sociaal / Partnerbijdrage

Nieuw besluit zorgvrijstelling vennootschapsbelasting en positie jeugdzorg

Zorgvrijstelling vennootschapsbelasting en positie jeugdzorg. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe besluit voor jeugdzorginstellingen en te ondernemen acties

04 februari 2019

Op 21 december 2018 is het besluit gepubliceerd met (nieuw) beleid rondom de zorgvrijstelling van de vennootschapsbelasting. In het besluit zijn een aantal nieuwe beleidsstandpunten opgenomen, termen zijn geactualiseerd en tevens zijn op bepaalde punten verduidelijkingen aangegeven. Helaas geeft dit besluit nog geen duidelijkheid voor jeugdzorginstellingen.

Transitie van jeugdzorg en gewijzigde financiering zorgt voor discussie

De huidige discussie over eventuele vennootschapsbelastingplicht bij jeugdzorginstellingen is mede ontstaan door de transitie per 2015 van de jeugdzorg en de daarmee verband houdende gewijzigde financiering. De financieringsovereenkomsten die gemeenten sluiten met de jeugdzorginstellingen voldoen mogelijk niet aan de voorwaarden van het zogenoemde ‘subsidiebesluit van de vennootschapsbelasting’. Indien het subsidiebesluit niet van toepassing is, dan kan vervolgens nog worden bekeken of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting. Bij toepassing van de zorgvrijstelling is het van belang welke werkzaamheden van de jeugdzorginstelling vallen onder het begrip ‘genezen, verplegen en verzorgen’ zoals gehanteerd binnen de zorgvrijstelling. Jeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen hebben een breed scala aan activiteiten. Een deel van de activiteiten valt naar onze mening duidelijk onder dit begrip, een deel van de activiteiten zal er waarschijnlijk niet onder kunnen vallen en dan is er nog een grijs gebied waarover onduidelijkheid bestaat. 


Waarom ontbreekt in het besluit een passage over jeugdzorg?

Al geruime tijd vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de hierboven geschetste fiscale problematiek. De insteek van de partijen bij deze overleggen is om te bepalen welke activiteiten kwalificeren voor de zorgvrijstelling en welke activiteiten niet kwalificeren. Door de ministeries is aangegeven dat nog nader overleg volgt om tot een overzicht van kwalificerende activiteiten voor jeugdzorg te komen1.


Acties Belastingdienst

In de praktijk zien wij dat de Belastingdienst steeds vaker de vennootschapsbelastingpositie van jeugdzorginstellingen ter discussie stelt of aanslagen vennootschapsbelasting oplegt. Er zijn inspecteurs die aanslagen vanaf boekjaar 2015 hebben opgelegd om binnen de wettelijke termijnen voor het opleggen van een aanslag te blijven, voor het geval dat de instelling niet zal voldoen aan de kaders die nog worden uitgewerkt.


Gevolgen van het nieuwe besluit voor jeugdzorginstellingen en te ondernemen acties

Zoals ook naar aanleiding van Kamervragen door de Staatssecretaris van Financiën in 2017 aangegeven, kunnen jeugdzorginstellingen naar onze mening ook op basis van de huidige wet in aanmerking komen voor de zorgvrijstelling. We adviseren instellingen in kaart te brengen welke activiteiten zij verrichten en aan de hand van de huidige algemene kaders van de zorgvrijstelling te beoordelen of de zorgvrijstellingen lijkt te kunnen worden toegepast.


Meer informatie

Wilt u meer inzicht hebben in de vennootschapsbelastingpositie van uw organisatie, of heeft de Belastingdienst vragen gesteld over de vennootschapsbelastingpositie? Neem dan contact op met een van onze specialisten via (088) 236 48 03 of stuur een e-mail naar publiekesector@bdo.nl. Lees meer informatie over het besluit zorgvrijstelling.

UPDATE BESLUIT ZORGVRIJSTELLING

1 Mede vanwege Europese regelgeving en mogelijke aspecten van verboden staatssteun blijkt dit niet eenvoudig te zijn.?

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.