Advertentie
carrière / Nieuws

COR: snoei in externe inhuur

Nieuwe bezuinigingen op ambtenaren in Amsterdam zijn onnodig. Als de inhuur van externen drastisch wordt verminderd, kunnen miljoenen euro’s worden bespaard. Dat stelt de centrale ondernemingsraad Amsterdam (COR Amsterdam) die daarin wordt gesteund door de Abvakabo FNV.

27 mei 2014

Nieuwe bezuinigingen op ambtenaren in Amsterdam zijn niet nodig. Als de inhuur van externen drastisch wordt verminderd, kunnen miljoenen euro’s worden bespaard. Dat stelt de centrale ondernemingsraad Amsterdam (COR Amsterdam).

Ambtelijk apparaat

Hoewel nog niet duidelijk is welke partijen het nieuwe Amsterdamse college gaan vormen, is er tijdens de formatieonderhandelingen wel gesproken over nieuwe besparingen op het ambtelijk apparaat. Dat is niet alleen ongewenst voor de dienstverlening aan de burgers en voor de gemeentelijke organisatie, maar ook onnodig. De Abvakabo FNV sluit zich bij de zorgen en grieven van de COR aan.

Ongewenst

De COR vreest dat de Amsterdammer steeds meer nadeel gaat ondervinden van opnieuw een reorganisatie. Sinds 2008 heeft de stad 115 reorganisaties gehad en 58 sinds 2011. De effecten op de dienstverlening van nog meer snijden in het ambtelijk apparaat zijn onvoldoende onderzocht, zo benadrukt de ondernemingsraad.

Onnodig

Daarnaast constateert de COR dat de ambtelijke top nog steeds overvloedig gebruik maakt van externe adviseurs. De gemeente Amsterdam heeft volgens cijfers over 2013 naar schatting ruim 200 miljoen uitgegeven aan allerlei vormen van externe inhuur. ‘Dit zijn bijna 3.000 vaste arbeidsplaatsen die niet worden ingevuld’, stelt de COR, die daarbij aantekent dat dit slechts een voorzichtige schatting is. ‘De gemeentesecretaris weigert tot op heden om goed inzicht te verschaffen in de totale omvang van de externe inhuur’, aldus de COR in een recent gestuurde open brief aan alle gemeenteraadsfracties. ‘Amsterdam is kampioen in het wegboeken van externe inhuur in de begroting. Kritiek op deze gang van zaken in Amsterdam wordt vaak niet op prijs gesteld.’

Verbazingwekkend

‘De omvang van externe inhuur in Amsterdam is des te verbazingwekkender als men denkt aan de Amsterdamse politici die juist steeds weer naar voren brengen dat er teveel ambtenaren zijn’, aldus de COR. ‘Wij vinden zelf dat er direct en snel bespaard kan worden door de externe inhuur drastisch te verminderen en in te perken. Hier valt voor de gemeente veel geld te halen zonder dat de kwaliteit van dienstverlening aan de burger wordt aangetast, vinden zowel de ondernemingsraad als de Abvakabo.

Hervormingsvoorstellen

Voordat opnieuw wordt gesneden in het ambtenarenapparaat, moet eerst inzichtelijk worden gemaakt wat de gemeente kwijt is aan de inhuur van derden, stellen de COR en de bond in hun gezamenlijke hervormingsvoorstellen. Daarnaast moet worden gestuurd op concrete acties om de kosten van externe inhuur terug te brengen tot maximaal twee procent van de loonsom. De vergoeding voor externen moet drastisch omlaag en worden gelijkgesteld aan de cao lonen. Er moet bovendien een heldere visie komen op nut en noodzaak van reorganisaties. Ook moeten met COR en de vakbond afspraken worden gemaakt over kwalitatieve en kwantitatieve personeelsontwikkeling tot 2018. 

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rick Stortelers
Terug naar de stoker op de elektrische trein. Iedereen een vaste baan. Het recept voor stagnatie en achteruitgang. Dénovatief. Het tegenovergestelde van innovatief,
True
Bezuinigen op formatie en vorstelijk spenderen aan inhuur, dat is het personeelsbeleid van de afgelopen decennia. Komen de bofkonten in Amsterdam nu pas achter..
Criticus - NL
En Amsterdam is zeker niet de enige.

De meeste colleges zoeken notulisten om hun amateuristische en financieel ondoordachte plannetjes door te drukken en zeker geen interne integere ambtenaren die het beste met de gemeente voor hebben.
Willem Kamps
Boter op het hoofd, die bestuurders. Eerst de (duurbetaalde) externen eruit en dan maar eens kijken of het ambtelijk apparaat nog steeds te groot is. Lijkt me de juiste volgorde.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Terechte kritiek van de ondernemingsraad. Overigens, als de gemeentesecretaris de kosten van inhuur niet wil geven, dien je toch gewoon een WOB-verzoek in.
Bertram Wientjens
In veel gevallen is mijn ervaring als ambtenaar dat externe inhuur de kwaliteit levert, die in de eigen organisatie niet voorhanden is. Het artikel doet suggereren of alle externe inhuur overbodig is: ook het bedrijfsleven huurt in. Het bezuinigen op externe inhuur vind ik een goed idee, maar vraagt dus tegelijkertijd dat we voor iets doen om het kwaliteitsniveau van ambtenaren op te krikken.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Belangrijk is dat er voldoende balans is tussen interne en externe inhuur. Externe inhuur is sowieso af en toe nodig om extra - of specifieke beleidskwaliteit te verkrijgen en voor het creëren van een flexibele schil bij gemeenten.
Eddy Hoogendijk
Het is verstandig om werk dat door internen kan worden gedaan, ook door hen te laten doen. Als dat tenminste bovenop of naast de dagelijkse zaken kan worden gedaan.

Ook herken ik dat externen lang niet altijd die kwaliteit leveren die van heb mag worden verwacht. Ook bij externen leeft met regelmaat het uurtje-factuurtje principe.

Maar het is absoluut zo dat een organisatie niet alle kennis in huis heeft of moet willen hebben. Sommige kennis moet je gewoon inhuren. Omdat het te nieuw of onbekend is, of niet tot de (kern)aktiviteiten van de organisatie horen.

Dit ontkennen getuigd m.i. van naïviteit en populistische prietpraat.De suggestie de vergoeding voor externen te verlagen en gelijk te stellen aan de cao lonen getuigd van een compleet gebrek aan realiteitszin van de COR en de Abvakabo. Ten eerste zijn de vergoedingen de afgelopen 6 jaar al significant lager dan voor het begin van de crisis: 30 - 40% is geen uitzondering. Ten tweede: externen moeten zelf zorgen voor afdracht sociale lasten, premies ziektekostenverzekering en pensioenopbouw, opleiding en ontwikkeling, en dekking voor niet factureerbare uren zoals acquisitie.Met populistische prietpraat is niemand gediend. Zeker de publieke zaak niet. Er is genoeg te doen. Meer dan alleen de ambtenaren kunnen doen.
Kaas !
Amsterdam heeft de hoogste ambtenarendichtheid van Nederland, daar komen dan nog eens peperdure inhuurkrachten bij. Beetje teveel van het goede in een tijd van economische teruggang.
Em
Op zich een reactie die bij elke reorganisatie of bezuinigingsoperatie als eerste boven komt drijven. Waarom... omdat het makkelijk scoren is en het geen "interne" pijn lijkt te doen.

En hoewel ik, als externe, vind dat het bij veel gemeenten zeker een tandje minder kan qua inhuur doet men (dus ook de COR) er verstandiger aan om eerst eens te kijken waarom er zoveel externen actief zijn binnen gemeenten.

Veel veranderingen komen intern namelijk niet van de grond om verschillende redenen.

Het zou beter zijn eens te kijken naar het bizarre tempo van veranderingen die de meeste ambtenaren voor hun kiezen krijgen. Daarnaast goed om nog eens te kijken naar formuleringen van de opdrachten die uitgezet worden. Hoe meer concreet hoe hoger het verwachtingspatroon kan zijn. Ook daarin is een behoorlijke slag te maken (en dus geld te besparen).

Een laatste punt is dat gemeenten soms afhankelijk geworden zijn van externe kennis. Dat vind ik een heel kwalijke zaak. Zodra je gemeenten daarop wijst willen ze daar vaak niet aan. Men vind het uitbesteden van sommige taken ook gewoon makkelijk.
Henk Degenhart / penningmeester diverse vrijwilligersorganisaties
Als vrijwilligers, vooral in het kader van o.a. het vernieuwend welzijn, worden wij vaak geconfronteerd met een heleboel werkzaamheden om niets t.b.v. deze dure externe krachten welke ons inziens niet nodig zijn en veel geld kunnen bezwaren binnen het sociaal domein. Het is wel echter dringend nodig dat de kwaliteit en de kennis van de meeste reguliere ambtenaren wordt opgeschaald want daar ontbreekt de nodige kennis en kwaliteit.
Harold Bijmolt / freelance informatiemanager
Ben het geheel met Eddy Hoogendijk eens. Vroeg mij al af waar de nuance is van de 020-COR. Valt me opvalt is dat vele ambtenaren overigens anoniem reacties plaatsen. Geef te denken ...
Frank / jurist handhaving
"De vergoeding voor externen moet drastisch omlaag en worden gelijkgesteld aan de cao lonen" lijkt mij een strak plan. Maar dan wel consequent zijn! Dus ook doorbetalen tijdens ziekte, vakantiedagen mooi doorbetalen, overnemen van de pensioenpremie, et cetera, et cetera.

Zo gauw Amsterdam dit idee invoert ga ik toch serieus werk maken van het ingehuurd worden door Amsterdam.
Advertentie