Advertentie
financiën / Nieuws

Nederlandse lokale overheden hebben geen benul van TTIP

Duitse, Franse en Belgische gemeenten en provincies gaan de barricades op om inspraak te krijgen bij de onderhandelingen van het handelsverdrag TTIP. Hun Nederlandse equivalenten doen voorlopig niets uit op het naderende akkoord.

23 april 2015

Duitse, Franse en Belgische gemeenten en provincies gaan de barricades op om inspraak te krijgen bij de onderhandelingen van het handelsverdrag TTIP. In Nederland doen hun equivalenten voorlopig niets, zo blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur.

Gelijkgeschakelde regels
Voor- en tegenstanders kwamen de afgelopen weken in diverse toonaangevende media uitgebreid aan het woord om hun visie te geven over de mogelijke gevolgen van TTIP. Zo zijn er flinke zorgen bij milieuorganisaties over gelijkgeschakelde regels met Amerika, dat het over het algemeen minder nauw neemt met milieunormen en voedselveiligheid dan Europa. Het Nederlandse bedrijfsleven wijst op hun beurt op de mogelijkheid om, bij een akkoord, diensten aan te bieden bij de Amerikaanse overheid en de daarbij behorende toenemende banen. Dat er grote gevolgen komen bij een akkoord lijkt onontkoombaar. En dat lijkt met name te gelden voor overheden.

Scheef groeiende machtsverhoudingen  

Grote zorgen zijn er bij critici die beweren dat TTIP de machtsverhoudingen tussen bedrijven, burgers en de overheid scheef gaat trekken, door het bij TTIP behorende arbitragemechanisme Investor-State-Dispute Settlement (ISDS). Hierdoor krijgen bedrijven het recht krijgen om staten aan te klagen als er wetten in de maak zijn of besluiten zijn genomen die hun winsten in gevaar brengen. Zo diende Gert-Jan Segers van de ChristenUnie een motie in omdat TTIP ‘afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming.’ Duitse en Franse regio’s maken zich al langere tijd grote zorgen over TTIP, waarover momenteel door het Europees Commissie achter gesloten deuren onderhandeld wordt met Amerika. In Duitsland, Frankrijk en België hebben zich inmiddels honderden gemeenten gemeld die inspraak eisen bij TTIP. Door diverse gemeenteraden zijn er in onze buurlanden moties ingediend en aangenomen.

Antwoorden blijven uit 

In Nederland gaat het er bij lokale overheden iets anders aan toe: op de vraag wat TTIP betekent voor lokale overheden en wat de mogelijke gevolgen van het handelsakkoord voor provincies en gemeenten zijn, blijft vrijwel overal een antwoord uit, zo blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur. Bij diverse provincies, gemeenten, de VNG, het Interprovinciaal Overleg, het Huis voor Nederlandse Provincies en een aantal provinciale lobbyisten in Europa is er geen kennis over welke mogelijke gevolgen er voor lokale overheden zijn. De meeste organisaties geven aan dat er geen dossier is, of dat er niemand zich genoeg in het onderwerp verdiept heeft. De zoektocht van Binnenlands Bestuur naar antwoorden eindigt bij de Raad Europese Gemeenten, maar die kan alleen vanuit een breed Europees perspectief informatie geven over TTIP en niet vanuit het perspectief van Nederlandse lokale overheden. Volgens de VNG zou deze organisatie zich echter wel hardmaken voor het ‘behoud van lokale autonomie binnen TTIP.’  

De motie van Brussel 

In de motie die is ingediend door de Brusselse gemeenteraad wordt een aantal mogelijke gevolgen van TTIP voor lokale overheden beschreven. Zo kan het volgens de Brusselse raad zijn dat TTIP de gemeente beïnvloedt in hun zeggenschap over scholen, sociale huisvesting, ziekenhuizen en afvalverwerking. Bedrijven die hun winsten zien slinken door besluiten van lokale overheden kunnen door de ISDS-clausule naar de rechter stappen. Een beslissing om pesticiden te mijden bij het onderhoud van de groene ruimtes kan bij een akkoord wellicht gezien worden als oneerlijke concurrentie. Dat geldt ook voor subsidie voor onderwijs. Lokale culturele evenementen kunnen gezien worden als privatiseerbare goederen.

Aangezien de onderhandelingen nog gaande zijn, is nog onduidelijk of deze doemscenario’s zullen uitkomen. Gemeenten in buurlanden doen er ondertussen alles aan om invloed uit te oefenen op de onderhandelingen, terwijl de Nederlandse varianten vooral lijken af te wachten.


Lees het hele verhaal in Binnenlands Bestuur nr. 8

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Arnold / gemeentemabtenaar
Zou dat niet komen omdat de Rijksoverheid dit onderwerp angstvallig stil houdt en hier niets over meld? Business as usual, zo gaat het ook met alle Europa gerelateerde zaken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk bongers / burger
Ik roep alle provinciale en lokale overheden op om de regering duidelijk te maken dat inspraak en visie belangrijke zaken zijn waar de rijksoverheid naar moet luisteren.

Daarnaast roep ik de tweede kamerleden op om er voor te zorgen dat de verantwoordelijke ministers volledige openheid van zaken geven.

We lezen in de krant alleen maar het verhaaltje van Lilianne Ploumen dat de chloorkip er niet in komt.

Wat zit er allemaal wel in de overeenkomst? Hoe wordt onze voedseleconomie overspoelt met 'vuile' producten uit Amerika. Worden we als Europeanen straks net als de Amerikanen van die vetgemeste plofkippen van 150 kg. of meer? Daar bedank ik voor.'

Dus tweede kamer zorg voor openheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
TTIP l ijkt alleen maar voordelen te hebben in financieel opzicht. Ik schrijf 'lijkt' omdat het niet zeker is en de extra werkgelegenheid, twee kanten op werkt.Wat betreft de voedselveiligheid en milieunormen, is het een heel ander verhaal. In Europa leven we op die vlakken heel wat gezonder dan in USA.Als dan ook nog de ISDS gaat mee spelen, iets wat enkel op winst en dus geld gebaseerd is, Kan ik met mijn verder beperkte kennis niet anders concluderen dan dat wij hier als Europa verre van moeten blijven.De lusten komen enkel de grote bedrijven ten goede en daarin dan ook nog eens de aandeelhouders of eigenaren. De lasten liggen bij het 'gewone volk'.Ik pas...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Spijker
Het heeft vooral te maken met de gebrekkige voorlichting/communicatie van buitenlandse zaken/economische zaken richting lagere overheden, bedrijfsleven, koepelorganisaties en burgers/consumenten. Kennelijk is men bang voor wat kritische vragen of het is gewoon laksheid en desinteresse.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W. Mulder / ambtenaar
Er zijn zeer ernstige voorbeelden in Zuid Amerika waarin de lokale/regionale overheden in grote problemen komen door rechtspraak geregeld in de Zuid Amerikaanse tegenhanger van TIPP. Bedrijven kunnen schadevergoeding eisen omdat de regels anders zijn dan zij verwachten en dus winstderving oplopen. De TIPP bepaalt wat de verwachtingen kunnen zijn en de ISDS clausule doet uitspraak over een eventuele schadevergoeding. Niet allen Frankrijk, Duitsland, België maar ook in Canada zijn voorbeelden verzameld hoe het TIPP het lokale beleid kunnen beïnvloeden. Het past in de Nederlandse beleid dat Nederland voorop loopt in vrijhandel en dus voor TIPP is. En dat is al tientallen jaren breedgedragen beleid. Een internationale vergelijking laat zien dat het echt breed gedragen is. Want in Nederland is bijvoorbeeld een breed draagvlak voor marktwerking in de zorg, welzijn etc etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marjan Heidekamp / raadslid gemeente Vlagtwedde
Prima dat BB aandacht vraagt voor een onderbelicht item. Het is alleen wel jammer dat er in het hele artikel niet 1x wordt uitgelegd wat TTIP nou precies inhoudt! Juist met een voorpagina waarop 'Geen sjoege van gevolgen TTIP' staat verwacht ik een BB waarin haarfijn wordt uitgelegd wat het is en betekent. Alleen dan kan ik als raadslid inschatten wat dit voor onze gemeente kan betekenen. Ik zou het op prijs stellen als u dat in uw volgende editie inhoudelijk precies uiteen zou zetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
ach ja, TTIP gaat gevolgen hebben voor alle zaken die nu goed collectief geregeld zijn. Denk aan afval ophalen, afvalwaterzuivering, drinkwater, (ondersteunen van) opwekken van duurzame energie...

Het zou opeens zomaar concurrentievervalsend kunnen zijn en met een beetje pech buiten de rechtszaal om in klinkende munt afgekocht moeten worden.Oja en Buza of EZ die denken bij economie en vrijhandel alleen aan bedrijven, niet aan de waarde van publieke goederen-echt niet!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jackson / ambtenaar
http://www.asil.org/search/node/ttip

Omdat de onderhandelingen over het vrijer maken van de wereldhandel in het kader van de WTO niet opschieten, worden er dit soort regionale overeenkomsten gesloten. In dit geval transatlantisch:

Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Het zou een goed idee zijn voor de Europese belastingbetaler en de landbouwsector in de Derde Wereld als in het kader van TTIP de subsidies aan de boeren worden aangepakt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Pieters
Nederland is erg in zichzelf gekeerd, we kijken vooral naar binnen.

TTIP heeft potentieel grote gevolgen behalve voor de economische groei en de werkgelegenheid. De studies die hierover verschenen zijn laten marginale effecten zien. Het harmoniseren van productnormen heeft nauwelijks economische effecten.De grootste bedreiging zit hem in het verlammende effect op noodzakelijke en wenselijke maatregelen op de terreinen voedselveiligheid, arbeidsbescherming en milieu, omdat afgesproken zou zijn geen nieuwe maatregelen te treffen gedurende de onderhandelingen en uit vrees voor claims uit hoofde van 'concurrentievervalsing', en het state investor dispute settlement mechanisme. (Hoewel dit mechanisme onder een aantal handelsverdragen ook nu al mogelijk is). Het feit dat er door het aan de onderhandelingen deelnemende grote bedrijven (anders dan parlementen, overheden, consumenten- en milieuorganisaties, die angstvallig buiten de onderhandelingen gehouden worden) veel waarde lijken te hechten aan dit dispute settlement mechanisme doet vermoeden dat deze bedrijven verwachten dat het extra mogelijkheden opent regulering tegen te houden (ook wanneer die in het belang van werknemer, consument of het milieu zijn).

Geïnteresseerden zij verwezen naar Thilo Bode, Die Freihandelslüge

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel Fiseler / raadslid
Nederlandse waren-en voedselkeuringde instanties hebben reeds

decennia lang bewezen slechts als 'papieren tijger' te functioneren.

Ook zonder het door de milieu organisaties gevreesde

TIPP handelsakkoord lopen wij hier ook risico's, is gebleken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie