Alle whitepapers

Inkopen met de milieukostenindicator

Opdrachtgevers willen steeds vaker duurzame oplossingen inkopen. Dit kunnen zij doen door naast prijs ook de milieueffecten van de inkoop mee te nemen. Hiermee daagt de opdrachtgever de markt uit te verduurzamen en te innoveren. Tegelijkertijd ondersteunt dit ook doelstellingen ten aanzien van CO2-reductie en de circulaire economie.
Om de milieueffecten van een dienst, levering of werk te kunnen beoordelen en vergelijken is een objectieve maatstaf wenselijk. Milieueffecten kunnen uitgedrukt worden met behulp van de milieukostenindicator (MKI); een in euro’s uitgedrukte uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA). Een levenscyclusanalyse bepaalt de milieueffecten van een oplossing over verschillende levensfasen, bijvoorbeeld van grondstoffenwinning tot afdanking. De MKI drukt deze milieubelasting uit in één enkele waarde. Deze financiële waarde geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om de optredende milieueffecten ongedaan te maken.

 

MKI wordt steeds vaker ingezet als meetinstrument. Zo is het berekenen van de milieueffecten van een project sinds 2012 een verplicht onderdeel van het Bouwbesluit en gebruiken Rijkswaterstaat en ProRail inmiddels standaard DuboCalc bij aanbestedingen. Door mede te gunnen op de MKI worden marktpartijen gestimuleerd om de milieu-impact van hun oplossing te reduceren. Ook bekende andere duurzaamheidstools, zoals GPR, GreenCalc en Breeam, maken gebruik van MKI gegevens om te komen tot een score. Deze handreiking geeft aanbestedende diensten meer uitleg over de toepassing van de LCA en MKI in het inkoopproces. De handreiking bevat een stappenplan en geeft aandachtspunten, tips en voorbeelden.

Inhoudsopgave

Inleiding

Theoretische achtergrond

LCA berekening

Tot stand komen MKI

MKI simuleert verbeteringen in de keten

Organisatie voorbereiden

Stappenplan

Toepassen MKI bij inkoop op product- of contractniveau

Whitepaper aanvragen

Aanhef