verhoudingen geen goed. Dat is geen één overheid. Dat is geen gelijkwaardig bestuur op basis van wederkerigheid en vertrouwen.’

 

‘Onbetamelijk’

Het aan de kant schuiven van de uitspraak van de arbitragecommissie jeugd ‘zijn ook zeer beroerd voor de onderlinge verhoudingen’, aldus Van Zanen. Vooruitlopend op gezamenlijke afspraken om de jeugdzorg te hervormen (via de hervormingsagenda) lanceerde het nieuwe kabinet in zijn regeerakkoord het plan een eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren en de behandelduur te verkorten. ‘Een afspraak is blijkbaar geen afspraak. Onbetamelijk. Met gevolgen die voor gemeenten, inwoners − kwetsbare jongeren − onacceptabel zijn en zeer beroerd voor de onderlinge verhoudingen.’ De financiering van een deel van de woningbouwopgave (‘een sigaar uit eigen door’), de opschalingskorting (‘helaas maakt het kabinet nog geen aanstalten deze definitief af te schaffen’) en het Wmo-abonnementstarief (‘daar lopen we nog steeds op leeg’) liggen gemeenten eveneens zwaar op de maag.

 

Gebakkelei

Een afdoende budget voor gemeenten moet ‘voor eens en voor altijd’ goed worden geregeld, ‘zodat we dat eindeloze gebakkelei over centen achter ons kunnen laten’, stelde Van Zanen. De start van een nieuwe regeerperiode moet worden aangegrepen om de bestuurlijke verhoudingen te verbeteren, ook al heeft het nieuwe kabinet in de ogen van gemeenten een valse start gemaakt. De VNG hoopt dat de positie van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, in het kabinet wordt versterkt ten opzichte van andere departementen. ‘Dit is het moment om de autonomie van gemeenten nieuwe vorm en inhoud – en vooral – betekenis te geven.’

 

Geen open eindjes

Gemeenten vervullen een cruciale rol om de grote inhoudelijke opgaven zoals de klimaattransitie en de woningbouw te verwezenlijken, samen met het rijk, provincies en waterschappen, benadrukte Van Zanen. Die rol willen gemeenten pakken, maar niet zonder goed overleg met de verschillende departementen en scherp te krijgen wat er van gemeenten wordt verwacht. Gemeenten zullen niet zonder meer een ‘handtekening bij het kruisje zetten’, waarschuwde Van Zanen. Pas als de plannen concreet zijn, duidelijkheid is over de uitvoering, de financiële gevolgen in kaart zijn gebracht én helderheid is over het accres, de centen vanaf 2026, gaan gemeenten uit de startblokken. ‘We laten ons niet met open eindjes afschepen.’

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Trinus / Ambtenaar
Het rijk heeft geleerd en gelijk. Het debacle van de gedecentraliseerde jeugdzorg, de dramatisch chaotische uitvoering vd vaccinaties door de GGD's, het permanente gesteggel over financiën en verhoudingen heeft effect: de Rijksoverheid heeft het geld (in de diverse fondsen) en bepaalt wat er gaat gebeuren. De gemeenten zijn niet langer de eerste overheid meer en begint gemeentelijk Nederland langzaam maar zeker weer duidelijk te worden. De energietransitie, verduurzaming, woningbouw allemaal opgaven die te groot zijn om aan goedbedoelde politieke amateurs van de gemeente zud en me zo over te laten. Terug naar af dus.
H. Wiersma / gepens.
Van mij een pleidooi voor centralisatie wat moet en een eerlijke decentralisatie wat kan. En.....er kan heel veel worden gedecentraliseerd maar dan moeten daarbij ook de noodzakelijke financiële middelen door het Rijk worden geleverd.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Aan de andere kant...De arhi procedure was gericht op versterking van de bestuurskracht en dat zal de regering dus weten, men gaat muiten.... VNG-voorzitter Jan van Zanen 'We staan naast onze inwoners'....gewoon doorpakken dus om dit hap-snap beleid aan te pakken.
H. Wiersma / gepens.
Vóór dat je nieuwe schoenen koopt moet je de oude schoenen wel onderhouden en niet weggooien. IIn bestuurlijke termen betekent dat wat je hebt moet je onderhouden voordat je nieuwe zaken gaat aanpakken. Het nieuwe Kabinet lijkt echter bij de start al de weg kwijt

Een probleem is vooral dat men bij de besprekingen rond het Coalitieakkoord kennelijk is gestart met afspraken over de 'nieuwe zaken en projecten' en de problemen rond de inkomenspolitiek (minimumloon, AOW en aanvullende pensioenen) heeft afgeraffeld.en tot sluitstuk van de begroting zijn gemaakt. Of is dit soms het aas wat de oppositiepartijen a.s. dinsdag nog krijgen toegeworpen tijdens het debat?

H. Wiersma / gepens.
Voorlichting voor de leden van de Tweede Kamer.Bij het debat van a.s. dinsdag behoort o.m. rekening te worden gehouden met het volgende:

1. er dreigt via het Coalitieakkoord structurele (!!!) ontkoppeling te ontstaan tussen de AOW en het minimumloon.

2.sinds 2013 hebben AOW'ers reeds een achterstand t.o.v. de inflatie opgelopen van 2,9%.

3. een verhoging van de ouderenkorting werkt slechts door bij een deel van de AOW'ers. Vanaf ca. E 35.500 bijvoorbeeld wordt deze korting al jarenlang afgebouwd.

4. bovendien betaalt deze categorie belastingplichtigen niet alleen belasting via Box 1 en Box 3, maar betalen zij ook al jarenlang mee aan de volksverzekeringen (AOW, ANW, ZvW, WlZ e.d.).

5. bijna alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben inmiddels bovendien een indexatieachterstand van ca. 20-25% opgelopen. Ook in 2022 dreigt dit weer mis te lopen omdat de grote pensioenfondsen niet kunnen/mogen indexeren. Het Kabinet wil namelijk het dekkingspercentage voor dat jaar stellen op 105. Uitgaande van het gemiddelde rendement van 7% over een reeks van jaren kan echter worden volstaan met een veel lagere dekkingsgraad (1% verhoging van de rekenrente betekent een ca. 11 hoger dekkingspercentage voor de pensioenfondsen).

6. aanvullend pensioen is uitgesteld loon en is dus

eigendom van de deelnemers aan een pensioenfonds!

7. naast aanpassing van de AOW aan het minimumloon is het derhalve noodzakelijk om het dekkingspercentage voor de pensioenfondsen af te stemmen op het werkelijk behaalde rendement.H. Wiersma / gepens.
Overzicht meerjarig sociaal beleid Nederland voor AOW'ers sec en/of met aanvullend pensioen.
Hieronder in willekeurige volgorde 'het snoepgoed' uit de kruidenierswinkel in Den Haag: -al jarenlange fiscalisering van de AOW (al hoewel de professor Scheefgroei anders wil doen geloven) -al jarenlang fiscalisering van diverse andere volksverzekeringen (ANW, ZvW, Wlf) -al jarenlang afbouw van ouderenkorting boven ca. E 35.000 -al jarenlang steeds grote(re) verschillen fiscale kortingen gepensioneerden in vergelijking met werkenden. -een slechte en te laat tot stand gekomen AOW-compensatieregeling bij het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd. -diverse jaren onvoldoende compensatie inflatie (sinds 2013 opgelopen tot 2,9%). -stimuleren aflossing hypotheek hoofdwoning via wet Hillen en vervolgens weer afbouwen. Overige weetjes (er zijn ongetwijfeld nog meer): -AOW'ers ontvangen géén 8% vakantietoeslag, maar slechts 4%. -de meeste gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben door het ontbreken van enige vorm van indexatie inmiddels een inkomensachterstand opgelopen van ca. 20 - 25%. -over de pensioenen wordt géén vakantietoelage betaald (dat is al in het pensioen verwerkt). De consequenties: -meer AOW'ers moeten naar de voedselbank, de bijstand, weer gaan werken en boodschappen ontvangen via de kinderen. -AOW'ers en een groot deel gepensioneerden moeten sappelen om rond te komen. -AOW'ers met een aanvullend pensioen hebben inmiddels ten onrechte een grote inkomensachterstand opgelopen. Een groot deel van het MKB krijgt door het Corono-virus veel te grote klappen.
Ab / beleidsmedewerker
Nederland verliest volgens het Planbureau voor de leefomgeving (PBL), het CBS en Het Nidi veel geld aan diverse vormen van immigratie. Asielmigratie, maar zeker ook door arbeidsmigratie. Volgens het PBL kost de immigratie Nederland zelfs meer dan de vergrijzing. Nederland heeft een financieel lek te dichten en daar rust nog een taboe op, Dat taboe is nu met Kaag I alleen maar groter geworden. We moeten dit aanpakken, maar ook zaken als de stijgende zorgkosten, die moeten worden aangepakt met een structureel andere organisatie van de zorg. Privatisering terugdraaien dus.
Piet / Jeugdzorg
Tsja die enorme bedragen voor duurzaamheid die het nieuwe kabinet wil uitgeven moeten ergens vandaan komen. @Bart, volgens mij heet het rapport “Verkenning bevolking 2050” en is dit uitgevoerd door NIDI, CBS, SCP, PBL, CPB en RIVM. Dat is al naar de tweede kamer gestuurd. Dat rapport noemt economische groei en bevolkingsgroei door immigratie als verantwoordelijk voor de toename/beheersbaarheid van de CO2 uitstoot. Het rapport is vakkundig genegeerd door de politieke elite van Rutte en Kaag. Dus Kaag wil graag immigratie, economische groei en daarnaast veel geld voor duurzaamheid. Hier klopt dus iets niet…..
H. Wiersma / gepens.
Overzicht meerjarig sociaal beleid Nederland voor AOW'ers sec en/of met aanvullend pensioen.

-,-,-,-,-,-,-Hieronder in willekeurige volgorde 'het snoepgoed' uit de kruidenierswinkel in Den Haag:

-al jarenlange fiscalisering van de AOW (al hoewel de professor Scheefgroei anders wil doen geloven)

-al jarenlang fiscalisering van diverse andere volksverzekeringen (ANW, ZvW, Wlf)

-al jarenlang afbouw van ouderenkorting boven ca. E 35.000

-al jarenlang steeds grote(re) verschillen fiscale kortingen gepensioneerden in vergelijking met werkenden.

-een slechte en te laat tot stand gekomen AOW-compensatieregeling bij het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd.

-diverse jaren onvoldoende compensatie inflatie (sinds 2013 opgelopen tot 2,9%).

-stimuleren aflossing hypotheek hoofdwoning via wet Hillen en vervolgens weer afbouwen.Overige weetjes (er zijn ongetwijfeld nog meer):

-AOW'ers ontvangen géén 8% vakantietoeslag, maar slechts 4%.

-AOW'ers hebben geen 13e of 14e maand.

-de meeste gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben door het ontbreken van enige vorm van indexatie inmiddels een inkomensachterstand opgelopen van ca. 20 - 25%.

-over de pensioenen wordt géén vakantietoelage betaald (dat is al in het pensioen verwerkt).De consequenties:

-meer AOW'ers moeten naar de voedselbank, de bijstand, weer gaan werken en boodschappen ontvangen via de kinderen.

-AOW'ers en een groot deel gepensioneerden moeten sappelen om rond te komen.

-AOW'ers met een aanvullend pensioen hebben inmiddels ten onrechte een grote inkomensachterstand opgelopen.Een groot deel van het MKB krijgt door het Corono-virus veel te grote klappen.
H. Wiersma / gepens.
Voorlichting voor de leden van de Tweede Kamer.Bij het debat van a.s. dinsdag behoort o.m. rekening te worden gehouden met het volgende:

1. er dreigt via het Coalitieakkoord structurele (!!!) ontkoppeling te ontstaan tussen de AOW en het minimumloon.

2.sinds 2013 hebben AOW'ers reeds een achterstand t.o.v. de inflatie opgelopen van 2,9%.

3. een verhoging van de ouderenkorting werkt slechts door bij een deel van de AOW'ers. Vanaf ca. E 35.500 bijvoorbeeld wordt deze korting al jarenlang afgebouwd.

4. bovendien betaalt deze categorie belastingplichtigen niet alleen belasting via Box 1 en Box 3, maar betalen zij ook al jarenlang mee aan de volksverzekeringen (AOW, ANW, ZvW, WlZ e.d.).

5. bijna alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben inmiddels bovendien een indexatieachterstand van ca. 20-25% opgelopen. Ook in 2022 dreigt dit weer mis te lopen omdat de grote pensioenfondsen niet kunnen/mogen indexeren. Het Kabinet wil namelijk het dekkingspercentage voor dat jaar stellen op 105. Uitgaande van het gemiddelde rendement van 7% over een reeks van jaren kan echter worden volstaan met een veel lagere dekkingsgraad (1% verhoging van de rekenrente betekent een ca. 11 hoger dekkingspercentage voor de pensioenfondsen).

6. aanvullend pensioen is uitgesteld loon en is dus

eigendom van de deelnemers aan een pensioenfonds!

7. naast aanpassing van de AOW aan het minimumloon is het derhalve noodzakelijk om het dekkingspercentage voor de pensioenfondsen af te stemmen op het werkelijk behaalde rendement.
H. Wiersma / gepens.
AOW wordt betaald via de SVB en bekostigd via het omslagstelsel (belastingen).

De pensioenen (= uitgesteld loon) worden betaald via de sectorale pensioenfondsen. De pensioenenfondsen wordt gevoed via de maandelijks ingehouden pensioenpremie (ca. 25%).en het jaarlijks te behalen rendement. Het pensioen is eigendom van de deelnemer!
Gerrit / Oud ambtenaar
Den Haag doet nog steeds of ze het beste voorhebben met de burgers, terwijl je moet constateren dat ze er MIJLENVER vanaf staan. Ze weten daar echt niet wat er leeft onder de gewone mensen. Je ziet dus verarming aan de ene kant en een enorme verrijking van een klein aantal bevoordeelden door het totale beleid. Gemeenten zouden meer de regie moeten krijgen en zijn beter in staat om dichter bij de mensen de juiste middelen te kunnen inzetten. Dit geldt vooral bij de jeugd, waar onvoldoende middelen gegeven worden om goede begeleiding te kunnen geven maar ook tav de ouderen die al jarenlang gekort worden op pensioenen en nu de dreigende AOW - korting. ( over de uitholling van de zorg of de problemen op de woningmarkt zal ik nog maar even zwijgen !!! )Ik durf te stellen dat ik als raadslid elke dag meekrijg waar de pijn zit en als zeer onrechtvaardig ervaren wordt. Arrogantie ten top om het arbitrage te laten komen mbt de jeugdproblematiek ( en er dan zelfs niet aan voldoen ) maar ook de trage afwerking van de toeslagenaffaire en nu weer de Groningse affaire.....Ik heb geen vertrouwen in de Haagse aanpak met dit zg. nieuwe beleid van Rutte en consorten ( al eerdere kabinetten idem ) Met dergelijk beleid kweek je nog meer onvrede.... Als gemeenten ben je jammer genoeg wel heel vaak afhankelijk van de gelden die voor de burgers bestemd zouden moeten zijn doch in Den Haag blijven hangen en/of elders ingezet worden ( Europa ... grote bedrijven .... bankinstellingen ... ?? )
Advertentie