of 63946 LinkedIn

Wethouder Amsterdam: staat en kerk beter scheiden

Wethouder Eric van der Burg
Wethouder Eric van der Burg

De Nederlandse staat is niet godsdienst-neutraal genoeg: zolang  het staatshoofd haar jaarlijkse toespraak met kerstmis houdt en deze afsluit met gods zegen, zolang het rijk religieus onderwijs betaalt en zolang een islamitisch kamerlid zich bij de eed niet mag beroepen op Allah, zo lang is de scheiding tussen staat en kerk niet volledig

VVD'er

Dat stelt de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg in een opiniestuk, verschenen in het boek Breekpunt of Bindmiddel, over de invloed van religie op de huidige maatschappij.  In een toelichting stelt Van der Burg deze week het verhaal te hebben geschreven als VVD’er eerder  dan als wethouder. ‘Ik draag hierin niet het standpunt van het college uit’.

 

Niet neutraal genoeg

Voor de liberaal Van der Burg kan de Nederlandse Staat niet neutraal genoeg zijn.  Hij erkent dat de scheiding tussen kerk en staat ‘in grote lijnen goed is geregeld, maar hij is niet absoluut genoeg’. Zo vraagt de wethouder zich af waarom de koningin nu juist met kerstmis haar jaarlijkse toespraak moet houden. ‘Ik was  blij met de inhoud van haar rede van vorig jaar, maar laat ze die op een doordeweekse – niet religieuze dag uitspreken’.

 

'Zo helpe mij Jaweh'

Erger vindt Van der Burg dat een kamerlid of gemeenteraadslid bij installatie alleen maar een eed kan uitspreken met de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’.  Islamitische – maar ook joodse – politici kiezen daarom voor de belofte, hoe gelovig ze ook zijn. ‘Zo waarlijk helpe mij Jaweh mag nu eenmaal niet’.

 

Artikel 23 weg

Tenslotte pleit de wethouder voor het afschaffen van artikel 23 van de grondwet. Daarin is vastgelegd dat  religieuze scholen precies dezelfde financiële middelen moeten krijgen van het rijk als openbare scholen. ‘Daarmee betalen we dus met zijn het religieonderwijs van al die kinderen. Of dat nu islamitisch onderwijs is of christelijk dat maakt me niets uit.’  De staat dient alleen openbaar onderwijs aan te bieden. Voor de rest zijn er de zondagscholen of de koran-uitleg op zaterdag, aldus Van der Burgt. ‘Dat moeten de ouders dan maar zelf betalen’.

 

Onhaalbaar

Het onderwerp ligt hem als VVD’er na aan het hart, maar tegelijkertijd ziet hij in dat het een kansloos pleidooi is: ‘De meeste Nederlanders vinden het prima zo, dus het zal nog wel even duren voordat de scheiding werkelijk absoluut wordt’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paula Brunsveld vH (Actirf vvd er) op
Hear hear ... Geheel eens met wethouder vdBurg, in alle punten. Een echte liberaal, meer dan menig vvd er.
Door Paul (beleidsadviseur) op
Van der Burg probeert ons land te hertekenen als gingen wij met z’n allen gebukt onder een theocratie. De absolute werkelijkheid die hij nastreeft negeert de fundamenten waarop onze samenleving gebouwd werd. Een wethouder als exponent van een land dat zijn eigen geschiedenis en cultuur onder het mom van vrijheid en democratie steeds meer verloochent. Zijn neutraliteit heeft meer weg van een dictatuur waarbij iedere blijk van persoonlijke levensovertuiging uit het openbare leven wordt verbannen. Kim Jong-Il zou er, over absoluut gesproken, zijn vingers bij afgelikt hebben..
Door erik (ambtenaar) op
Scheiding tussen kerk en staat, is dat niet dat de Staat zich niet bemoeid met de levensovertuiging van zijn onderdanen gelovig of niet? Dit stuk lijkt meer op Gij zult atheist zijn en anders niet.
Door Jan de Boer op
Treurig artikel voor een VVD wethouder.
Heeft de heer van der Burg de grondbeginselen van zijn eigen partij over het hoofd gezien?
En inderdaad lijkt zoals de heer Ferwerda ook aangeeft deze wethouder voorbij te gaan aan de grondwet en de universele rechten van de mens.
Wat de vrijheid van onderwijs betreft:
we hebben christenen, atheïsten, moslims, etc. Juist op basis van artikel 23 kan elke ouder zijn/haar kind naar een school sturen die past bij hun levensovertuiging past. We geloven allemaal, de één gelooft dat God niet bestaat en wil zijn kind daarin laten onderwijzen en de ander gelooft dat God wel bestaat en wil zijn kind daarin laten onderwijzen. Waarom dan deze ongelijke behandeling die in artikel 23 is vastgelegd overboord gooien?
Door Abel Wortelboer (jurist ) op
Als op immaterieel gebied van jongsafaan liberaal denkend socialist steun ik deze Amsterdamse VVD-wethouder in zijn mening dat de scheiding tussen kerk en staat nog altijd onvoldoende consequent is doorgevoerd. Religie en andere spirituele opvattingen, in de kern te kwalifieren als individueel of in groepsverband beleefde geloofsovertuigingen, zijn geen zaken van algemeen (bijv. onderwijs) belang. M.i. rechtvaardigt het koesteren en uiten van hierop gebaseerde denkbeelden dan ook geen afzonderlijke bescherming naast de grondwettelijk gereguleerde meningsvrijheid. Afschaffing van de grondwettelijke godsdienstvrijheid benadrukt de neutraliteit van de overheid tegenover godsdienst of elke andere op het bovenatuurlijke gebaseerde overtuiging, kerk of sekte. Uiteraard kan religie voor individuele personen of partijen een inspiratiebron voor hun handelen zijn, maar zij kan nooit - ook niet op grond van aanvechtbare claims gebaseerd op de "joods-christelijke traditie" - reden zijn voor privileges of overheidssteun. Een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, behoort in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld (artikel 1 Gw). Dus het aanhangen van een kerk en het belijden en uitdragen van een geloofsovertuiging bieden geen rechtvaardiging voor een bevoorrechte behandeling ten opzichte van andersdenkenden. Dus mijnheer van der Burg, u hebt groot gelijk dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de "status aparte" van religie in onze samenleving, ons rechtsstelsel en de toedeling van schaarse overheidsmiddelen.
Door Pauline (gelovige) op
Religie is niet hetzelfde als kerk. De koningin wordt niet door ´de kerk´ vertelt wat zij moet zeggen in haar kersttoespraak. Dus de scheiding tussen kerk en staat heeft hier niets mee te maken.

God is geen aanspreeknaam maar een titel. Allah bijvoorbeeld betekent god in het arabisch. De eed uitspreken zou om deze reden dan ook geen probleem moeten zijn voor moslims of joden.
Door Bart Boon (Adviseur) op
Dat een wethouder uitspraken doet die de landelijke politiek aangaan is niet vreemd. Hij heeft dagelijks met landelijke wetgeving en beleid te maken.

De Nederlandse staat is niet democratisch zolang zij een monarchie kent is niet seculier zolang de staatshoofd en wetgeving refereert naar "God". Hij heeft een goed punt en sommigen hier onder ons vinden dat erg vervelend. En dat vind ik nou weer vervelend.
Door Hans de Bruijn op
Dhr. V/d Burg schijnt niet te weten dat hij met zijn uitspraak knaagt aan ons kiesstelsel. De subsidiering van het godsdienstig onderwijs is er gekomen toen de arbeider zijn algemeen kiesrecht kreeg. Kwestie van handjeklap geweest"Jij dit, ik dat"
Dus wethoudertje, je wilt kennelijk terug naar de tijd van het censuskiesrecht toen conservatieven en liberalen het nog voor het zeggen hadden.
Door Drs. Rein Ferwerda (Waterschapsbestuurder) op
Met enige verbazing heb ik kennis genomen van deze ontboezeming van nota bene een VVD-wethouder, op pers. titel, dat wel. Beste Eric, mag ik je een goede raad van een senior aanreiken?

1. Vriendelijk raad ik je aan je toch nog eens wat beter te verdiepen in wat Vrijheid en Democratie in jullie Volkspartij zouden moeten betekenen...

2. Neem daarbij vooral nog eens kennis van de opvattingen van jullie door mij zeer gerespecteerde prominent Frits Bolkenstein, die juist een lans breekt voor het Christendom...

3. En als je toch bezig bent, kijk dan ook eens goed naar onze Grondwet en de Rechten van de mens (dus ook van de Koningin) en bezin je nog maar eens op onze kostbare Grondrechten, met inbegrip van Art. 6 en 7... En wie weet...?

Met vriendelijke groet, Rein Ferwerda
Door Jacques M (burger) op
Merkwaardig: een wethouder die afstand neemt van het beleid dat door het college is vastgesteld! De gemeente Amsterdam voert reeds vanaf 2008 aan de hand van een toen vastgestelde notitie over de scheiding van kerk en staat een weloverwogen beleid hoe om te gaan met religie in de Amsterdamse samenleving. Hoe kan het dan zijn dat een wethouder die daar publiekelijk afstand van neemt, dat beleid nog geloofwaardig kan uitdragen?