Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Maatwerk Omgevingswet betekent meer werk’

Burgerparticipatie en de watertoets blijven hete hangijzers in de nieuwe Omgevingswet. Ook vrezen senatoren dat het maatwerk dat de nieuwe wet moet bieden voor lagere overheden in de praktijk vooral tot méér werk leidt. Dat bleek bij de behandeling van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvBs) die uit de wet voortvloeien, gisteren in de Eerste Kamer.

31 mei 2017

Burgerparticipatie en de watertoets blijven hete hangijzers in de nieuwe Omgevingswet. Ook vrezen senatoren dat het maatwerk dat de nieuwe wet moet bieden voor lagere overheden in de praktijk vooral tot méér werk leidt. Dat bleek bij de behandeling van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) die uit de wet voortvloeien, gisteren in de Eerste Kamer.

Bezwaarprocedures 

Veel fracties zetten bovendien vraagtekens bij de duur van acht weken van de reguliere besluitvormingsprocedure. Kan een gemeentebestuur in zo’n korte termijn in redelijkheid tot de gekozen afweging van belangen komen, vraagt het CDA zich af. ‘Dit betekent dat eventuele bezwaarprocedures langer en complexer worden. Bovendien betekent dit een structurele extra last voor gemeenten.’  

Scherpere doelen
De PvdA sluit zich hierbij aan. ‘Maatwerk werk betekent meer werk’, aldus senator Lambert Verheijen die wilde weten of er voldoende en actuele informatie is over de te verwachten kosten. Er moeten volgens die partij scherpere doelen en een duidelijk budget voor toezicht en handhaving worden vastgesteld. De VVD vreest dat vooral kleine gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, gepland in 2019, in de problemen komen.

Meer vrijheid
Onder meer D66 en SP drongen er bij minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op aan om om lagere overheden meer vrijheid te geven in de procedurekeuze (regulier of uitgebreid) om zo beter recht doen aan een soepele afhandeling. In het huidige voorstel wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure alleen gehanteerd als dat Europeesrechtelijk verplicht is.

Burgerparticipatie
D66 en SP willen ook een betere verankering van burgerparticipatie in de nieuwe wet. De SP diende een motie in om de burgerparticipatie in de vier AMvB’s in overeenstemming te brengen met internationale verplichtingen. D66 betreurde het dat in het omgevingsbesluit geen norm of minimumeisen worden gesteld aan burgerparticipatie. Ook vraagt die partij zich af hoe de 2,5 miljoen laaggeletterden en ouderen aan begrijpelijke informatie kunnen komen.

Normen naar wet
SGP en ChristenUnie zouden graag zien dat een aantal normen dat nu in de vier AmvB’s is opgenomen wordt overgeheveld naar de Omgevingswet. Ook stelt de ChristenUnie dat de watertoets minder vrijblijvend moet worden en dat het van groot belang is om ook de waterschappen te betrekken bij het borgen van het waterbelang in de omgevingsvisies. Volgens de minister zijn de in de AMvB’s vastgelegde normen echter even hard als die in de wet. Op dinsdag 6 juni wordt door de Eerste Kamer over de in totaal tien ingediende moties gestemd. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

criticus
Misschien moeten de kamers zichzelf eens verplichten om binnen 8 weken wetsvoorstellen te beoordelen.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Waarom niet de Ow in de Gw?
Advertentie