of 59244 LinkedIn

‘Maak werk van ontschotting budgetten’

Hulpbehoevenden moeten moeite doen om de zorg en hulp te krijgen die ze nodig hebben. De schotten tussen de verschillende wetten met hun eigen potjes spelen daarbij parten. Gemeenten kunnen daar wat aan doen, stelt het Toezicht Sociaal Domein (TSD) in zijn jaaroverzicht 2017.

Veel hulpbehoevenden moeten moeite doen om de zorg en hulp te krijgen die ze nodig hebben. Dit komt onder meer door schotten tussen de verschillende wetten, met elk hun eigen 'potje'. Om de schotten te doorbreken, kunnen gemeenten budgetten flexibeler maken.

 

Integraal budget

‘Dit kan door het aanbieden van één integraal budget wanneer iemand hulp nodig heeft vanuit verschillende wetten, of door een gezin met meerdere hulpvragers één budget te geven.’ Hierdoor wordt het voor burgers makkelijker de benodigde zorg en ondersteuning te krijgen. Dat stelt het Toezicht Sociaal Domein (TSD) in zijn dinsdag verschenen jaaroverzicht 2017.

 

Onvoldoende samenwerking

Wijkteams werken nog onvoldoende samen. Partijen als huisartsen, schuldhulpverlening en het onderwijs zijn veelal niet op de wijkteams aangesloten, zo constateert de TSD verder. Gemeenten geven daarnaast onvoldoende vorm aan hun regiefunctie in het sociaal domein. Hierdoor zijn de verdeling van taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk.

 

Regie ontbreekt

‘Door onduidelijke taken en verantwoordelijkheden is het voor een regisseur lastig om goede regie te voeren. Tegelijkertijd kan het hierdoor ook onduidelijk zijn wie überhaupt de regierol op zich moet nemen. Met als resultaat dat er geen regisseur is of juist meerdere regisseurs opstaan’, waarschuwt de TSD. Het beleid van gemeenten is gericht op de eigen kracht, maar die wordt niet altijd goed ingeschat.

 

Delen informatie

Ook het delen van informatie blijft ingewikkeld. Dit leidt tot een onvolledig beeld van de situatie waarin een hulpbehoevende zich bevindt. ‘Hierdoor kan er niet altijd passende en samenhangende zorg en ondersteuning worden aangeboden; datgene waar het juist om draait’, aldus de TSD. ‘Met name in een veranderende situatie waar informatie moet worden overgedragen aan andere partijen, zijn er problemen rondom informatiedeling.’

 

Passende hulp

De inspecties van TSD houden toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. In zijn toezichthoudende rol kijkt de TSD vooral naar het resultaat voor de kwetsbare burger. Daarbij staat de vraag centraal of kwetsbare jeugdigen en volwassenen (vroeg)tijdig de benodigde zorg en ondersteuning krijgen, of deze voldoende passend is en waar nodig in samenhang wordt aangeboden. Dat is nog niet het geval. ‘Ondanks alle goede intenties, wordt er niet altijd passende zorg en ondersteuning geboden die aansluit bij de behoeften van de burger’, aldus de TSD.

 

Transformatie kan beter

De TSD komt tot de slotsom dat er de afgelopen drie jaar veel werk is verzet, maar ‘dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan’. Die conclusie komt ook naar voren uit de eerste evaluatie Jeugdwet en de jaarrapportage 2017 van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Die betroffen alleen de transformatie binnen de jeugdhulp.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JaapvV (adviseur o.a. voorzieningen) op
Rocket science, die ontschotting. Ik loop nu 40 jaar mee en het gaat al 30 jaar over ontschotting. Niet alleen op zorg- en hulpterrein maar op alle terreinen. Zo heeft toegankelijkheid in de openbare ruimte niks met welzijn te maken, maar met ruimtelijke ordening en infrastructureel ontwerpen. En er zijn veel meer voorbeelden. Ontschotting gaat in de eerste plaats om integraal ambtelijk beleid en politieke moed & inzicht. Dan komt het geld vanzelf.
Door Daan Heijnis op
Helemaal waar. Ik begrijp dat de wijkteams Leefomgeving van de gemeente Arnhem sinds 1-1-2017 zelf beschikken over ontschotten budgetten. Een mooi voorbeeld welke bevestigt dat het ontschotten van budgetten echt een meerwaarde heeft (en niet alleen binnen het sociaal domein).
Door Anne van de Langemheen (Adviseur) op
Heeft TSD ook de conclusies van de Autoriteit Persoonsgegevens meegekregen: gemeenten hebben wel de opdracht om informatie integraler te benutten, maar niet de juridische middelen om dat ook rechtmatig te doen.