Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Gemeenten moeten minder reguleren bij woningbouw'

De Nederlandse projectontwikkelaars vereniging NEPROM heeft een noodplan opgesteld om meer woningen te kunnen bouwen. Het gebrek aan locaties en gemeentelijke stroperigheid is volgens hen fnuikend voor de nieuwbouw.

19 juli 2017

Stop tijdelijk met gemeentelijke bezwaarschriftprocedures voor planologische besluiten en staak de aanvullende eisen bij nieuwbouwplannen. Dat zijn enkele punten uit het noodplan woningbouw van de vereniging van projectontwikkelaars, de NEPROM. De organisatie wil daarnaast ook terughoudendheid van gemeenten bij de regulering van sociale en middeldure woningen. Deze dringende adviezen moeten de woningnood terugdringen.

Noodplan woningbouw

Onder deze voorwaarden wil ‘de sector’ jaarlijks 20 duizend  nieuwe woningen extra bouwen. Wordt er niet ‘snel en krachtig’ ingegrepen dan zal de woningnood in Nederland verder oplopen, aldus de projectontwikkelaars. ‘Het gevolg is dat de koop- en huurprijzen in veel regio’s snel oplopen en dat de betaalbaarheid van het wonen voor veel huishoudens onder druk komt te staan en dat starters geen woning kunnen vinden’. Ook vindt de NEPROM dat gemeenten nieuwbouwlocaties voortvarend aan moeten wijzen en wil ze 10 jaar Rijkssubsidie  om de bouw van binnenstedelijke woningen te versnellen.

Gemiste kansen

Om aan de grote vraag naar huisvesting te voldoen moeten er volgens de NEPROM jaarlijks 80 duizend nieuwe woningen worden gebouwd in Nederland. Dat aantal lag in 2016 op 55 duizend. ‘Veel te weinig om te mogen hopen op een verdere groei van de nieuwbouwproductie in 2017 en komende jaren’, stelt de NEPROM in een persbericht. De gezamenlijke projectontwikkelaars verkochten in 2017 tot nu toe rond de 84 duizend huizen aan consumenten, evenveel als in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat hadden er veel meer kunnen zijn als er voldoende nieuw aanbod was geweest. Maar dat lukt volgens de ontwikkelaars niet, omdat er te weinig goede bouwlocaties beschikbaar zijn en gemeenten teveel aanvullende eisen stellen.

Gemeentelijke vertraging

NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen zegt graag meer te willen bouwen, maar geen locaties te hebben. ‘Er zijn genoeg mogelijkheden voor een hogere bouwproductie, maar processen verlopen stroperig, bezwaarprocedures werken enorm vertragend, vaak is er een tekort aan ambtelijke capaciteit en steeds vaker worden er weer allerlei aanvullende eisen gesteld waardoor woningbouwlocaties veel te traag of helemaal niet beschikbaar komen. Bij een aantal gemeenten en provincies ontbreekt ook het gevoel van urgentie’. ‘We zijn op dit moment vooral bezig met locaties die jaren geleden al zijn aangewezen om te bebouwen. Nieuwe locaties komen er nauwelijks bij. Het grote probleem is dat het Rijk nagenoeg geheel afwezig is op de woningmarkt, in tegenstelling tot vroegere jaren toen er vanuit Den Haag productie­afspraken met de regio’s werden gemaakt en er ook subsidies beschikbaar werden gesteld.

Gang naar de rechter blijft intact

Tijd voor een noodplan woningbouw dus, waarin de NEPROM het nieuw te vormen kabinet een aantal maatregelen aanreikt om de procedures sterk te verkorten en het aantal bouwlocaties uit te breiden. Daartoe zullen een aantal bezwaarprocedures tijdelijk moeten worden opgeheven. Om de rechtszekerheid van de burger te waarborgen wil de NEPROM de beroepsprocedures bij de rechters en bij de Raad van State in tact houden. De Raad van State krijgt extra geld om de capaciteit te vergroten.


Minder regulering
Belangrijk is dat gemeenten minder regulerend optreden wat betreft het percentage sociale woningen en middeldure woningen. En vooral dat ze ‘stoppen met het stellen van aanvullende eisen ten aanzien van nieuwbouw en kiezen voor een ontslakte werkwijze zoals ze dat voor de crisis ook deden’. Verder komt er in de plannen een krachtig Haags ministerie waarin RO, wonen en bouwen worden samengevoegd. Dat maakt binden afspraken om reeds aangewezen grote locaties als Valkenburg, Haarlemmermeer West en Rijnburg nu ook echt versneld te gaan bebouwen. Het Rijks stimuleert de bouwontwikkeling door de komende tien jaar subsidie beschikking te stellen voor onder meer het saneren en ontsluiten van locaties.

Jaarlijks 75 duizend woningen

Tot slot dienen alle marktpartijen zich te  committeren aan de doelstellingen en zich te richten ‘op de realisatie van aardgasloze, energieneutrale nieuwbouwbuurten en –wijken (binnen- en buitenstedelijk), die optimaal multimodaal ontsloten zijn, die stedenbouwkundig en landschappelijk op een uitstekende wijze zijn ingepast, die tegemoet komen aan de wensen van de consumenten en die ruimte bieden aan minimaal 40% sociale (huur)woningen óf middeldure woningen.’ Neemt het nieuwe kabinet de voorstellen over, dan zal de woning productie op middellange termijn stijgen naar 75 duizend nieuwe huizen per jaar.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Ergo: in tijden dat het economisch slecht gaat, moeten alle juridische obstakels aan de kant (zie Crisis- en Herstelwet 2010) en nu het economisch weer beter gaat moeten ze ook weer aan de kant, want het belemmert de productie. Ik zou zeggen: gewoon bar slecht vooruit gekeken, Neprom!
Hans / afdelingsmanager
Vergat ik nog in mijn vorige reactie: is er wel voldoende personeel om die bouwproductie aan te kunnen, Neprom? Ook op dat vlak keek de bouwsector niet vooruit !
S.H. Luimstra / beleidsmedewerker
Wat een zielige positie in de discussie die Neprom inneemt via de heer van Breukelen. Volksvertegenwoordigers voor het algemeen belang oproepen om toch vooral Neprombelangen te laten prevaleren.De club van projectontwikkelaars die geen belang hebben bij de huidige leegstand maar nieuw, nieuw, nieuw willen. Vanuit een zeer eenzijdig belang.De club die bijdraagt aan discriminering van veel slechte lopers of rolstoelgebruikers door letterlijk onnodige barrières op te werpen.Ze hebben het recht dit te vragen, ik hoop dat de overheidsbestuurders dit snel counteren.
K. de Beer / Adviseur
Nog niet zo lang terug klonk hetzelfde geluid, maar dan met slogan, bouwend de crisis uit. Er is al veel gedereguleerd en door vervelende voorvallen zoals de Londonse flatbrand, vermoed ik eerder een kentering dat de overheid strengere regels stelt aan de bouw en de controles intensiveert. Particulier bouwtoezicht zie ik niet veel in. Niet voor niets is een berucht Hollands spreekwoord dat je moet uitkijken voor slagers die hun eigen vlees keuren. Er is weer behoefte aan woningen, niet vreemd wat de samenleving is doorgegaan, crisis of niet, het geld komt nu los. Gemeenten hebben momenteel wel meer oog voor inbreilokaties en het omzetten van leegstaande panden naar woningbouw. En daar is niets mis mee. Dat van de bezwaarprocedures snap ik niet zo. Een bestemmingsplan kent een stevig voorbereidingstraject maar geen bezwaarfase. Afwijking ervan met een UOV kent geen bezwaarfase meer maar rechtstreeks beroep. Partijen mogen ook zelf afspreken om bezwaar over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen. Op dit vlak slaat de NEPROM de plank flink mis en zal daardoor geen vrienden maken.
Frank Zuylen / adviseur
In de jaren zestig en zeventig waren er geen projectontwikkelaars. Het waren veelal de grote bouwmaatschappijen en de woningbouwcorporaties die de bouw ter hand namen, op basis van de uitgangspunten (woningbouwprogramma's en bestemmingsplannen) die door de gemeentebesturen werden aangereikt. Zo zijn in korte tijd heel veel huizen gebouwd. De programmering en de regie lag bij de gemeente. Tegenwoordig ligt de regie bij de projectontwikkelaars. Als die er geen heil (winst) in zien doen ze niks. Zij bepalen goeddeels wat er gebouwd wordt en wanneer. De gemeente heeft maar af te wachten en te faciliteren.

Om de zoveel tijd steken deze uitingen van de NEPROM weer de kop op. Wat als we de feitelijk overbodige projectontwikkelingstak (die een flink deel van de bouwkosten absorbeert) eens uit het bouwproductieproces snijden en weer terug gingen naar overheid-opdrachtgever-bouwer?
P. Bakker / bouwer
In de bouw zijn duizenden mensen de laan uitgestuurd, diverse leveranciers zijn over de kop gegaan. Er is eerder tekort aan personeel en materiaal dan aan plannen. Laat de bouw eerst zelf zijn problemen maar oplossen.
H. Wiersma / gepens.
Het grootste probleem is dat (bijna) alle partijen uit winstbejag moedwillig schaarste creëren. Zelfs het Rijk heeft daaraan bijgedragen door de Woningbouwvereniging medio 2016 te verbieden om (bestaande) woningbouwplannen uit te voeren voor de niet gesubsidieerde sector (o.a. Haarlemmermeer). Via deze methodiek wordt de woningmarkt weer opgeblazen en kunnen vooral de belanghebbende partijen (ontwikkelaars, bouwbedrijven, gemeenten e.d.) hun zakken weer vullen.
Advertentie