Advertentie

VNG over Rutte IV: valse start nieuw kabinet

De VNG heeft scherpe kritiek op een aantal onderdelen van het woensdag gepresenteerde regeerakkoord, zoals de opschalingskorting en de financiering van de jeugdzorg. Die moeten worden aangepast. De gemeentekoepel spreekt van een ‘valste start van het nieuwe kabinet’.

16 december 2021
Jan-van-Zanen.jpg

De VNG heeft stevige kritiek op een aantal voor gemeenten cruciale punten uit het woensdag gepresenteerde regeerakkoord. Die kritiek richt zich op de opschalingskorting, de financiering van de jeugdzorg en die van de woningbouwopgave. Gemeenten vinden het daarnaast onbegrijpelijk dat er geen woord wordt gerept over het herstel van interbestuurlijke verhoudingen en versterking van de financiële positie van gemeenten. De gemeentekoepel spreekt van een ‘valste start van het nieuwe kabinet’.

‘Een valse start die zich bovendien niet verhoudt tot het noodzakelijke nieuwe elan in de bestuurscultuur en de interbestuurlijke verhoudingen’, schrijft VNG-voorzitter Jan van Zanen in een brief aan de Kamer.

 

Arbitrage terzijde

In het regeerakkoord wordt de uitspraak van de arbitragecommissie over de jeugdzorg ‘eenzijdig ter zijde geschoven’. Die commissie was door de VNG ingeschakeld om een einde te maken aan het langslepende conflict tussen rijk en gemeenten over de financiële tekorten van gemeenten op de jeugdzorg. Vooraf was afgesproken dat beide partijen de uitspraak van de commissie zouden overnemen. Een van die afspraken was dat het rijk de komende jaren miljarden euro’s extra aan gemeenten geeft voor de jeugdzorg, maar dat die bedragen langzaam zouden worden afgebouwd.

 

Risico

Tot verontwaardiging van de VNG boekt het nieuwe kabinet al veel eerder kortingen in op dat extra budget. Het gaat om 100 miljoen in 2024 en een half miljard vanaf 2025. ‘Dit is onhaalbaar’, aldus Van Zanen. En tegen alle afspraken in: ‘arbitrage is arbitrage’. De invoering van een eigen bijdrage en begrenzing van de behandelduur, zoals in het regeerakkoord wordt voorgesteld, bieden in de ogen van de VNG geen soelaas en geen garantie dat die besparing ook daadwerkelijk wordt behaald. Het risico mag niet bij gemeenten komen te liggen, benadrukt Van Zanen. De VNG roept de Kamer op een stokje te steken voor dit plan.

 

Zwaard van Damocles

De VNG is verbolgen dat een nieuw kabinet de opschalingskorting nog steeds niet wil schrappen. De korting is al een tijdje bevroren en dat blijft zo. Zij moet per 2026 helemaal van tafel, vindt de VNG. De korting blijft nu ‘als een zwaard van Damocles boven de gemeenten hangen’, schrijft Van Zanen. De grond voor de korting is al jaren weg. Deze was ingevoerd in het kabinet Rutte II, toen er plannen waren om gemeenten te vormen van minimaal 100.000 inwoners. Dat plan sneuvelde al snel, maar de opschalingskorting bleef staan. Nu de korting in de lucht blijft hangen, moeten gemeenten in hun meerjarenbegrotingen ‘rekenen met een volledige terugkeer van de opschalingskorting’. Als die korting definitief wordt geschrapt, hebben gemeenten meer lucht om structureel te investeren in structurele opgaven, stelt de VNG.

 

Sigaar uit eigen doos

De financiering van de woningbouwimpuls en het volkshuisvestingsfonds is gemeenten een doorn in het oog, terwijl de ambitie om in woningbouw te intensiveren wel wordt gesteund. Voor de financiering van de woningbouwopgave wordt 1,6 miljard euro uit het gemeentefonds gehaald en via een specifieke uitkering toebedeeld aan een aantal gemeenten. Onwenselijk, vindt de VNG. ‘Dit is niet alleen een sigaar uit eigen doos die ten koste gaat van andere noodzakelijke gemeentelijke investeringen, het is ook een herverdeling van het gemeentefonds waarbij alle gemeenten betalen voor woningbouw en leefbaarheid in enkele gemeenten’, schrijft Van Zanen aan de Kamer. Een objectieve grond ontbreekt en deze keuze leidt ‘tot een grotere disbalans tussen stad en omliggende gemeenten.’

 

Onzichtbaar

Zwaar teleurgesteld zijn gemeenten over de wijze waarop zij in het nieuwe regeerakkoord als ‘uitvoeringsloket’ van rijksbeleid worden weggezet. Ook de passage dat het rijk zich het recht voorbehoudt gemeenten terug te fluiten (aanwijzingen aan gemeenten te kunnen geven) stuit ze tegen de borst. Geen woord wordt gerept over het herstel van interbestuurlijke verhoudingen en versterking van de financiële positie van gemeenten. De ‘trap op – trap af’ afspraken worden niet gerespecteerd; als het rijk meer uitgeeft, stijgt het accres in het gemeentefonds. ‘Het rijk heeft gemeenten nodig. We hoeven alleen maar te verwijzen naar de jeugdzorg, naar de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen of naar de ruimtelijke inpassing van duurzame energieprojecten.’ De nieuwe bestuurscultuur, waar de formerende partijen het al maanden over hebben, is in de verhouding tussen gemeenten en Den Haag ‘volstrekt onzichtbaar. Dit is bepaald niet het nieuwe elan waar gemeenten op gehoopt hadden.’

 

Herstart

Het regeerakkoord moet op de nu bekritiseerde punten worden aangepast, vindt de VNG. Ondertussen gaan gemeenten zich beraden over hoe zij zich willen gaan verhouden tot het nieuwe kabinet. Van Zanen hoopt op een herstart, na deze valse start.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bram / financieel medewerker
Waarom benoemt VNG in hun reactie niet het structurele accres van 1 miljard op basis van het coalitieakkoord? Doet VNG aan cherry picking of is die miljard niet hard genoeg.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Gemeenten zijn voor een deel ook het uitvoeringsloket van het rijk, maar dan met slechte uitvoeringsregels van de wetgever en volstrekt onwerkbare en te dure ICT middelen. Ook dit kabinet (3=4) wentelt haar eigen falen af op de diensten die het vuile werk opknappen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Met name maak ik me grote zorgen over het dictatoriale gedrag van de 2e kamer cq Rutte 4 om met steeds grotere regelmaat de lokale democratie (Zeewolde, Utrecht) buiten spel te zetten en hiermee de respectievelijke gemeenteraden voor 'spek en bonen' te laten vergaderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard / beleidsmedewerker RO
Zo...sinds wanneer behartigt de VNG het belang van gemeenten?...Waren ze bij de Omgevingswet maar zo actief
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
sivert dieters / belangstellende
hoezo verwijzen naar kinderopvangtoeslagaffaire;daar heet gemeente niets mee van doen maar dat willen ze graag als verdienmodel nummer zoveel ; gemeentes opheffen is mijn oplossing
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Duidelijk is dat het rijk haar eigen plan trekt en wil (d.w.z. eist) dat de gemeenten haar lijn volgt. Daar is geen discussie over mogelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
D66 is een partij met merkwaardige ideeën over de Staatsinrichting. Zo uit de studeerkamer! Dat kan specifiek van invloed zijn geweest. Veel D66 politici hebben wortels in de rechterlijke macht, internationale organisaties en (Sjoerdsma en Kaag) de asielindustrie. Weinig voeten in de modder! Bij de VVD komen de plannen uit de borrelkamer, bij D66 ook de studeerkamer. Bij het CDA kwamen de plannen vroeger vers van het land of uit de stal, maar tegenwoordig van de VVD.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / Financieel adviseur
Ik mis wederom een minister Overheid in Control:

- Sturingsinformatie is een voorwaarde voor een

slagvaardige overheid.

- Toetsing op de haalbaarheid van de uitvoering.

- Monitoring op de voortgang van de beoogde realisatie.

- Transparante rapportages

- etc.Vooralsnog lijken we het met overwegend verantwoordingsinformatie te moeten doen.

De rol van onze Rekenkamers zal vooralsnog nog essentiëler worden. Helaas is het altijd vooruitzien naar het verleden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
De financiële paragraaf van het coalitie akkoord klopt nu al niet meer. Die gaat uit van 0% rente en 3% groei. Zal niet gebeuren. De woningbouwopgave zal klauwen met geld gaan kosten. De bouwvakkers hebben we niet. Er zijn plannen om die allemaal te gaan werven in de MOE landen, anders lopen de prijzen gierend uit de hand. Slecht plan, kwalijk. Zullen we de agrarische sector, de vleesverwerkende industrie en distributie economie eens even lekker een tandje lager laten draaien? Daar werken 750.000 arbeidsmigranten uit de MOE landen. De vleesverwerkende industrie draait vrijwel volledig op Roemenen, die daar onder erbarmelijke omstandigheden werken voor oa die 85% van ons varkensvlees dat wij exporteren. Of de distributiesector die grotendeels draait op Polen. Dat zal de druk op de woningmarkt aanmerkelijk doen afnemen. En laten we tegelijkertijd het asielcircus eens stopzetten, inclusief de gezinshereniging. Dan koelt het allemaal wat af en komt er financiële ruimte. Het is te veel geworden, het groeit ons boven de pet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie