of 59250 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Nieuw begrip bouwterrein

  Reageer

  De levering van een onroerende zaak is als hoofdregel vrijgesteld van btw. De levering van een bouwterrein is daarop een uitzondering en daarom belast met btw. Vanaf 1 januari 2017 wordt het begrip bouwterrein ruimer uitgelegd. Er is dan eerder sprake van een bouwterrein. Hiermee dient nu al rekening te worden gehouden bij lopende projecten.

 • Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren akkoord

  1 reactie

  Ambtenaar wordt werknemer.

  Al sinds 2014 ligt er een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Op 8 dinsdag november is deze wet eindelijk door de Eerste Kamer aangenomen. De grootste transitie van mensen met een ambtenarenstatus naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst is een feit.

 • Soft controls in de publieke sector: wat kunnen ze voor uw organisatie betekenen?

  Reageer

  Een goed functionerend zacht intern beheerssysteem (soft controls) is doorslaggevend voor het succes van uw risicomanagementbeleid en algehele bedrijfsvoering. Bij veel bestuurders en toezichthouders in de publieke sector staat het bredere thema gedrag en cultuur dan ook hoog op de agenda. Toch bestaat er bij velen enige aarzeling om met soft controls aan de slag te gaan. Met name onzekerheid over de (tijds)investering en het resultaat, lijkt daaraan ten grondslag te liggen. Daarom houdt BDO op 14 en 15 november twee rondetafelbijeenkomsten over dit thema: Meten is weten, wat kunnen soft controls voor uw organisatie betekenen?

 • Onderzoek naar cybersecurity bij gemeenten

  Reageer

  Op weg naar huis-bijeenkomst gemeenten: cybersecurity.

  De omgeving van gemeenten verandert permanent, niet in de laatste plaats door wijzigende wet- en regelgeving. Dit heeft grote invloed op uw takenpakket als bestuurder, directielid of manager van eerste overheden en op de manier waarop uw gemeente zich verhoudt tot burgers, bedrijven, instellingen en andere gemeenten. In de waan van de dag blijft het een uitdaging om verdieping te zoeken op verschillende thema’s. Daarom organiseert BDO ieder kwartaal een ‘op weg naar huis-bijeenkomst’, speciaal voor lokale overheden. Het thema voor de eerstvolgende bijeenkomsten op 8 en 15 november is cybersecurity.

 • Btw-vrijstelling gedecentraliseerde zorg wordt verduidelijkt

  Reageer

  Sinds 2015 is een groot aantal zorgtaken gedecentraliseerd neergelegd bij de gemeenten. Dit betreft met name de zorg op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Hierdoor is niet alleen de zorgmarkt veranderd, maar hebben ook wijzigingen plaatsgevonden in de btw-wetgeving. Dit leidt in de praktijk toch nog tot een aantal onduidelijkheden. De staatssecretaris van Financiën wil hierover duidelijkheid verschaffen.

 • Gemeenten, maak van bewustwording informatiebeveiliging topprioriteit

  Reageer

  Nederlandse gemeenten moeten aan de slag met het risicobewustzijn van ambtenaren en bestuurders rond informatiebeveiliging. Dat stelt BDO Accountants & Adviseurs in het rapport Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2016. Bij de beveiliging van digitale informatie volgen de meeste gemeenten de letter van de wet, maar daar is het vervolgens mee gezegd. Terwijl volgens BDO de meeste risico’s schuilen in de menselijke factor. Daarnaast hebben Nederlandse gemeenten wel relatief vaak een veiligheidsfunctionaris in dienst, maar heeft hij of zij vaak niet de juiste papieren.

 • Gemeente kan btw volledig aftrekken op bouw schoolgebouwen

  Reageer

  Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat een gemeente de btw op haar (bouw)kosten volledig in aftrek kan brengen. De gemeente heeft twee schoolgebouwen voor Brede Scholen gebouwd. De schoolgebouwen werden na de bouw verkocht met btw aan een beheersstichting tegen ongeveer 10% van de bouwkosten. De schoolgedeelten werden door de beheersstichting (om niet) ter beschikking gesteld aan de schoolbesturen in het kader van de Wet op het primair onderwijs. Daarnaast werden delen van het schoolgebouw door de beheersstichting tegen vergoeding verhuurd aan derden.

 • Tussen uw maatschappelijke rol en het bedrijfsmatig werken zit een spanningsveld

  Reageer

  Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking en een terugtredende overheid: het zijn turbulente tijden voor de publieke sector. Hoe maakt uw organisatie de omslag naar bedrijfsmatig werken en behoudt u tegelijkertijd uw maatschappelijke relevantie? Het is vandaag de dag, in uw sector, een van de meest fundamentele vraagstukken.

   

  Lees hier meer in de whitepaper

 • Gemeente is voor leerlingenvervoer geen btw-ondernemer

  Reageer
  Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft antwoord gegeven op prejudiciële vragen die door de Hoge Raad zijn voorgelegd over het leerlingenvervoer dat de gemeente Borsele verricht. Het HvJ EU oordeelt dat de gemeente met betrekking tot het leerlingenvervoer geen ondernemer is voor de btw en daarom de inkoop-btw niet kan aftrekken.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers