Alle whitepapers

Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) willen – evenals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging – dat politieke ambtsdragers op veilige en integere wijze hun taak kunnen uitvoeren. Agressie en geweld, in welke vorm of tegen wie gericht dan ook, is onacceptabel. Onze democratische rechtsorde is gebaat bij het ongestoord en veilig functioneren van de lokale politiek. De verantwoordelijkheid voor beveiligingsmaatregelen van lokale politieke ambtsdragers is primair een lokale verantwoordelijkheid. Om het lokale bevoegde gezag te ondersteunen bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid en om meer duidelijkheid en uniformiteit te verkrijgen, is een handreiking ten behoeve van deze bestuurders opgesteld.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Uitgangspunten bewaking en beveiliging

3. Preventieve Maatregelen

4. In het geval van een concrete bedreiging met agressie en/of geweld

Bijlages

Whitepaper aanvragen

Aanhef