Alle whitepapers

Detacheren werkt!

Eindrapport Verkenning detacheringsvarianten


Dit eindrapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het rapport geeft de resultaten weer van de verkenning naar detacheringsvarianten voor de uitvoering van de Participatiewet (P-wet) in de praktijk. De verkenning geeft het beeld van de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.

Aanleiding voor de verkenning
Het ministerie van SZW heeft behoefte aan meer inzicht in de wijze waarop publieke en private detacheringsfaciliteiten in de praktijk bijdragen aan de arbeidstoeleiding van werkzoekenden, in het bijzonder van mensen met een uitkering of ondersteuning op grond van de P-wet. Met de verkenning naar de detacheringsvarianten in de praktijk en het (onder andere daaruit ontstane) inzicht, wil het ministerie bouwen aan een infrastructuur voor deze kwetsbare groep mensen. De verkenning is uitgevoerd naar aanleiding van de in het najaar 2018 en voorjaar 2019 ingediende moties in de Tweede Kamer. In deze moties wordt aandacht gevraagd voor verdere vormgeving van de sociale werkbedrijven binnen het zogenaamde “breed offensief” en aandacht gevraagd voor de rol van deze bedrijven.

Tevens is aanleiding voor de verkenning de zorg van de Sociaal Economische Raad (SER) over de toekomst van de sociale werkvoorzieningsbedrijven. De SER pleit voor een samenhangend geheel van zes instrumenten, faciliteiten en voorzieningen in de 35 arbeidsmarktregio’s (functionaliteiten). Eén van deze zes functionaliteiten is het bieden van detacheringsfaciliteiten aan reguliere werkgevers. De SER wijst op het belang van het beschikbaar zijn van een dergelijke faciliteit ten behoeve van het tot stand komen van duurzame arbeidsrelaties voor kwetsbare groepen.

Benieuwd? Download het eindrapport. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef