of 59082 LinkedIn

Griffies moeten meer budget krijgen

Griffies moeten meer budget krijgen en worden versterkt. Om het tanende aanzien van gemeenteraden en raadsleden te verbeteren, moet meer worden geïnvesteerd in ondersteuning, vorming en (bij)scholing van gemeenteraden en raadsleden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.Nu, is uitgevoerd.

Griffies moeten worden versterkt en meer budget krijgen. Om het tanende aanzien van gemeenteraden en raadsleden te verbeteren, moet meer worden geïnvesteerd in ondersteuning, vorming en (bij)scholing van gemeenteraden en raadsleden.

Ook uitbreiding van zelfstandige, onafhankelijke communicatie voor de raad bij de griffie kan daaraan bijdragen. Daarnaast moeten raden korter en efficiënter vergaderen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.Nu, is uitgevoerd.


Schandalen

Vier ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het afgenomen aanzien van raden en lokale volksvertegenwoordigers, stellen Lex Cachet en Niek Verkaik in hun rapport ‘Aanzien of afzien’. De raad is ten eerste niet vanzelfsprekend gezaghebbend. Het groot aantal politieke crises en de nadruk op schandalen tast het aanzien van de raad aan. De gemeenteraad kan problemen door complexe regelgeving en regionalisering van gemeentelijke taken bovendien niet zelfstandig oplossen.

 

Kritische burger

Het gros van de raadsleden (60 procent) erkent dat het aanzien van de lokale volksvertegenwoordiging (sterk) is afgenomen. Een op de drie raadsleden vindt dat dit gelijk is gebleven. De volksvertegenwoordigers kennen zichzelf nog wel een gemiddeld rapportcijfer toe van 6,8. Burgers oordelen minder positief over het functioneren van raadsleden, zo blijkt uit eerder onderzoek.

 

Visie

Om het tij te keren moeten niet alleen de griffie, maar ook politieke partijen ‘meer dan nu hun verantwoordelijkheid nemen’ op het gebied van (bij)scholing en ondersteuning van raadsleden, stellen Cachet en Verkaik in hun aanbevelingen. De drie decentralisaties zijn volgens de onderzoekers van OBMC Consulting een uitgelezen kans. ‘Als de raad er in slaagt daar een visie op te ontwikkelen en sturend of op zijn minst controlerend en bijsturend meer greep op te krijgen dan zal dat tot een (veel) hoger aanzien leiden.’

 

Geen boodschap

Goede voorlichting en goede communicatie over wat de burger wel en niet van de raad kan verwachten, is eveneens van groot belang. ‘Het managen van verwachtingen kan verdere aantasting van het aanzien van de raad voorkomen’, stellen Cachet en Verkaik. Aan de andere kant benadrukken zij dat burgers niet meer door de raad kunnen en mogen worden afgescheept met de boodschap dat de raad daar niet over gaat. ‘Burgers hebben geen boodschap aan de interne taakverdeling binnen de gemeente, zelfs niet de dualistische.’

 

Integriteit

Integriteitsschendingen zijn schadelijk voor het aanzien, maar zijn nooit helemaal te voorkomen, erkennen de onderzoekers. Een nog zorgvuldiger screening van kandidaat-raadsleden door politieke partijen en snel en drastisch ingrijpen als het toch mis gaat, is hierbij het devies. Ook geruzie, gekonkel en het eindeloos herhalen van standpunten tijdens raadsvergadering is funest voor het aanzien.

 

Raadsvergoeding

Om de aantrekkingskracht van het raadslidmaatschap te verbeteren, moet discussie worden gevoerd over de passende vergoeding en ondersteuning van raadsleden, met name in kleinere gemeenten, stellen Cachet en Verkaik. ‘Een discussie die nu wat angstvallig vermeden lijkt te worden.’ Ook is het de hoogste tijd voor een evaluatie van de dualisering gericht op de effecten ervan op raadsleden en – het aanzien van – de gemeenteraad. Er zijn volgens de onderzoekers aanwijzingen dat niet alle doelen van de dualisering zijn gerealiseerd, ‘zoals minder belasting raadsleden en meer tijd voor vertegenwoordiging’. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk (Raadslid) op
De meerwaarde van een griffie zit hem niet in de stukkenstroom naar de raad.; dat is al 150 jaar goed gegaan. De meerwaarde zit hem in zaken als het zijn van vertrouwenspersoon, klankbord, adviseur, verwijzer, organisator, regelaar, opleider, penvoerder etc. etc. De reacties van papierdoorschuiver zijn lachwekkend en geven weinig blijk van inzicht in het werk van een griffie. Het is net zo kortzichtig als te stellen dat alle ambtenaren, ook die gereageerd hebben, lui zijn. Gelukkig weet ik als raadslid dat het anders met de griffie gesteld is en waardeer en respecteer ze zeer. Zij zitten werken vele avonden en weekenden als veel college's lekker thuis voor TV zitten of een hobby beoefenen. Overigens is het dualisme geen D66-verhaal. Volgens mij hebben alle partijen in de Tweede kamer, m.u.v. de SP, voor de invoering gestemd.
Door Ad op
Alweer een signaal dat het systeem over de houdbaarheidsdatum heen is. De adviezen zijn slechts oude oplossingen binnen een kapot systeem. Nederland kantelt.
Door Willem (Ambtenaar en betrokken bewoner) op
Het opheffen van de griffie gecombineerd met een efficiënter werken van de gemeenteraad is een betere oplossing voor het geschetste ":probleem". Helemaal eens met reacties die tot eenzelfde conclusie komen.
Door Els Boers (adviseur/auteur) op
Twee onderdelen; De vergoeding systematiek aan raadsleden doet geen recht aan de gemiddelde werkdruk per raadslid. Een raad van een grote gemeente heeft veel meer raadsleden en adviseurs. Juist in kleine gemeenten wordt een klein aantal raadsleden geacht al het werk te verzetten en zich bezig te houden met een breed spectrum. Er is geen tot weinig ruimte voor specialisatie.
Dan de griffie; de griffie vervult een essentiële rol voor het ondersteunen en faciliteren van de raad. De griffie is veel meer dan het doorschuiven van papier, tenminste als de raad zichzelf een goede ondersteuning gunt. Het gevaar dat een griffie echt alle griffie ondersteunende taken onder de griffie wil hebben leidt tot onnodig opblazen van een griffie. Terecht wordt hier al eerder aangegeven dat de organisatie de deskundigen kunnen leveren. Alleen door als griffier zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van die deskundigheden zorg je dat er efficiënt gewerkt kan worden waarbij de griffier toch de spil is die bewaakt en adviseert in het belang van de raad. De winst van de dualisering is vooral nog steeds de invoering van een aparte adviseur voor de raad.
Door Jan op
@Jaap. En waar denk je dat de griffie alles vandaan haalt als die voor raadsleden dingen uitzoekt? Bij die hele batterij van vakambtenaren die wel kennis van zaken hebben. Laat die raadsleden dan zelf contact zoeken, dat gebeurde voordat het dualismegedrocht werd ingevoerd ook. Schaf de omweg die griffie heet af. Zonder griffie kan de raad heel goed functioneren. Sterker nog: de gemeentesecretaris kan best de taak van de griffier erbij nemen, duszelfs de griffier kan, tegelijk met het dualisme-idee, afgeschaft worden. Ook dit D66-speeltje is overbodig.
Door H. Wiersma (gepens.) op
De gemeenteraad moet haar werk op hoofdlijnen doen. Zich vooral niet met allerlei details bemoeien en niet vervallen in te veel onrendabele werkzaamheden. Derhalve oppassen met het creëren van dogmatische en bureaucratische gedrochten.
Door Jaap (Ambtenaar en betrokken inwoner) op
De griffie is het hart van de raad. Zonder griffie kan een gemeenteraad niet functioneren. Een goede griffie, en dat is het merendeel, ondersteunt raadsleden, zoekt zaken voor ze uit. Een raadslid doet het werk naast andere werkzaamheden. Daarom heet het een nevenfunctie.
Wethouders hebben een hele batterij aan ambtenaren om ze te ondersteunen. Raadsleden hebben taak o.a te controleren en kaders te stellen. Mag je van ze verwachten dat ze dezelfde kennis paraat hebben als het hele ambtelijk apparaat dat in dit dualisme de wethouders terzijde staat?
Het antwoord lijkt me duidelijk.
Willen wij dat colleges met eigen agenda's goed gecontroleerd worden? Dan is een goede hulp/ondersteuning van de raad onontbeerlijk.
Dus de griffie is buitengewoon noodzakelijk voor het goed lopend democratisch proces.
Door Jeroen op
Helemaal met Jan eens. De 'zelfinstandhouding' van de papierschuivers van de griffie begint steeds meer tekenen van grootheidswaanzin te vertonen.

Nog los van mijn mening over dualisme in kleine gemeenten.
Door Ad (Adviseur) op
Op de eerste plaats geldt dat iedereen die zich kandideert voor een zetel in de raad zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling. Eventueel de partij die meent dat de kandidaat geschikt is.
Schaalvergroting leidt er toe dat lang niet iedereen die dat ook wil, geschikt is voor een raadslidmaatschap. Maar in plaats van onderkennen waar je kwaliteiten ophouden, gaan velen toch onverzettelijk door, verleidt door macht, aanzien, of wat dan ook. Met als gevolg dat het aantal 'dombo's' toeneemt.
De dualisering (vinding van het onvolprezen D'66 waar het gaat om zinloze veranderingen in het openbaar bestuur) heeft ook niet gebracht wat werd voorgespiegeld (over managen van verwachtingen gesproken).
Hoe aardig het idee over het stellen van basiseisen ook is, het staat wel op gespannen voet met het uitgangspunt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van zijn passief kiesrecht. Want als iemand niet kan voldoen aan die basiseisen vervalt zijn passief kiesrecht? En wat houdt dan zo'n startkwalificatie in? Nee, beter lijkt me dat de politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen en alleen kandidaten naar voren schuiven die echt over de steeds belangrijker worden agenda (denk aan de vele gedecentraliseerde taken van de rijksoverheid) kunnen oordelen. Efficiënter en effectiever vergaderen kan, is al vaak geprobeerd, maar lukt niet als iedereen zijn zegje wil doen om zich daarmee te kunnen profileren. Want dat is weer nodig voor je naamsbekendheid en dus een mogelijke herverkiezing. Wat misschien beter zou helpen is dat voortaan gestemd wordt op partijen en niet op individuen. Het partijprogramma kun je kennen. Volksvertegenwoordigers die eenmaal zijn gekozen en hun partij de rug toe keren om als één mans fractie door te gaan zijn m.i. ongewenst. Het werkt versnippering in de hand, het wordt er zeker niet duidelijker mee voor de belangstellende burger en de effectiviteit van de vergadering is er ook al niet mee gebaat. Schone taal voor Plasterk. Kan dan ook meteen die dualisering terug draaien.
Door Jan op
Hou toch op. De griffie is een volkomen overbodige instelling. Daar zitten alleen maar papierschuivers. De echte kennis zit in het normale ambtelijk apparaat. Zorg dat raadsleden rechtstreeks daarmee kunnen communiceren om inlichtingen en kennis te verkrijgen. Louter een griffier is dan voldoende voor de verslaglegging van de raads- en commissievrgderingen. Zo nodig kan voor de commissievergaderingen wel een ambtenaar uit het gewone ambtelijk apparaat worden ingeschakeld. Verder ben ik het geheel eens met Jur Melles, maar ook daarvoor heb je geen griffie nodig. Daar zijn opleidingsinstituten voor.