of 64120 LinkedIn

VNG wil opnieuw om tafel over bestuursakkoord

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het kabinet nog eens spreken over het zogenoemde conceptbestuursakkoord dat in april is gesloten. Dat is de conclusie van het VNG-bestuur donderdag na beraad met de achterban. Daaruit bleek dat gemeenten grote zorgen houden over gevolgen van bezuinigingen op sociale werkplaatsen.
4 reacties
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het kabinet nog eens spreken over het zogenoemde conceptbestuursakkoord dat in april is gesloten. Dat is de conclusie van het VNG-bestuur donderdag na beraad met de achterban. Daaruit bleek dat gemeenten grote zorgen houden over gevolgen van bezuinigingen op sociale werkplaatsen.

Zorgen wegnemen
Volgens een VNG-woordvoerder is het de bedoeling met het kabinet te praten voor de algemene ledenvergadering op 8 juni waar gemeenten stemmen over het akkoord. De VNG hoopt een manier te vinden om zorgen bij gemeenten weg te nemen.

Sociale werkvoorziening
Gemeenten vrezen grote financiële gevolgen voor de sociale werkvoorziening (SW) met de invoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV). De SW gaat samen met de bijstand en Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, en dat moet 1,8 miljard euro opleveren.

Evaluatie
Het kabinet heeft in de onderhandelingen met de VNG een hervormingsfonds van 400 miljoen euro toegezegd voor de sociale werkplaatsen. Ook moet na twee jaar een evaluatie door een onafhankelijke commissie duidelijk maken of er extra geld moet komen.


Compromis
Wethouder Sebastiaan van 't Erve uit Amersfoort stelde als compromis dat het kabinet om vertrouwen te winnen bij gemeenten alvast een bedrag kan reserveren voor het geval lokale overheden straks in nood komen. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma zei deze suggestie mee te nemen.


Afweging
De VNG-voorzitter maakte duidelijk de zorgen over de sociale werkplaatsen te delen. Maar zij benadrukt bij haar leden dat het bestuursakkoord over meer gaat. In het akkoord worden ook taken herverdeeld tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op het terrein van bijvoorbeeld de bijzondere ziektekosten (AWBZ), de jeugdzorg, beheer op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening en water. ,,Leg het hele akkoord voor en maak een afweging'', aldus Jorritsma.

Vakbond

De vakcentrale CNV juicht het toe, dat de gemeenten weer met het kabinet om de tafel willen. Maurice Limmen, de vicevoorzitter van het CNV, roept hen wel op om daarin ook de Wajongers (vroeggehandicapten) te betrekken. De gemeenten krijgen de taak om hen te re-integreren op de arbeidsmarkt, maar volgens het CNV moeten ze daar dan wel voldoende budget voor krijgen.

 
Bekijk hier de voor- en tegenstanders van het bestuursakkoord

Lees hier de VNG-presentatie van het onderhandelaarsakkoord


VNG-voorzitter Jorritsma eerder over het bestuursakkoord

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.S (Oudere Wajonger) op
Er wordt gezegd dat na herkeuring van het zittend bestand mensen die volledig arbeids-
ongeschikt zijn en daarna deels arbeidsgeschikt zijn maar 5% er op achteruitgaan , echter wat er niet bij wordt gezegd is dat men dan ook een lager arbeids ongeschiktheids percentage kan krijgen en er zo VEEL meer op achteruit kan gaan !!!
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad, vormgeving, communicatie, marketing) op
Het gaat over 'sociale werkvoorziening' maar we hebben het alleen over geld..?
Het kabinet wil terug naar 1/3 van de huidige omvang. Ligt daar een onderzoek aan ten grondslag of is de bezuiniging als startpunt genomen? Waar ligt de winst voor onze samenleving als straks een groot deel van de huidige WSW'ers in de bijstand zit. De sociale werkvoorziening is toch niet alleen een inkomensregeling? Het gaat over een groep mensen die vaak enorm betrokken invulling geven aan hun leven. Mensen ook die straks het risico lopen tussen de wal en het schip te vallen en gemangeld door allerlei bureaucratische regeltjes een enorme werkdruk voor de gemeentelijke sociale diensten gaan vormen. Let op, deze besparing betekent vooral een verarming en we zijn straks minstens zoveel geld kwijt.
Door W.Wilkens op
Je moet inderdaad het totaalpakket bezien om te kunnen vaststellen dat het niet alleen om decentralisatie gaat, maar ook om de hieraan gepaard gaande efficiencykortingen.
Jarenlang heeft het Rijk kunnen doen en laten met miljoenen euro's in WSW, Jeugdzorg en wat dies meer zij, maar nu moet plotseling de gemeente e.e.a. kunnen doen voor veel minder geld.

Maar goed: Jortisma is ingehuurd door Rutte om dit bij de gemeenten er door te jassen en die zijn kennelijk niet slim genoeg èn om dat te doorzien èn om dit te voorkomen.

Eigen schuld, dekke bult!
Door m bosma op
De weerstand van gemeenten tegen het bestuursakkoord spitst zich met name toe op de plannen van het kabinet met betrekking tot de sociale werkvoorziening. In het kort komt het er op neer dat het kabinet toe wil naar een SW die:
a. ongeveer 1/3 omvat van de huidige omvang en
b. qua loonhoogte teruggebracht wordt naar het minimumloon.
Het kabinet bouwt de rijksbijdrage in snel tempo af terwijl gemeenten stellen dat de kostenverlaging die nodig is om dat op te vangen veel trager zal verlopen. Het verschil komt voor rekening en risico van de gemeenten. Dit probleem zou vrij eenvoudig opgelost kunnen worden. Als het kabinet gemeenten de ruimte zou geven die ze zichzelf wel geeft als het gaat om de afbouw van de Wajong moet het mogelijk zijn om tot een vergelijk te komen. Gemeenten zouden dan de ruimte moeten krijgen om de huidige WSW-populatie te herkeuren zoals het rijk dat gaat doen moet de Wajongers. Met betrekking tot de Wajong gaat het kabinet er van uit een zeer groot deel daarvan een reguliere arbeidsplaats moet kunnen krijgen en anders gewoon in de bijstand moet. Waarom zou die aanname niet kunnen gelden voor de huidige WSW-ers? Het gaat in beide gevallen om een groep waar eerst van is vastgesteld dat ze arbeidsongeschikt zijn. Het kabinet herdefinieert wel het begrip arbeidsongeschiktheid als gaat om de Wajong maar niet als het gaat om de WSW-ers. Voor dat verschil is geen inhoudelijk argument te bedenken binnen de aannames en visie van het kabinet. Als gemeenten de ruimte krijgen om WSW-ers te ontslaan omdat ze op basis analoog aan de herkeuring van Wajongers niet thuishoren in de WSW dan moet het mogelijk zijn om tot een aanvaardbare oplossing te komen.