of 59250 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Drie redenen waarom de OR belangrijk is bij invoering WNRA

  Wat betekent de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor de OR bij de lokale overheid? Bent u zich als ondernemingsraad (OR) bewust van de nadrukkelijke rol die u kunt spelen? En welke mate van betrokkenheid is voor uw OR gewenst bij de voorbereiding en implementatie van WNRA?

 • 7 onmisbare onderdelen plan van aanpak WNRA

  Een goede invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) vraagt om een goede voorbereiding, en dat vraagt om een concreet plan van aanpak. Niet alleen het beleidsmatige, juridische en financiële aspect is daarin belangrijk, maar zeker ook de onderdelen projectorganisatie en communicatie. Daar begint het hele traject eigenlijk mee.

 • WNT: Algemeen bezoldigingsmaximum 2018

  Reageer

  Jaarlijks wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het algemeen bezoldigingsmaximum in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’) geïndexeerd.

 • Budget autoriteit persoonsgegevens omhoog

  Reageer

  Prinsjesdag kent vele tradities. De uitlekkende miljoenennota, de hoedjes op het Binnenhof en ook de uitgebreide analyses van begrotingen en (belasting)plannen achteraf. Wat in die analyses wellicht een beetje onder de radar is gebleven is de voorgenomen verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van verwerking van persoonsgegevens.

 • Workshop Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Reageer

  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Een groot deel van de ambtenaren is daarmee volgens de nieuwe Ambtenarenwet een werknemer. En zo wordt die huidige publiekrechtelijke aanstelling een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

 • Quickscan: Volwassenheidsscan Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

  Reageer

  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Een groot deel van de ambtenaren is daarmee volgens de nieuwe Ambtenarenwet een werknemer. En zo wordt die huidige publiekrechtelijke aanstelling een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

 • Wilt u weten wat werken aan informatieveiligheid oplevert?

  Geachte bestuurder in de (semi)-publieke sector. Sinds enkele jaren wordt u hardnekkig lastig gevallen met doemverhalen over cybersecurity. De centrale boodschap: er komt hele strenge privacywetgeving aan die ervoor zal zorgen dat uw organisatie straks mogelijk miljoenen euro’s aan boete moet gaan betalen als de informatieveiligheid niet op orde is. De strengste der privacywetten - de door de EU uit te vaardigen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - moet nog worden ingevoerd, op 25 mei volgend jaar om precies te zijn. Maar als het zover is, zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bij herhaling duidelijk gemaakt, zullen de  boetes waarmee gedreigd wordt, daadwerkelijk gaan vallen.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers