Advertentie
carrière / Nieuws

Beleidsambtenaar hooguit 5 jaar op één functie

Specifiek voor de beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners op de kerndepartementen gaat minister Ollongren de komende periode een aantal maatregelen onderzoeken om de doorstroming te bevorderen. Die medewerkers zijn volgens Ollongren breed inzetbaar, omdat hun taken en werkzaamheden vaak vergelijkbaar zijn, onafhankelijk van het beleidsterrein, en toepasbaar op meerdere beleidsterreinen.

17 september 2018
functie-ruilen.jpg

Ambtenaren bij het rijk zouden na hooguit vijf jaar van functie moeten veranderen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil gaan onderzoeken of dat leidend principe de doorstroming op de departementen bevordert.

De minister maakt haar voornemen bekend in de nieuwe visie op het strategisch personeelsbeleid rijk 2025, In het hart van de publieke zaak. Van iedere medewerker wordt een wendbare inzetbaarheid verwacht.

3-5-7-model
Specifiek voor de beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners op de kerndepartementen gaat ze de komende periode een aantal maatregelen onderzoeken om de doorstroming te bevorderen. Die medewerkers zijn volgens Ollongren breed inzetbaar, omdat hun taken en werkzaamheden vaak vergelijkbaar zijn, onafhankelijk van het beleidsterrein, en toepasbaar op meerdere beleidsterreinen.

De meest in het oog springende actie is een onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van het zogeheten 3-5-7-model als leidend principe in het loopbaanbeleid. Daarin worden medewerkers gestimuleerd om na drie jaar na te denken over een nieuwe functie en na vijf jaar van functie te veranderen, en uiterlijk na zeven jaar de functie te verlaten. Wel dient er volgens de minister bij hantering van 3-5-7-model dan aandacht te zijn voor behoud en overdracht van (schaarse) kennis en expertise.

Een loopbaanstap kan volgens de minister een horizontale of een verticale stap binnen of buiten het rijk zijn. ‘Het gaat hierbij om een daadwerkelijk nieuw werkpakket bij een andere afdeling, directie, departement of organisatie’, licht de D66-bewindsvrouw in het visiedocument toe. ‘Het 3-5-7-model hanteren als leidend principe kan helpen bij gerichter sturen op in-, door- en uitstroom.’

Naar buitenland
Een andere maatregel die de minister in petto heeft is medewerkers met een schaal 12-functie te stimuleren om in hun loopbaan binnen meerdere rijksonderdelen te werken, in een andere werksoort, of buiten het rijk, of zelfs op een positie in het buitenland. Op termijn kan ervaring binnen meerdere organisaties of rijksonderdelen een voorwaarde zijn om voor een functie in schaal 13 en hoger in aanmerking te komen. Ollongren streeft ernaar afspraken te maken met organisaties buiten het rijk om uitwisseling van medewerkers te stimuleren. In eerste instantie is dat met  overheidsorganisaties als Defensie, zbo’s en gemeenten en provincies. Verder wil de minister afdelingshoofden meer laten circuleren over de diverse departementen, onder andere door functieruil te stimuleren.

Afbouw regelgeving
Ollongren wil daarnaast inzetten op wat ze ‘wisselstroom’ noemt: ‘het moet aantrekkelijker worden voor voormalig medewerkers om opnieuw een periode voor het rijk te komen werken. Dit verrijkt de kennis en ervaring. Dit houdt in dat, afwijkend van het dominante kader waarbij medewerkers tot aan hun pensioen bij het rijk blijven werken, het steeds normaler wordt dat medewerkers de dienst verlaten, om een aantal jaren later weer bij ons terug te keren.’ Regelgeving die dat belemmert, wordt afgebouwd.

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

FMvan der Meer / hoogleraar
Erg dom weer een instrument om expertise te vernietigen.
Wim Peters / Juridisch adviseur
Alsof inhoudelijke kennis op een beleidsterrein geen enkele rol speelt! Er zijn ongetwijfeld andere manieren om doorstroming te bevorderen, zonder dat elke 3-5 jaar een schat aan inhoudelijke kennis verloren gaat. Na 10 jaar kent niemand meer het verleden. Vandaar dat je steeds vaker ziet en nog vaker zal gaan zien dat dezelfde fout om de zoveel jaar wordt gemaakt......
henk
Dit doet de gemeente waar ik werk al jaren. Er zijn permanent reorganisaties (die niets opleveren). Wel gaat er veel kennis verloren en dat is te merken ook. Kapitaalvernietiging, maar daar is de regering al jaren erg goed in.
Johan
Hoe lang zit Mark Rutte al op zijn post? :-)
gerard tolner
hoe dan ? ....Wel dient er volgens de minister bij hantering van 3-5-7-model dan aandacht te zijn voor behoud en overdracht van (schaarse) kennis en expertise....
Marcel
Effectieve manier om kennis (=macht) bij de ambtenarij weg te halen. Waar is de politiek bang voor?
Ernst / ambtenaar
Managers en bestuurders hebben vaak een vorm van dedain naar inhoudelijk geörienteerde mensen. Enerzijds komt dat omdat ze zelf (in het beste geval) vanuit een inhoudelijke expertise zijn doorgeklommen, en dat wat je bent is altijd beter dan dat wat je was. Anderzijds zet inhoudelijke expertise soms een rem op daadkracht...... bestuurders zijn erop uit zichzelf te profileren en niet persé om de beschaving een stapje vooruit te helpen. Wat een bestuurder dan doet is onzinnige structuurtjes verzinnen zoals in casu de 3-5-7 regel. Zou het komen omdat inhoudelijk niet goed ingevoerde personen makkelijker zijn in te zetten voor bestuurlijke doelstellingen? Wordt het "yes-minister"?
Paul / projectleider
Idealiter zou het een mix moeten zijn zowel met langdurige ervaring en kennis op een beleidsterrein én 'nieuwe' mensen zodat het af en toe een beetje wordt opgeschud. Want sommige ambtenaren zit ook te lang op hun plek en monopoliseren hun stukje beleid teveel...
Rik / journalist
Niets nieuws onder de zon. Mw. Ollongren gaat het wiel uitvinden. Eind jaren 90 werd ook besloten dat topambtenaren van ministeries moesten rouleren. En dat gebeurde ook. Daarmee werd ook veel ervaring vernietigd.
H. Wiersma / gepens.
@Johan. Veel te lang! Mark is volgens mij niet weg te branden.
Petra
"...sommige ambtenaren zit ook te lang op hun plek en monopoliseren hun stukje beleid teveel... "Zal best voorkomen maar waarom hebben we het dáár dan niet over? Van een ambtenaar mag worden verwacht dat hij de ontwikkelingen in de maatschappij steeds weer meeneemt in het te schrijven beleid. Zo vernieuw je ook, eventueel met behulp van inzichten van buiten.
Rene Maartens
Welk probleem lost ze daar mee op? Laat mensen vooral doen waar ze goed in zijn en passie bij hebben. Lijkt weer op veranderen om het veranderen waar we allerlei regeltjes en procedures voor verzinnen en waar vooral externen baat bij hebben. Ervaring, dossierkennis, historisch besef zijn niet te onderschatten. Bij een grote gemeente meegemaakt dat alles op de schop moest, heeft geleid tot een desastreuze uitkomst, niemand wist nog wie waar van was of wie de kennis kon leveren. Gevolg o.a. financiële problemen.
Roel van Swam / raadslid VVD
Het zou moeten starten bij de vraag hoe je het beste ambtenarenteam krijgt, dat zie ik onvoldoende terug. Burgers en bedrijven willen kunnen overleggen op inhoud, niet alleen op proces, dat lijkt deze minister volledig te vergeten.
Bertus / Observant
Dit onbetrouwbare sujet is prominent lid van D66, u weet wel de partij die het ambtenaren apparaat het liefst tot nul wil reduceren. Wat zij voorstelt is een middel om ambtenaren in ieder geval een burn-out te bezorgen. Tel daarbij op dat het ontslag al makkelijker is gemaakt op initiatief van D666.

1 + 1 = ......
Jan
Maak er een recht van, geen plicht. Wie wil en geschikt is, moet de gelegenheid worden geboden van functie te veranderen, bijvoorbeeld door job switchen. Wie niet wil en nog steeds goed bevalt, moet kunnen blijven zitten.
Paul / projectleider
@Roel overleg met Rijksoverheid op de inhoud, je meent het...nooit met een ministerie gewerkt?
H. Wiersma / gepens.
Zijn alle rijksambtenaren al in algemene dienst aangesteld? Als dat niet het geval is komt er namelijk van een dergelijk voorstel weinig terecht. Overigens ben ik het met Jan eens: maak er geen plicht van, maar een recht.
Maite Lubbers / Projectmedewerker
Eens met eerdere reacties die aangaven: Maak het een recht, geen plicht. Er zijn heus wel ambtenaren die er wat in zien, maar niet iedereen kan en/of wil dit. Zorg voor een level playing field overheidsbreed. Niet dat 1 ministerie wel alle medewerking verleent en kansen geeft aan medewerkers en andere ministeries alleen maar hakken in het zand zetten! Denk aan behoud van kennis en expertise, zorg voor goede borging daarvan. Verbreed dit voornemen naar stafmedewerkers, overheid is niet alleen beleid!
Advertentie