of 59854 LinkedIn

Tekorten ontslaan gemeenten niet van zorgplicht

Begrotingstekort of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon helpen. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.

Tekorten of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon helpen. ‘Gemeenten dienen aan hun wettelijke verantwoordelijkheden te voldoen en elke inwoner dient door zijn/haar gemeente geholpen te worden indien dit onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente valt.’

Peiling

Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in antwoord op Kamervragen van John Kerstens (PvdA) over de gemeentelijke tekorten en de noodzaak om te bezuinigen. Dat doen gemeenten vooral binnen het sociaal domein, zo bleek onlangs uit een peiling van Binnenlands Bestuur en Frontin PAUW. Reden voor Kerstens om bij de minister aan de bel te trekken.

 

Daling accres

De teruglopende uitkering in het gemeentefonds is een van de oorzaken dat veel gemeenten een tekort op hun begroting hebben, zo bleek uit de peiling. Driekwart van de 86 aan de peiling deelnemende gemeenten kampt met een financieel tekort en moet flink bezuinigen. Naast een teruglopende uitkering uit het gemeentefonds zijn oplopende uitgaven in het sociaal domein, vooral in de jeugdzorg, oorzaak van de tekorten. Er wordt vooral op het sociaal domein bezuinigd.

 

‘Vervelend’

‘Het is voor gemeenten vervelend als lopende het begrotingsjaar sprake is van onzekerheid door accresbijstellingen’, schrijft De Jonge. Het kabinet is bereid om voor 2020 en 2021 te verkennen of schommelingen in het accres kunnen worden voorkomen of gedempt. Hiertoe was het kabinet via een motie tijdens de Algemene Beschouwingen opgeroepen.

 

Positief effect

Gemeenten krijgen dit jaar 218 miljoen euro minder uit het gemeentefonds dan verwacht, zo blijkt uit de vorige maand gepubliceerde septembercirculaire. Volgend jaar groeit het gemeentefonds met 1,2 miljard euro; 409 miljoen euro meer dan verwacht. ‘Ook voor 2021 en 2022 laten de accresramingen een positief effect zien’, aldus de minister in zijn antwoord op de Kamervragen van Kerstens.

 

Stabiliseren

Het kabinet wil samen met gemeenten kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om het accres te stabiliseren. Ook wordt, zoals bekend, gewerkt aan een herijking van het gemeentefonds. Die moet in 2022 zijn beslag krijgen. Daarnaast blijven rijk en gemeenten met elkaar in gesprek of gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein kunnen waarmaken met de budgetten die zij van het rijk krijgen, benadrukt De Jonge. Hij brengt daarbij het onafhankelijke onderzoek naar de jeugdhulp in herinnering. Op basis daarvan besluit een volgend kabinet of het jeugdbudget structureel moet worden verhoogd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Leuk bedachte kopregel. Maar gemeenten gaan en hoeven natuurlijk niet meer uitgeven dan er inkomt. Of gemeenten dat ook werkelijk doen is maar de vraag.
Door Roel F. (Programmamanager) op
Dat de minister gemeenten aanspreekt op hun wettelijke verantwoordelijkheid is eigenlijk beschamend als we bedenken dat het rijk niet volgens de beginselen van behoorlijk bestuur met gemeenten is omgegaan tot nu toe. Want anders was er al lang een ruimhartige oplossing gegeven voor de enorme tekorten binnen het sociale domein. Het rijk sluit willens en wetens de ogen voor de grote gevolgen (ook voor het economische en fysieke domein) die dit beleid en gedrag van het rijk heeft voor de eerste overheid, zijnde de gemeenten, en getuigt van weinig respect voor gemeenten.
Door de vries (ambtenaar) op
Tekorten bij gemeenten ontstaan niet door schommelingen in de uitkering uit het Gemeentefonds. Tekorten ontstaan door te lage uitkeringen. De focus die ineens op de schommelingen ligt, is een afleidingsmanoeuvre, een schaamlap en fopspeen in één. De Jonge weet heel goed hoe gemeenten geholpen kunnen worden: de incidentele extra middelen structureel maken. Maar daaarvoor moet hij bij Hoekstra langs. En de Tweede Kamer? Ach, die hoort eens wat, zegt eens wat en hop naar het volgende onderwerp.
Door Johan (ambtenaar) op
Tja, op grond van de financiële verhoudingswet dienen gemeenten ook voldoende budget te krijgen voor de wettelijke taken die ze moeten vervullen. En daar doet de Jonge ook niets op uit.

Gewoon doorverwijzen naar de Wet Langdurige Zorg als het budget op is lijkt me en zelf een minimumvariant doorvoeren gebaseerd op het budget wat je er voor krijgt. Da's immers de bedoeling van de wet !