Alle whitepapers

Kansen en bedreigingen voor het mbo in het speelveld van LLO

Recentelijk heeft een aantal opleidingsbedrijven in de bouwsector een private opleider overgenomen die  tevens mag certificeren. Daarmee rijst niet alleen de vraag wat deze overname betekent voor de samenwerking tussen de bekostigde mbo‐scholen en opleidingsbedrijven. Maar ook welke landelijke impact deze beweging heeft, en welke standpunt de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving zou kunnen innemen.

KplusV en PTvT hebben dit vraagstuk onderzocht door middel van een uitgebreide deskresearch, interviews met 4 en een werksessie met 11 scholen. De resultaten van het onderzoek zijn daarmee niet representatief voor de gehele mbo-sector TGO of de bouwopleidingen. Wel bieden ze goede aanknopingspunten voor de verdere discussies en gedachtenvorming over hun positionering in het speelveld van LLO en de mogelijke strategieën voor de mbo‐scholen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de mbo‐scholen ruwweg vier posities (kunnen) innemen, die leidend zijn voor de gehanteerde strategieën en te verwachten gevolgen op korte en langere termijn. 

Benieuwd naar de scenario's, conclusies en aanbevelingen? Download het whitepaper! 

Whitepaper aanvragen

Aanhef