Advertentie

Ruigrok stapt naar de rechter

De provincie Limburg heeft het bezwaar van ex-directeur Geert Ruigrok van Stichting Topsport Limburg tegen de afwijzing van zijn verzoek om een integriteitsonderzoek naar de Limburgse gedeputeerden Ger Koopmans en Joost van den Akker ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ verklaard. Dit is voor Ruigrok reden om naar de rechter te stappen.

20 oktober 2020
Onderzoek
Shutterstock

De provincie Limburg heeft het bezwaar van ex-directeur Geert Ruigrok van Stichting Topsport Limburg tegen de afwijzing van zijn verzoek om een integriteitsonderzoek naar de Limburgse gedeputeerden Ger Koopmans en Joost van den Akker ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ verklaard. Dit is voor Ruigrok reden om naar de rechter te stappen.

Geen nader onderzoek
Ruigrok wilde dat onderzoek zou worden gedaan naar het bestuurlijk handelen of doen handelen van de gedeputeerden in de periodes voorafgaand aan, tijdens en na de aanvraag van het faillissement van Stichting Topsport Limburg. Nadat de integriteitsdriehoek onvoldoende aanwijzingen had gevonden voor integriteitsschendingen van de beide gedeputeerden vond Ruigrok dat de beslissing om verder onderzoek af te wijzen op onvoldoende gronden was gebaseerd, nu een gedegen onderzoek van de gronden voor het eigenlijke verzoek niet dan wel volstrekt onvoldoende had plaatsgevonden. Dat heeft hij eind augustus 2020 kenbaar gemaakt in een aanvulling op zijn bezwaarschrift.

Geen publiekrechtelijke rechtshandeling
De Provinciale Staten van Limburg hebben voor hun beslissing de adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg ingeschakeld en aan Ruigrok laten weten dat zij hun advies en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen volledig onderschrijven. In die (juridische) overwegingen stelt de commissie dat de standpuntbepaling van de integriteitsdriehoek, over dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een integriteitsschending door de gedeputeerden Koopmans en Van den Akker, geen publiekrechtelijke rechtshandeling is. Het betreft namelijk geen uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid, blijkt uit jurisprudentie.

Oordeel niet vatbaar voor bezwaar en beroep
Daarbij is een rechtshandeling een handeling gericht op een rechtsgevolg, maar het oordeel van de integriteitsdriehoek is niet gericht op enig rechtsgevolg, ‘nu het geen wijziging van rechten, plichten of bevoegdheden van bezwaarmaker teweegbrengt’. Het feit dat de bezwaarmaker ook degene is die melding heeft gemaakt van de vermeende misstand maakt dit volgens de commissie niet anders. ‘Het advies/oordeel is derhalve niet aan te merken als een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).’ Er is sprake van een 'kennelijk niet-ontvankelijk bezwaar'.

Belanghebbenden niet gehoord
Uitgelicht in het schrijven van de provincie en in het advies van de commissie wordt artikel 7:2, lid 1 van de Awb. Dat stelt dat voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, het belanghebbenden in de gelegenheid stelt te worden gehoord. De commissie wijst echter op artikel 7:3 van de Awb. Daarin staat onder meer dat van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien als sprake is van een kennelijk niet-ontvankelijk bezwaar. Aangezien uit overwegingen van de commissie geconcludeerd kan worden dat in dit geval sprake is van een kennelijk niet-ontvankelijk bezwaar is om die reden door diezelfde commissie afgezien van het horen van belanghebbenden.

Doofpot
Nu Provinciale Staten het advies van de adviescommissie hebben overgenomen rest Ruigrok geen andere optie dan naar de rechter te stappen. ‘Ze blijven zoeken om het in de doofpot te stoppen, ze durven het niet aan’, schrijft hij per mail. 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mark
Na de doelbewuste jarenlange dwalingen met Eric Lemmens heb ik weinig vertrouwen in de rechtelijke macht in Limburg
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Inez
De opstellers hebben duidelijk nog geen cursus begrijpelijk schrijven gehad. Misschien kan de journalist de volgende keer ook een vertaling aanleveren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Klaus
Tegen niet-ontvankelijkverklaring van een bezwaarschrift kan toch beroep worden ingesteld...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie