Advertentie

Delegeren Wob-verzoeken naar college toegestaan

Delegatie van Wob-verzoeken aan de gemeenteraad naar het college is niet in strijd met het recht, als tenminste geregeld is dat de raad meewerkt aan het verstrekken van de stukken als het college hierom vraagt. Dat antwoordt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken op een verzoek om vernietiging van een raadsbesluit in Nijmegen.

28 maart 2020
wob
Shutterstock

Delegatie van Wob-verzoeken aan de gemeenteraad naar het college is niet in strijd met het recht, als tenminste geregeld is dat de raad meewerkt aan het verstrekken van de stukken als het college hierom vraagt. Dat antwoordt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken op een verzoek om vernietiging van een raadsbesluit in Nijmegen.

Raadsbesluit 'in strijd met recht'
Eind januari had de gemeenteraad van Nijmegen ermee ingestemd het nemen van besluiten op verzoeken aan de gemeenteraad op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Rob Essers, inwoner van Nijmegen, viel op dat dit besluit in strijd is met het recht, omdat het college geen informatie kan verstrekken waarover het niet beschikt, wat het geval kan zijn bij informatie die wel bij de raad bekend is en niet bij het college. Daardoor zou niet in alle gevallen voldaan kunnen worden aan de Wet openbaarheid van bestuur. Ook ontbrak een vermelding van de wettelijke grondslag voor de delegatie in het raadsvoorstel.

Gemeentewet maakt delegatie mogelijk
Essers verzocht minister Knops dit besluit ‘met de grootst mogelijke voortvarendheid’ voor te dragen voor vernietiging door de Kroon. Dat verzoek wijst Knops af. De minister wijst erop dat hij een besluit alleen kan voordragen voor vernietiging door de Kroon als dit in strijd is met het recht of algemeen belang. Artikel 156 van de Gemeentewet maakt delegatie mogelijk, want de ‘aard van de bevoegdheid’ verzet zich niet tegen delegatie en Wob-verzoeken komen ook niet voor in de lijst van onderwerpen waar delegatie verboden is. Wel moet de raad dus meewerken met verzoeken om informatie van het college en mag delegatie niet leiden tot inperking van de informatieverstrekking op Wob-verzoeken. Een gemeente kan regelen dat de raad in een Wob-verzoek gevraagde stukken altijd moet overleggen, aldus de minister.

Gemeente Nijmegen was 'onzorgvuldig'
Wel ontbreekt een expliciete wettelijke vermelding van de grondslag voor de delegatie in het delegatiebesluit, is ook de minister opgevallen. Impliciet wordt wel verwezen naar artikel 156 van de Gemeentewet, maar dat had expliciet moeten worden vermeld. Deze ‘procedurele fout’ vindt Knops echter onvoldoende gewicht hebben om vernietiging te rechtvaardigen. ‘Een besluit moet alleen worden vernietigd als dit proportioneel is ten opzichte van het doel.’ En het was al helder dat het besluit mocht worden genomen. De omissie is wel telefonisch met de gemeente Nijmegen besproken. Verder is in een afschrift van het besluit naar de gemeente de onzorgvuldigheid ervan meegegeven en de noodzaak om voortaan wel de wettelijke grondslag expliciet te noemen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Caroline Raat / jurist en onderzoeker
Ik denk dat uiteindelijk niet de heer Knops, maar de rechter dat uitmaakt. In een eventuele procedure over een Wobverzoek dat gericht was aan de raad, maar door het college is afgehandeld.
De Majjem
De rechtbank Limburg heeft dat in een AVG-verzoek al uitgemaakt; een verzoek gericht aan de raad zonder dat er een mandaat of delegatie aan te pas kwam.Het college kende zelfs de raad er niet in, maar werd door verzoeker wel expliciet op de hoogte gebracht.Het besluit van het college is daar bovenop aantoonbaar onjuist: er is geen deugdelijk onderzoek verricht en documenten zijn achtergehouden.
Advertentie