Advertentie

Wethouder Amsterdam: staat en kerk beter scheiden

De scheiding tussen kerk en staat is in nederland op grote lijnen goed geregeld. Maar zolang een kamerlid zich niet op jaweh mag laten inzweren, kan het beter.

10 januari 2012

De Nederlandse staat is niet godsdienst-neutraal genoeg: zolang  het staatshoofd haar jaarlijkse toespraak met kerstmis houdt en deze afsluit met gods zegen, zolang het rijk religieus onderwijs betaalt en zolang een islamitisch kamerlid zich bij de eed niet mag beroepen op Allah, zo lang is de scheiding tussen staat en kerk niet volledig

VVD'er

Dat stelt de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg in een opiniestuk, verschenen in het boek Breekpunt of Bindmiddel, over de invloed van religie op de huidige maatschappij.  In een toelichting stelt Van der Burg deze week het verhaal te hebben geschreven als VVD’er eerder  dan als wethouder. ‘Ik draag hierin niet het standpunt van het college uit’.

Niet neutraal genoeg

Voor de liberaal Van der Burg kan de Nederlandse Staat niet neutraal genoeg zijn.  Hij erkent dat de scheiding tussen kerk en staat ‘in grote lijnen goed is geregeld, maar hij is niet absoluut genoeg’. Zo vraagt de wethouder zich af waarom de koningin nu juist met kerstmis haar jaarlijkse toespraak moet houden. ‘Ik was  blij met de inhoud van haar rede van vorig jaar, maar laat ze die op een doordeweekse – niet religieuze dag uitspreken’.

'Zo helpe mij Jaweh'

Erger vindt Van der Burg dat een kamerlid of gemeenteraadslid bij installatie alleen maar een eed kan uitspreken met de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’.  Islamitische – maar ook joodse – politici kiezen daarom voor de belofte, hoe gelovig ze ook zijn. ‘Zo waarlijk helpe mij Jaweh mag nu eenmaal niet’.

Artikel 23 weg

Tenslotte pleit de wethouder voor het afschaffen van artikel 23 van de grondwet. Daarin is vastgelegd dat  religieuze scholen precies dezelfde financiële middelen moeten krijgen van het rijk als openbare scholen. ‘Daarmee betalen we dus met zijn het religieonderwijs van al die kinderen. Of dat nu islamitisch onderwijs is of christelijk dat maakt me niets uit.’  De staat dient alleen openbaar onderwijs aan te bieden. Voor de rest zijn er de zondagscholen of de koran-uitleg op zaterdag, aldus Van der Burgt. ‘Dat moeten de ouders dan maar zelf betalen’.

Onhaalbaar

Het onderwerp ligt hem als VVD’er na aan het hart, maar tegelijkertijd ziet hij in dat het een kansloos pleidooi is: ‘De meeste Nederlanders vinden het prima zo, dus het zal nog wel even duren voordat de scheiding werkelijk absoluut wordt’.

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Offereins / financieel beleidsmedewerker
Religie is niet hetzelfde als kerk. De koningin wordt niet door ´de kerk´ vertelt wat zij moet zeggen in haar kersttoespraak. Dus de scheiding tussen kerk en staat heeft hier niets mee te maken.God is geen aanspreeknaam maar een titel. Allah bijvoorbeeld betekent god in het arabisch. De eed uitspreken zou om deze reden dan ook geen probleem moeten zijn voor moslims of joden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
a. wortelboer / jurist
Als op immaterieel gebied van jongsafaan liberaal denkend socialist steun ik deze Amsterdamse VVD-wethouder in zijn mening dat de scheiding tussen kerk en staat nog altijd onvoldoende consequent is doorgevoerd. Religie en andere spirituele opvattingen, in de kern te kwalifieren als individueel of in groepsverband beleefde geloofsovertuigingen, zijn geen zaken van algemeen (bijv. onderwijs) belang. M.i. rechtvaardigt het koesteren en uiten van hierop gebaseerde denkbeelden dan ook geen afzonderlijke bescherming naast de grondwettelijk gereguleerde meningsvrijheid. Afschaffing van de grondwettelijke godsdienstvrijheid benadrukt de neutraliteit van de overheid tegenover godsdienst of elke andere op het bovenatuurlijke gebaseerde overtuiging, kerk of sekte. Uiteraard kan religie voor individuele personen of partijen een inspiratiebron voor hun handelen zijn, maar zij kan nooit - ook niet op grond van aanvechtbare claims gebaseerd op de "joods-christelijke traditie" - reden zijn voor privileges of overheidssteun. Een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, behoort in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld (artikel 1 Gw). Dus het aanhangen van een kerk en het belijden en uitdragen van een geloofsovertuiging bieden geen rechtvaardiging voor een bevoorrechte behandeling ten opzichte van andersdenkenden. Dus mijnheer van der Burg, u hebt groot gelijk dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de "status aparte" van religie in onze samenleving, ons rechtsstelsel en de toedeling van schaarse overheidsmiddelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan de Boer
Treurig artikel voor een VVD wethouder.

Heeft de heer van der Burg de grondbeginselen van zijn eigen partij over het hoofd gezien?

En inderdaad lijkt zoals de heer Ferwerda ook aangeeft deze wethouder voorbij te gaan aan de grondwet en de universele rechten van de mens.

Wat de vrijheid van onderwijs betreft:

we hebben christenen, atheïsten, moslims, etc. Juist op basis van artikel 23 kan elke ouder zijn/haar kind naar een school sturen die past bij hun levensovertuiging past. We geloven allemaal, de één gelooft dat God niet bestaat en wil zijn kind daarin laten onderwijzen en de ander gelooft dat God wel bestaat en wil zijn kind daarin laten onderwijzen. Waarom dan deze ongelijke behandeling die in artikel 23 is vastgelegd overboord gooien?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
erik / ambtenaar
Scheiding tussen kerk en staat, is dat niet dat de Staat zich niet bemoeid met de levensovertuiging van zijn onderdanen gelovig of niet? Dit stuk lijkt meer op Gij zult atheist zijn en anders niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / beleidsadviseur
Van der Burg probeert ons land te hertekenen als gingen wij met z’n allen gebukt onder een theocratie. De absolute werkelijkheid die hij nastreeft negeert de fundamenten waarop onze samenleving gebouwd werd. Een wethouder als exponent van een land dat zijn eigen geschiedenis en cultuur onder het mom van vrijheid en democratie steeds meer verloochent. Zijn neutraliteit heeft meer weg van een dictatuur waarbij iedere blijk van persoonlijke levensovertuiging uit het openbare leven wordt verbannen. Kim Jong-Il zou er, over absoluut gesproken, zijn vingers bij afgelikt hebben..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Maar snel de laatste christelijke uitingen verwijderen.

Wat een non-item.

Laten we de scheiding koesteren zoals we deze nu hebben. Ik heb niet de indruk dat nederland zijn religie gebruikt als uitgangspunt van politiek handelen, dan zijn er wel andere landen. Daar is het tolerante christendom overigens niet de leidende religie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Post
De heer van der Burg heft volkomen gelijk. De scheiding van Kerk en Staat is essentieel en wordt soms wordt in toenemende mate geschonden. De religie begint hier de laatste jaren steeds meer te domineren en dat kan gaan leiden tot ongewenste situaties. Het wordt tijd dat dit onderwerp weer eens op de politieke agenda komt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D.D / adviseur bedrijfsvoering
Wat een denker is die man! Heeft een wethouder van Amsterdam, geen andere zaken te behartigen dan deze onzin te spuien. Deze man is helemaal los van de Nederlandse geschiedenis. Als aanhanger van het christelijk volksdeel betreur ik dat eigen waarden en normen zo makkelijk worden ingewisseld voor een breed populistisch oeconemisch denken. Heel goedkoop, het is echt crisis in Amsterdam....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paula brunsveld van hulten
Mij uit het hart gegrepen, betere scheiding kerk en staat. In de nederlandse praktijk is die vaag. Geloven in welke god of allah dan ook is prima, als je dat zelf wilt. Maar geloof hoort achter de voordeur, ook voor de koningin. Dan is er geen 'belangenverstrengeling' van kerk en staat en dus politiek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
nelhoogmoed / politiek geinteresseerd
alsof wethouders niet mogen nadenken! het is goed om af en toe de grenzen weer eens scherp te trekken. houden wij wel van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk / Commissie lid financiën
Wat een flut artikel. Een land wat zijn geschiedenis verloochend is een land zonder toekomst.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk / beleidsambtenaar
Een artikel dat ook mij uit het hart is gegrepen. In mijn gemeente (5 van de 19 raadsleden namens CDA) moet de burgemeester voor de raadsvergadering een gebed uitspreken. Ook niet meer van deze tijd. Een onbeladen discussie over dat gebruik bleek niet mogelijk. Prima als ieder de gelegenheid krijgt voor een gebed of anderszins, echter voor jezelf en in stilte. Ook namens die grote minderheid moet een ambtsdrager optreden en dan kan het niet zo zijn dat daarbij verplichte geloofsuitingen moeten plaatsvinden. Wat mij betreft krijgt Van der Burg volop steun.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacques M / burger
Merkwaardig: een wethouder die afstand neemt van het beleid dat door het college is vastgesteld! De gemeente Amsterdam voert reeds vanaf 2008 aan de hand van een toen vastgestelde notitie over de scheiding van kerk en staat een weloverwogen beleid hoe om te gaan met religie in de Amsterdamse samenleving. Hoe kan het dan zijn dat een wethouder die daar publiekelijk afstand van neemt, dat beleid nog geloofwaardig kan uitdragen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rein Ferwerda / lijsttrekker CU waterschapsverk. Frl.-Gron.Westerkwt.
Met enige verbazing heb ik kennis genomen van deze ontboezeming van nota bene een VVD-wethouder, op pers. titel, dat wel. Beste Eric, mag ik je een goede raad van een senior aanreiken?1. Vriendelijk raad ik je aan je toch nog eens wat beter te verdiepen in wat Vrijheid en Democratie in jullie Volkspartij zouden moeten betekenen...2. Neem daarbij vooral nog eens kennis van de opvattingen van jullie door mij zeer gerespecteerde prominent Frits Bolkenstein, die juist een lans breekt voor het Christendom...3. En als je toch bezig bent, kijk dan ook eens goed naar onze Grondwet en de Rechten van de mens (dus ook van de Koningin) en bezin je nog maar eens op onze kostbare Grondrechten, met inbegrip van Art. 6 en 7... En wie weet...?Met vriendelijke groet, Rein Ferwerda
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Baantjerfan
Dhr. V/d Burg schijnt niet te weten dat hij met zijn uitspraak knaagt aan ons kiesstelsel. De subsidiering van het godsdienstig onderwijs is er gekomen toen de arbeider zijn algemeen kiesrecht kreeg. Kwestie van handjeklap geweest"Jij dit, ik dat"

Dus wethoudertje, je wilt kennelijk terug naar de tijd van het censuskiesrecht toen conservatieven en liberalen het nog voor het zeggen hadden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vincent de Ruijter
Dat een wethouder uitspraken doet die de landelijke politiek aangaan is niet vreemd. Hij heeft dagelijks met landelijke wetgeving en beleid te maken.De Nederlandse staat is niet democratisch zolang zij een monarchie kent is niet seculier zolang de staatshoofd en wetgeving refereert naar "God". Hij heeft een goed punt en sommigen hier onder ons vinden dat erg vervelend. En dat vind ik nou weer vervelend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paula brunsveld van hulten
Hear hear ... Geheel eens met wethouder vdBurg, in alle punten. Een echte liberaal, meer dan menig vvd er.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie