Advertentie
sociaal / Nieuws

Van Rijn dicteert gemeenten eerlijke thuiszorgtarieven

Gemeenten moeten zorgaanbieders eerlijke tarieven betalen, om te voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden van thuiszorgmedewerkers verslechteren.

02 december 2015

Gemeenten moeten zorgaanbieders eerlijke tarieven betalen, om te voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden van thuiszorgmedewerkers verslechteren.

Laatste dubbeltje

Partijen dienen zich te houden aan de Code voor Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning, zegt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Leven ze die niet na, dan is hij bereid ze te dwingen. Volgens hem bevatten cao’s voldoende wettelijke waarborgen, maar hij erkent dat sommige gemeenten gaan voor het laatste dubbeltje, waardoor zorgaanbieders onder het cao-loon willen duiken. De code die tot stand kwam onder leiding van Doekle Terpstra van de Transitiecommissie Sociaal Domein, wordt in gemeenteland slecht nageleefd, benadrukken Kamerleden. ‘Ik ben bereid de vrijblijvendheid er vanaf te halen. Als daar wet- en regelgeving voor nodig is, zal ik het niet nalaten,’ beloofde Van Rijn woensdag tijdens een debat over de Wmo en de langdurige zorg.
 

TSN-debâcle
Hoewel de Tweede Kamer aanstaande dinsdag een apart debat wijdt aan de in surséance van betaling verkerende thuiszorggigant TSN, werd het debat van woensdag sterk gekleurd door het dreigende faillissement van deze organisatie. Volgens SP-portefeuillehouder Tjitske Siderius fungeerde TSN als ‘de stofzuiger’ van het systeem, als partij die andere omgevallen thuiszorgorganisaties overnam. Gaat TSN failliet, dan mag volgens Siderius door de partij die de activiteiten overneemt niet worden getornd aan de arbeidsvoorwaarden van thuiszorgers.
 

Basistarief
De SP drong opnieuw aan op een basistarief voor huishoudelijke hulp en vindt dat cliënten moeten kunnen rekenen op ‘hun vertrouwde gezicht’, ook na een faillissement. ‘Ik durf niet toe te zeggen dat er niks zal veranderen,’ aldus Van Rijn. Het hangt er volgens hem vanaf hangt of er in juridische zin sprake is van een ‘overgang’, als andere aanbieders de taken overnemen van het bij 40.000 cliënten werkende TSN.
 

Winstwaarschuwing
Volgens CDA-woordvoerster Mona Keijzer is het wachten op de volgende instelling die in de problemen komt. Met de dagbesteding en begeleiding en aanbieders van speciaal vervoer gaat het volgens haar dezelfde kant op als met de huishoudelijke hulp. Een brandbrief van brancheorganisatie BTN moet volgens haar worden gezien als ‘een winstwaarschuwing’. BTN zegt signalen te krijgen van leden dat gemeenten onvoldoende beseffen wat begeleiding inhoudt en hoe de kosten zich verhouden ten opzichte van de baten. ‘Ook hier komen de tarieven onder druk te staan.’
 

Motie van wantrouwen

Tijdens het debat kondigde de SP nog nét niet aan dat de vertrouwenskwestie gesteld zou worden. Maar Siderius liet doorschemeren een motie van wantrouwen jegens de staatssecretaris al in de achterzak te hebben. Zij eiste deze week nog een algemeen overleg, mét stemming. Eerder suggereerde Siderius dat er op het ministerie reddingsplannen voor TSN klaarliggen. In een kort voor het debat verstuurde Kamerbrief ontkent Van Rijn dat. ‘Staatssteun voor TSN kan nooit de uitkomst zijn’, schrijft hij. In samenwerking met de VNG is een handreiking opgesteld over wat gemeenten moeten doen om de zorgcontinuïteit te regelen, als een zorgaanbieder omvalt. Verder overlegt de PvdA-bewindsman met de vakbonden over ‘een nieuw arbeidsmarktperspectief voor de thuiszorg’.
 

Gebrekkige communicatie
Een ander onderwerp waar Van Rijn over aan de tand gevoeld werd, is de gebrekkige manier waarop gemeenten hun inwoners informeren over de Wmo-uitvoering. Dit onder meer naar aanleiding van een woensdag gepubliceerd rapport van seniorenorganisatie ANBO, dat de communicatie bij 80 gemeenten over de Wmo onderzocht. ‘Een dikke onvoldoende’ heeft de ouderenorganisatie er voor over. Onderzoek van de persoonlijke situatie van zorgvragers staat vaak niet centraal. Gemeenten werken vaak met standaardbrieven over huishoudelijke hulp, in ondoorgrondelijke taal soms. Vaak wordt niet aangegeven of er een gesprek bij de zorgvrager thuis zal worden gevoerd, wat daarvan het doel is en hoe de uitkomst meegedeeld wordt. Inwoners wordt niet gezegd dat ze een deskundige mogen meebrengen (cliëntondersteuning), bijvoorbeeld een medewerker van een welzijnsorganisatie. Ook op dit punt beloofde Van Rijn beterschap. In overleg met de VNG en cliëntenorganisaties wil hij de voorlichting verbeteren.  
 

Stapelfacturen
PVV-zorgspecialist Fleur Agema vroeg de staatssecretaris om opheldering over zogenoemde ‘stapelfacturen’ voor de eigen bijdrage, die zorggebruikers krijgen toegestuurd door het Centraal Administratie Kantoor. Zij moeten met terugwerkende kracht de eigen bijdrage van meerdere periodes betalen, met factuurbedragen van soms honderden euro’s. Volgens Agema moet een betrouwbare overheid in staat zijn om binnen zes weken de administratieve afhandeling te regelen, en zo niet, dan is volgens haar de consequentie dat vorderingen worden kwijtgescholden. Van Rijn schreef de stapelfacturen toe aan te laat aangeleverde gegevens over geleverde zorg. Cliënten die het bedrag niet in één keer kunnen ophoesten, mogen volgens hem in termijnen betalen.

Reacties: 28

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ernst de Baak
De hele samenleving en de omgang met elkaar gaat er door de decentralisatie heel erg op achteruit.

Het gaat er om wat je een ander gunt en hoe je de ander ziet.

Het gemeentepersoneel gaan we vanaf nu ook goedkoop inkopen via een goedkope cao daar worden ze weer mens van.

Dat loon is beter te besteden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de Frysk
Het blijft voor mij een raadsel dat verantwoordelijk wethouders buiten schot blijven. Het is mij bekend dat zij zich vooral bezig houden met hun eigen paadje schoon te vegen door naar anderen te wijzen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adriaan de Jongh / wethouder
Wat deed Van Rijn om de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening te behouden? Wat deed Van Rijn tegen gemeenten die de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening afschaften? Wat ondernam hij tegen de groeiende inzet van alfahulpen?

Dit dictaat zorgt ervoor dat de gemeenten die omzichtig het de huishoudelijke hulp omgaan de rekening mogen betalen. Flink hoor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Janssen / Betrokken burger
Dit is inderdaad een opportunistische actie van Van Rijn én het kabinet. De verantwoordelijkheid voor het stelsel van de zorg ligt bij het Rijk. Dan moet het Rijk voldoende boter bij de vis doen óf eerlijk zeggen dat veel minder mensen recht hebben op overheidszorg. Die laatste klus mogen gemeenten nu opknappen: dat betekent dat zij minder zorg (hh etc) kunnen inkopen en dus minder mensen helpen. Dat betekent dus níet per definitie goedkoper inkopen.

Dit is het effect van de -al lang niet meer bejubelde- marktwerking in de zorg!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Beide partijen hebben verschrikkelijk veel boter op hun hoofd. Er moet een onderzoek komen naar zowel de rol van het ministerie als de rol van de gemeenten, c.q. VNG. In dat onderzoek dient aan de orde te komen of het niet noodzakelijk is dat Rijk en Gemeenten verplicht zijn een ´good governance code´ toe te passen.De code waar van Rijn zich op beroept is 31 augustus j.l. gepubliceerd. Over het implementeren van de code is als volgt bepaald:

Partijen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de code binnen hun organisatie en bij nieuwe inkoopopdrachten die na ondertekening van de code in de markt worden gezet. Deze code gaat in op de datum van

ondertekening.Er is niets bepaald over nalatigheid bij het implementeren. Evenmin is er een maximale termijn voor het implementeren gesteld.Iedere politicus en iedere bestuurder weet dan dat gemeenten daar maximaal misbruik van maken.Het sluiten van convenanten tussen het Rijk en het bedrijfsleven voor het realiseren van resultaten zonder dat daar wetgeving over bestaat, is een vaak gebruikt en zeer effectief werkzaam instrument. Het bedrijfsleven realiseert zich immers dat als zij de kluit belazeren, het Rijk die wetten zwaarder zal aanzetten en zal invoeren.In een aanpassing van de wet dient een gelijk feed back mechanisme opgenomen te worden, waarbij het Rijk het recht krijgt tot in- en uitvoering van een dergelijke wet over te gaan, zonder dat de politiek daar nog bij betrokken wordt. Slecht dan wordt de samenspanning tussen lokale en landelijke politici, om lokale belangen toch te laten prevaleren, doorbroken.Overigens blijf ik van mening dat VWS direct onder curatele moet worden gesteld. De bestuurlijke besluitvorming van dat ministerie voldoet al jaren niet aan de hoge kwaliteitsstandaarden waartoe zij in het kader van het IAK verplicht zijn.De puinhopen die VWS aanricht veroorzaken en vergroten angst en onzekerheid van burgers. Rijk en Gemeenten moeten meer sturen op stabiliteit van de samenleving.Dat is bijzonder hard nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A. Wassenburg
.... en dan hebben we het nog maar niet over de volgende bezuinigingsstap die in 2016 gaat gelden. Mag ik raden: opnieuw PGB-problemen, opnieuw mensen die de noodzakelijke zorg niet krijgen, opnieuw belastingverlaging voor hen die het niet nodig hebben en steeds meer mensen in de schuld door de duurdere zorg. Gelukkig nieuwjaar alvast, allemaal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
OmkeH / Yogi
De fabel van de mierDe mier kwam alle dagen te vroeg op het werk en begon onmiddellijk te werken; zij was productief en zeer tevreden. Haar baas, een leeuw, was verbaasd dat de mier werkte zonder toezicht. Hij dacht: als zij zoveel presteert zonder supervisie, zou ze dan niet nog meer presteren onder permanent toezicht?Hij wierf een kakkerlak die een grote ondervinding had in het superviseren en die prachtige rapporten kon opstellen. De eerste maatregel die de kakkerlak nam was een prikklok plaatsen om het komen en gaan van de mier te registreren. Vervolgens had de kakkerlak een secretaresse nodig en een spin om het archief te beheren en de telefoongesprekken te controleren.De leeuw was zeer tevreden over de rapporten van de kakkerlak en vroeg hem bovendien de productie in een grafiek te zetten. Het is toen dat de kakkerlak een computer en een laserprinter aanschafte en een vlieg aanwierf om de informatica te beheren.De mier, kortgeleden nog productief en stralend, werd wanhopig van die berg papier en van al die vergaderingen die haar tijd opslorpten!De leeuw vond dat het tijd werd om op de werkplaats van de mier een sectorverantwoordelijke aan te stellen. Deze post werd toevertrouwd aan een krekel die, om te beginnen, een ergonomische stoel aankocht voor zijn kantoor en vast tapijt liet plaatsen. Deze nieuwe verantwoordelijke had ook een computer nodig en een assistente.Op dit ogenblik kon de mier er niet meer om lachen en zij maakte zich iedere dag kwader en kwader. Het is toen dat de krekel zijn baas, de leeuw, er van overtuigde dat een studie van de werksfeer absoluut noodzakelijk werd. Na de werklasten te hebben bestudeerd stelde de leeuw vast dat de dienst waar de mier werkte niet meer zo productief was als vroeger. Hij wierf een uil aan, die bekend stond als een vermaard en eersteklas raadgever, om een audit te doen en een oplossing voor te stellen. De uil liep drie maanden rond in de kantoren en stelde een enorm dik rapport op met als besluit: er is te veel personeel in deze onderneming.En raad eens wie de leeuw het eerst ontsloeg?De mier natuurlijk want: "Zij gaf blijk van een tekort aan motivatie en had een houding die tot conflicten leidde."
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
@ Henk,Een prachtige fabel. Het roept de vraag op waarom gemeenten zich niet als de mier gedragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieter / afdelingshoofd
Waar zijn wij mee bezig, vanuit Den Haag opleggen taken over de schutting geworpen krijgen en deze moeten overnemen met 25% korting, geen tijd krijgen dit eens goed uit te werken en succes met implementeren en dan nu maar wijzen. Schande mijnheer van Rijn, u moet zich echt schamen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
De consequentie hiervan is uiteraard dat nog veel minder mensen hulp krijgen. Het moet namelijk uit de lengte of uit de breedte met de kortingen die de rijksoverheid gemeenten oplegt. Clienten zijn hiermee de verliezers, aanbieders de winnaars. En dus: op naar de volgende reeks kamervragen.Overigens begrijp ik niet dat de uurtarieven voor HBH zoveel boven markttarieven schoonmaakhulp liggen. Dus de shake-out had gewoon plaats mogen vinden. En HBH is wat anders dan thuiszorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mierachtige / Manager
Het probleem zit niet in de tarieven, uiteraard kennen die wel een bodem, gerelateerd aan de cao en verplichte bedrijfsvoeringskosten. Het probleen zit grotendeels in het volume, omdat van Rijn weigert een heldere interpretatie van de wet te geven; hbh valt onder de WMO, ongeacht de financiële middelen van de cliënt. In dat geval dus niet onder armoedebeleid.. De bezuiniging is dan in redelijkheid op te vangen, met HHT als smeermiddel naar het nieuwe soberder tijdperk waarin eigen kracht en netwerk ook een rol hebben .. Dit vraagt een moderne mensgerichte cultuur in plaats van technocratische trucjes van gemeenten. Transformatie dus!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.F.Willems / pensionado
Mijn voorspelling is dus uitgekomen:gaat de boel te veel uit elkaar lopen, dan komt er een landelijke normering van rijkswege.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Als dit doorgezet wordt, dan is de decentralisatie mislukt voordat deze goed en wel begonnen is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcella
In termijnen ?

Voor iets waar je recht op hebt en noodzaak is ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Wat zijn "eerlijke tarieven". Maakt Den Haag dat uit? Op basis waarvan dan?

Dat sommige gemeenten een lager uurtarief willen betalen dan sommige thuishulporganisaties aan kosten hebben? Da’s hun goed recht. Deze zorgaanbieders hebben gewoon te duur personeel in dienst voor het werk dat door andere organisaties die schoonmaakdiensten verzorgen goedkoper wordt verricht. En de eerste betalen hogere uurlonen volgens de ene cao (VVT voor verzorgenden) dan de andere (schoonmaak-)cao.Merkwaardig en illegaal is de verplichting die Van Rijn, op verzoek van enkele politieke partijen gemeenten op zou willen leggen om zich te houden aan de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning. Want daar gaat Den Haag niet meer over! En wie gaat dat dan betalen, want dan wordt er duurder (dan nodig) door gemeenten ingekocht. Terwijl gemeenten al een forse korting van 40% op de huishoudelijke hulp te verstouwen hebben gehad. Als het Rijk 40% bezuinigt dan gaat dat linksom of rechtsom ongeveer 40% banen kosten. Dus het zijn krokodillentranen die daar in Den Haag worden geplengd.

Waarom mogen gemeenten zelf niet uitmaken welke prijs ze voor schoonmaakwerk over hebben?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Dit is dus de rijksbegroting regelen over de rug van lagere overheden.
Draag eerst puinzooi qua gegevens over zodat geen gemeente weet waar hij aan toe is, regel vervolgens dat clienten het overgangsjaar alle rechten houden en regel dan al of niet via brochures, die kennelijk als pseudo wetgeving gelden? dat gemeenten feitelijk niet mogen sturen.

Dat de clienten centraal moeten staan is logisch, maar dat hele departement moet gezuiverd worden van beschamende incompetentie. Nu eerst miljoenen snel erbij naar gemeenten, zonder dat geld ergens weer achterbaks in het Gemeentefonds ergens anders weg te halen. En dan pas gaan lullen over eerlijke tarieven.

De Tweede Kamer heeft echter met haar besluitvorming zonder checks op een reeel perspectief voor gemeenten, zorgorganisaties en clienten ook boter op het hoofd, dus is het maar de vraag of er echt doorgepakt wordt op dat departement en het bestuur.
Rekenkameronderzoekje dan maar?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Car / Nvt
De heer Van Rijn is nu het misgaat van mening dat er eerlijke tarieven betaald moeten worden. Wat niet ter sprake komt is dat er door het Rijk (lees Van Rijn en overige politici) een korting van 40% op het oorspronkelijke budget is opgelegd. Dit omdat de politiek de verwachting had dat de gemeenten het wel efficiënter konden uitvoeren. De gemeenten hebben zich hiertegen verzet, echter zonder succes. Nu blijkt dat de korting van 40% niet realistisch is en de gemeenten moeten kiezen tussen bezuiniging op het ene of andere zorgproduct ( wat altijd een categorie zorgbehoevenden raakt) komt van Rijn met eerlijke tarieven, dit zonder ook de discussie aan te gaan of de korting (lees makkelijke bezuiniging) niet al dan niet gedeeltelijk teruggedraaid moet/kan worden. Het is (zeker voor een politici) moeilijk om toe te geven dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt, het zou hen (de politiek) in de beeldvorming wel helpen als ze nu zelf initiatief/maatregelen nemen en dit niet bij de partijen neerleggen die niet het besluit hebben genomen dat de oorzaak is voor deze schrijnende situatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Van Rijn is wel een hele scheve schaats aan het rijden (terwijl de vorst nog niet is ingetreden): de zorg decentraliseren, onder oplegging van een forse budgetkorting aan gemeenten, maar dan nog willen voorschrijven hoe en wat gemeenten daarvoor moeten inkopen (bv. uurtarieven opleggen) – dat is hemeltergend.Helemaal merkwaardig en illegaal is de verplichting die Stas. Van Rijn gemeenten op zou willen leggen (op aandringen van de SP) om zich te houden aan de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning. Daarin wordt de cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) gepushed. Gemeenten zijn wel gek die te ondertekenen.

Waarom? Wat is er mis met de goedkopere cao voor de schoonmaak, nu er in de thuiszorg vooral sprake is van poetshulp? Waarom mogen gemeenten zelf niet uitmaken welke prijs ze voor schoonmaakwerk over hebben?En wat is het probleem dat grote thuiszorginstellingen omvallen? Eigen schuld: mismanagement door een te duur betaalde directie. Te hoog gesalarieerde medewerkers in dienst en misgegokt op de markt van de wijkverpleging (die terecht wel meer verdient). Adieu Meavita, Thebe, en nog vele anderen….incl. TSN. Het is hoognodig dat deze markt eens wordt opgeschud. En de ervaring leert dat cliënten hier niet de dupe worden doordat gemeenten na faillissementen adequaat handelen zodat er nieuwe zorgaanbieders worden gevonden.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
@Frits van Vugt: hartelijk dank, dit maakt voor mij e.e.a. meer helder. M.n. de verschillende cao's. Die code ga ik zelf opzoeken.

@Mierachtige: intrigerende post, maar vergeef me, ik begrijp er toch niets van. Wat is de relatie tussen volume, interpretatie van de wet en armoedebeleid? Wat zijn de technocratische trucjes van gemeenten? Help mij met uitleg van een de tussenstappen in uw denken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jasmijn van der Kamp
Iedere werknemer heeft recht op een goed loon in welke functie dan ook dat heet respect en waardering.

Het was de bedoeling dat we anders en beter met elkaar zouden omgaan in het sociale domein.

Dhr. van der Vugt zit duidelijk niet op de goede plek.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans Peperzak / Ex raadslid
Het is volkomen terecht dat van Rijn ingrijpt. Veel gemeenten hanteren de lijn dat ze niet meer willen uitgeven dan het budget in het gemeentefonds. Maw de bezuiniging moeten doorvertellen naar de zorg. Begrijpelijk maar onjuist. Het zijn niet geoormerkte middelen maar algemene middelen. Het is juist de autonomie van de gemeente en met name de gemeenteraad om niet in de lijn van het toegewezen budget mee te gaan maar een eigenstandig beleid uit te werken dat de belangen van de inwoners die aangewezen zijn op huishoudelijke hulp veilig stelt. In de meeste gemeenten heerst echter een boekhouders mentaliteit. Den Haag is een goed voorbeeld hoe het ook anders kan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Bedrijven als TSN, die onvoldoende flexibel (kunnen) sturen op de tarieven en vooral personeel (!) in relatie met de noodzakelijke productie gaan kopje onder. Laat het nog eens een waarschuwing zijn voor andere bedrijven. Aan het invoeren van een basistarief kleven weer andere nadelige effecten (het kan juist een prijsdrukkend effect hebben en past niet in een vrije economie). Kortom, het exploiteren van een bedrijf in deze sector op dit moment is enorm lastig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
TSN heeft in mijn regio de thuiszorg overgenomen omdat de vorige instelling er voor paste om 27 euro per uur uit te betalen terwijl er maar 21 euro vergoed wordt. Onbegrijpelijk dat TSN in deze aanbesteding is gestapt. Mismanagement denk ik.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ricus Tiekstra / raadsgriffier
Laat het kabinet dan ook die korting van € 500 mln die aan de gemeenten hebben opgelegd ongedaan maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Siska / sociaalteam
Ik denk dat de redenering en hoe de prijzen tot stand komen niet meer helemaal op de juiste manier gebeurd. Ik ben het voor een groot deel met dhr van Vugt eens. Bij veel organisaties is er zo'n enorme laag tussen directie en uitvoering. Op het moment dat er bezuinigd wordt, gebeurd dit voor al op de uitvoering, terwijl zij juist het geld voor de organisatie verdienen waardoor goed management betaald kan worden. De thuiszorg organisatie weet welke verplichting zij heeft aan haar personeel en welk uurtarief daar tegenover moet staan willen ze iets winst kunnen maken en tegenslagen op kunnen pakken. Dat is volgens mij goed ondernemerschap en de verplichting van elke ondernemer. Dat de thuiszorgorganisatie akkoord gaat met een bedrag onder de kostprijs is vooral hún probleem. Wanneer je een auto gaat kopen ga je ook onderhandelen. De eigenaar van de garage gaat jou echt niet de auto verkopen als hij hier verlies op maakt. Dus is hier is ook een verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieders om een redelijke prijs te rekenen en niet onder de kostprijs te gaan zitten waardoor een hoop medewerkers op straat komen en de directie met een gouden handdruk naar huis gaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jaap
De reactie van deze mevrouw zegt wederom genoeg over het sociale team personeel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vraagje
leuk om de schuld bij gemeenten te leggen, maar die hebben netjes ingekocht. De zorginstanties hebben onder de kostprijs aangeboden en klagen nu over massa ontslagen. Maar dat wisten ze toch al bij hun bieding?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Govert
Helemaal eens met Frits van Vugt. Staatssecretaris van Rijn speelt een heel vies spelletje, door sommigen ook wel politiek genoemd.

Maar laten we het nog maar eens duodelijk stellen: de decentralisatie van de thuiszorg naar de gemeenten, met een zware budgettaire korting is goedgekeurd door de coalitie van VVD en PvdA, met steun van D66, ChristenUnie en SGP.

Voor het geval u over 1,5 jaar weer mag stemmen.

Tegen waren: SP, PVV, CDA, GroenLinks, PvdD en nog wat afsplitsingspartijtjes.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie