Advertentie

Gemeenten eisen meer zelfredzaamheid burgers

Als het aan de Nederlandse gemeenten ligt, worden burgers in de komende jaren veel meer verantwoordelijk voor hun eigen zaakjes. Mensen moeten zich verantwoordelijker voelen voor hun stad en meer initiatief tonen. Gemeenten kijken niet langer alleen naar wat zij hun inwoners kunnen bieden, maar vooral wat die burger zelf wil doen.

06 december 2010

Zelf aanpakken

Het grote voordeel is volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat wanneer 80 procent van de burgers zelfredzaam is, gemeenten meer tijd en geld overhebben om te besteden aan de 20 procent die echt hulp nodig heeft. ,,Je moet het niet negatief zien. Mensen willen in deze moderne samenleving veel meer zaken zelf aanpakken dan vroeger’’, aldus een woordvoerder van de VNG.

Stadsregisseur

Rotterdam is zo’n stad die werk maakt van de nieuwe benadering. Het bestuur gaat zich vooral richten op de rol als stadsregisseur, zo hebben de coalitiepartijen PvdA, D66, VVD en CDA afgesproken. Zo ontwikkelt het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf vrijwel geen bouwplannen meer, maar stelt het alleen de randvoorwaarden vast. De marktpartijen moeten de plannen verder invullen.

Schoonmaken

Het Rotterdamse reinigingsbedrijf Roteb voert allerlei campagnes die ervoor moeten zorgen dat Rotterdammers zelf verantwoordelijk worden voor een schone buurt en stad. ,,Op sommige plekken in Rotterdam moeten schoonmakers van Roteb wel zes, zeven keer per week langskomen om de boel schoon te houden. Dat kan natuurlijk niet'', zegt wethouder Alexandra van Huffelen (binnenstad en buitenruimte).

Coalitieakkoorden

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat meer gemeenten hun dienstverlening zo aanpassen dat die de zelfredzaamheid van burgers stimuleert. Ruim driekwart van de gemeenten heeft daar in het coalitieakkoord een passage over opgenomen.

Gemakkelijker

Het is in die gemeenten de bedoeling dat burgers veel gemakkelijker bij hen kunnen aankloppen. ,,Als jij als burger iets wilt, ga je altijd naar de gemeente. Het Rijk zet alleen nog maar de grote lijnen uit. Als je dat wilt, deelt de gemeente jouw gegevens. Wil je dan een uitkering aanvragen bij het UWV, hoef je niet twee keer te vertellen wie je bent'', aldus VNG.

Persoonlijker dienstverlening

De dienstverlening van gemeenten moet de komende jaren sowieso flink op de schop; die moet veel persoonlijker en individueler. Dat vergt volgens de visie van de VNG een belangrijke omslag in gedrag en houding van ambtenaren. Zij moeten reageren op de vraag van burgers en niet kijken wat zij zelf in de aanbieding hebben. Ook moeten regeltjes worden geschrapt.


Zelf aan de slag
Zo kijkt Rotterdam er ook tegenaan. Waar gemeenten vroeger mensen met ideeën financieel hielp (subsidie gaf) of er een organisatie voor optuigde, moeten Rotterdammers er nu zelf mee aan de slag. ,,Wij willen zaken eventueel wel faciliteren.'' Roteb-directeur John Meijer: ,,We moeten niet meer alles van bovenaf opleggen, maar burgers veel meer aanspreken op wat zij zelf kunnen.''


Beroemde woorden
Hij doelt eigenlijk op de beroemde woorden van voormalig president John F. Kennedy van de Verenigde Staten: 'Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar vraag wat je zelf voor je land kan doen'.

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerard Jan de Ruiter / consulent
Als de gemeente Rotterdam serieus in overleg wil treden met de burger, dan is er een hele grote cultuuromslag nodig. Dan moeten de ambtenaren die nu achter hun bureau werken de straat op, en in overleg gaan met de burger. En dat ook nog eens op tijden dat die burger niet aan het werk is. Dat zal moeilijk worden. Voorbeeld, de gemeente heeft twee intensief gebruikte atletiekbanen. Het beheer wordt van grote afstand gevoerd. Dus is de gemeente volkomen verrast dat de banen versleten zijn. Dit terwijl ze de ambitie hebben het voorportaal van Londen 2012 te worden. Als dan de renovatie wordt aanbesteed wordt er geen advies gevraagd aan de atletiekunie. De grote stad weet het zelf wel. Gevolg de renovatie duurt 6 maanden i.p.v. 6 weken. De vereniging had een plan om een trainingshal neer te zetten. De gemeente nam het wel even over. Gevolg een uit de klauw gelopen project ( het moest direct een topsportlocatie zijn) en dus werd het afgeblazen, zonder overeg met de verenigingen . Als toppunt voerde de woordvoerder aan dat er geen scholen in de omgeving waren die er gebruik van konden maken, dit tewijl het een schoolsportterreinis. Conclusie de afstand tussen burger en gemeente is heel groot. Bij zo'n afstandelijke cultuur zal het heel moeilijk worden om initiatief van de burger te volgen.
N. van Koll / ambtenaar
Volgens mij moet de VNG zich helemaal niet gaan bemoeien met taken die een gemeente uit moet voeren. Je ziet deze organisatie steeds meer op de verkeerde stoel zitten.
Wat men nu voorstaat is volgens mij het volgende: Bij de gemeente wordt overal over vergaderd. Men heeft geen idee wat er in de praktijk (wat de burger wil) speelt. Men laat alle gemeentelijke werkzaamheden aan de parktijk (de burger) over. Die zullen toch ook een vorm van samenwerking en overleg nodig hebben. Daaruit ontstaan ook weer allerlei overlegorganen. Resultaat: er wordt een nieuwe (bestuurs)laag gecreëerd. En zou er dan werkelijk iets uitgevoerd worden? Daar zal dan wel geen geld meer voor zijn. Dat is allemaal opgesoupeerd door al de vergaderliefhebbers.
Jan Goeijenbier / consultant
Hoog tijd dat gemeenten in overleg treden met hun burgers over elkaars verantwoordelijkheden. Overheden moeten leren prioriteiten te kiezen, ook als er niet bezuinigd moet worden. Burgers hebben recht op een duidelijke overheid. Zij moeten gestimuleerd worden hun eigen, particuliere verantwoordelijkheid niet te delegeren aan de overheid, het onderwijs bijvoorbeeld. Het is van groot belang voor de toekomst van ons land, dat er een eind komt aan situaties waarin uiteindelijk niemand verantwoordelijk is of de eigen verantwoordelijkheid neemt. Het kan ook de vaak slecht gearticuleerde publieke onvrede relativeren en verminderen.
Tom / ICT beheerder
Dat betekent dus allereerst minder belastingen (of lagere) want als "ik' als burger het zelf moet gaan doen - waarom moet ik 'hun' dan nog betalen?
Als wij betalen voor iets- is het onrealistisch en onredelijk om ook te eisen dat 'we' meer zelf gaan doen.

En zich maar afvragen waarom de kloof tussen de inwoners en de gemeente(ambtenaren) steeds groter word.
Harry Janssen / Juridisch adviseur
Twee koppen uit BB: "Gemeenten eisen meer zelfredzaamheid burgers" en "Drenthe betaalt extra rijlessen voor opfrissen regels". Kennelijk geld te veel en is de kreet om meer zelfredzaamheid een volstrekt loze kreet.
Morsnova / commentator
Prima gedachte! Goed te lezen, dat de overheid van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd wil. De vraag is, of zij dat ook kán. Maar inderdaad is die aanbodsturing, die een resultante is van de begrotingssystematiek, debet aan veel overheidfalen. Wachtlijsten in de zorg waren destijds ook een resultaat van aanbodsturing, en die zijn dus nu als sneeuw voor de zon verdwenen, nu er beperkte marktwerking (en dus vraagsturing) is geïntroduceerd.

Kortom, de gedachte is uitstekend, maar het zal veel inspanning vergen om die omslag te maken. Als dat al lukt met mensen die hun hele leven in de ambtenarij hebben gezeten.

O. ten Hove
Prima idee, mits de gemeente zoals de drie grote dan ook competente wethouders en directeuren in dienst hebben want alleen dan zou het kunnen lukken. En dat is met het huidige nivo van deze mensen ondoenlijk. Daarnaast zal zelf meer doen, ook moeten leiden tot lastenverlichting van de burger. En ook dat zal niet gebeuren als de bouwwethouder van Den Haag op kosten van de gemeenschap en op uitnodiging van een instantie, waar hij ovrigens zelf voorzitter is, naar Dubai vliegt. En dit is geen VVD'er van wie je het kunt verwachten, maar een salonsocialist.
Big Spender / netto betaler
Het is lang geleden dat ik zoeveel onzin moest aanhoren! Jaren lang worden we al gekneveld door de gemeente om steeds meer te betalen voor steeds minder product, behalve wat prestige projecten. En nu het misgaat moet ik alles weer zelf doen? Graag maar dan ook m'n poen terug anders blijft het diefstal lonen.
Hef dit maffe land maar op en stuur die bestuurlijke maffia naar Uruzgan. Dag Eelco, Dag borghout, dag Edje; pas op voor de bermbommen hoor.
Koen / doenadviseur
Wat mij betreft is dit een hele logische ontwikkeling: De burger is voor de overheid 'de laatste resource'. Na jarenlang steeds goedkoper (bedrijfsmatiger) werken, is het een interessante gedachte om burgers direct in te zetten. Natuurlijk is dat een hele omslag, maar er zijn veelbelovende cases: Mantelzorg, vrijwilligers die mensen helpen om beter met hun geld om te gaan, buurtpreventie, etc.
Uiteraard is het voor de burger die zich graag (klagende) klant voelt ook even wennen. Maar het perspectief is te interessant om op basis daarvan hier geen werk van te maken!
florinus
@Joschke....zet het nu eens van je af, dat rechtse poitici meer gemeenschapsgeld in hun zak steken dan PvdA'ers. Want het is juist, helaas, die club die oververtegenwoordigd is in het cicuit van semipublieke graaifuncties, zoals directeuren van woningbouwcorporaties, Aedes, onderwijsinstellingen e,d,

En waarom juist die PvdA'ers bovengemiddeld graaien weet ik niet. Wellicht omdat het doorgaans ex-ambtenaren zijn die nu opeens denken ondernemer te mogen spelen en zich dan gedragen zoals zij denken dat een ondernemer zich gedraagt.

Er is echter één belangrijk verschil: echte ondernemers ondernemen van hun eigen geld en denken drie maal na voordat ze iets uitgeven en deze graaiers "ondernemen" met belastinggeld.

De geloofwaardigheid van de sociaal-democratie wordt hiermee ernstig ondergraven.
jakov / vml. controller gemeente
Soms zijn er zaken die je moet doen zonder eerst er bij te denken "dat hadden ze beter moeten regelen". "Ze zijn natuurlijk de bestuurders.
De stoep vegen, rotzooi opruimen die op straat ligt. Gewoon doen.
Aan een ieder die loopt te roepen van "ze moeten dit of dat", het zijn salonsocialisten, het deugt niet want enz.: steek zelf de handen uit de mouwen en loop niet te miauwen en te zeuren.
Hans / afdelingsmanager
Het minste dat die burgers dan van hun gemeente mogen verwachten - beter is: eisen - is dat in ruil voor hun grotere aandeel de gemeentelijke lasten drastisch omlaag gaan. Anders wordt het gewoon de zoveelste ordinaire bezuiniging waar een mooi verkooppraatje omheen wordt verzonnen !
Gert-Jan Tolberg / extern
Gemeenten meten met twee maten. Als het rijk hetzelfde van gemeenten vraagt, schreeuwt het VNG moord en brand en is het allemaal onuitvoerbaar.
Jan Aerts / Bedrijfsadviseur
Kenmerkend voor de lafheid en onkunde van bestuurlijk Nederland. Het bestuur van welke stad of dorp dan ook dient zo ingericht te zijn dat zij op kundige wijze uitvoering geven aan alles wat hen door de burger is opgelegd. Wij betalen allen forse bedragen aan belasting. De politie dient gezag uit te oefenen en dat op niet mis te verstane wijze. Zij dienen de burger die zich niet weet te gedragen aan te spreken en zo nodig te beboeten. Daar ben ik toch niet voor? Stel eens betere eisen aan het gemiddelde niveau van de agent. Dat geldt ook voor orde en netheid, dat dient de gemeente te waarborgen en indien nodig hardhandig op te treden. Stel maar een voorbeeld en wel zo duidelijk dat anderen daaruit kunnen afleiden dat rechten en plichten in elkaars verlengde liggen. Nu eens geen bouwplannen maar handhaving van de rechtsorde en een goede verantwoorde besteding van al dat belastinggeld. Je ontrekken aan verantwoordelijkheden heet ook in dit artikel "niet van boven af" Wat is dat voor kreet? Nee, je bent bestuurder, leg je plannen op tafel en handel daar dan naar. Dat zal die burger waarderen en zich dienovereenkomstig ook naar gedragen. Maar dit? Dit is slappe hap!
Advertentie