of 63082 LinkedIn

Gemeenten te laat met Omgevingsvergunning

Veel gemeenten slagen er niet in om aanvragen voor omgevingsvergunningen op tijd af te wikkelen.

Veel gemeenten slagen er niet in om aanvragen voor omgevingsvergunningen op tijd af te wikkelen. Kap-, sloop- en bouwwerkzaamhedenen kunnen daardoor worden uitgevoerd zonder dat de aanvraag inhoudelijk is beoordeeld, en zonder aanvullende voorwaarden.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht gemeenten, provincies en ministeries om binnen 8 weken over een vergunningaanvraag te beslissen. Als deze termijn niet wordt gehaald, wordt de vergunning van rechtswege verleend: de initiatiefnemer kan het werk dan uitvoeren zoals in de aanvraag is beschreven, en er mogen geen leges in rekening worden gebracht. Wel kan het bevoegd gezag de beslistermijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. Voorts kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen van rechtswege verleende vergunningen.

In de afgelopen maanden zijn onder meer vergunningen van rechtswege verstrekt voor de kap van 131 bomen in Staphorst, de sloop van achttien woningen in Ulrum (gemeente De Marne), de bouw van een rundveestal in Bladel, en de verbouwing van een monument in Amsterdam. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Federatie Welstand. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu liet de wettelijk voorgeschreven beslistermijn verstrijken bij ten minste vier vergunningaanvragen. In één geval ging het om het verwijderen van asbest uit twee panden in Uddel. Het ministerie is bevoegd gezag voor Defensieterreinen. Uit de inventarisatie van de Federatie Welstand blijkt dat sinds de invoering van de Wabo, in oktober 2010, zeker 111 vergunningen van rechtswege zijn verstrekt. Maar volgens federatiedirecteur Flip ten Cate gaat het in werkelijkheid om een veelvoud hiervan. ‘We hebben 41 gemeenten in beeld. Het gaat dus om een steekproef’.

Niet zorgvuldig

Het grote bezwaar bij van rechtswege verleende vergunningen is volgens Ten Cate dat niet zorgvuldig naar de aanvragen wordt gekeken. Onderzoek kan ontbreken of onvolledig zijn, en belangen worden niet goed afgewogen. De Federatie Welstand heeft de indruk dat de problemen toenemen: in maart en april werden aanzienlijk meer vergunningen van rechtswege verstrekt dan in januari en februari.

Ten Cate: ‘Het veranderen van voorgevels, het plaatsen van dakkapellen, de bouw van schuren of de uitbreiding van woningen en bedrijven, kunnen soms de kwaliteit van de woonomgeving aantasten. Zulke verbouwingen worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Bij een vergunning van rechtswege kan de gemeente geen nadere eisen stellen aan het ontwerp. Dat raakt niet alleen de welstandsadvisering, maar ook de monumentenzorg. De zorgvuldigheid verdwijnt, en omwonenden worden niet meer beschermd.’

In de gemeente Venlo werd een vergunning voor de bouw van 22 vakantiewoningen in Arcen van rechtswege verstrekt. Volgens Huub Hautus, coördinator vergunningverlening, ligt ‘een combinatie van factoren’ hieraan ten grondslag. Hij noemt een interne reorganisatie, de invoering van de Wabo en nieuwe software. De gemeente De Marne, die de beslistermijn liet verstrijken bij een aanvraag voor de sloop van achttien woningen, noemt naast onderbezetting door ziekte, eveneens de invoering van de Wabo en nieuwe software als oorzaken. Beide gemeenten hopen vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen door het installeren van een computerprogramma dat tijdig waarschuwt als een termijn dreigt te verstrijken.

Bij de gemeente Staphorst, dat voor de kap van 131 bomen een vergunning van rechtswege verstrekt zag worden, is ‘een combinatie van onoplettendheid en werkdruk’ de oorzaak. Een woordvoerster laat weten dat naderhand alsnog aanvullende voorschriften zijn opgelegd, die door de aanvrager zijn geaccepteerd. Voor de inventarisatie raadpleegde de Federatie Welstand de officiële bekendmakingen op www.overheid.nl. Daarnaast werden diverse gemeentelijke websites doorzocht. Hieruit bleek dat veel gemeentelijke publicaties niet op de centrale overheidssite terechtkomen. Sommige gemeenten (Bergen) zijn op de landelijke site helemaal niet terug te vinden, andere (De Bilt) slechts gedeeltelijk. Ten Cate hoopt dat een andere instantie diepgaander onderzoek kan doen. ‘Wij geven nu een signaal af. Ik denk dat dit niet misselijk is, en hoop daarom dat het een vervolg krijgt.’


Correctie/aanvulling:

De melding dat bij een van rechtswege verleende vergunning geen leges mogen worden geheven, is onjuist. Het bevoegd gezag kan kosten in rekening brengen voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Verder kunnen bij een van rechtswege verleende vergunning de voorschiften worden gewijzigd ‘voor zover dit nodig is om ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving te voorkomen’. In het geval van dreigende ‘ontoelaatbaar ernstige nadelige gevolgen’ kan de vergunning worden ingetrokken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mevrouw Kiki op
Als u wilt weten hoe een Gemeenteraad en Gemeentebestuur iedereen, wereldwijd, valselijk voor durft te lichten, dan bent u op aan het juiste adres op de website's:

http://www.bouwcam.com/cameras/martinitoren/ www.groningenvernieuwt.nlU ziet het ultieme 'klassieke' misleidende reclameplaatje.

De Groninger B&W website suggereert dat het Groninger Forum (45 meter hoog) zelfs
- de zon,
- de toeristen,
- de ondernemers
- de bewoners

op ongeloofwaardige wijze in de maling kan nemen.

Het extreem hoge gebouw geeft geen enkele schaduw!
Zelfs niet bij Zon in het oosten!

Wie redt de te respecteren wereldbewoners van een dergelijk bestuur?

Mevrouw Kiki
Door Mevrouw Kiki (Bewoonster Stad Groningen) op
Zelfs de grote stad als Groningen faalt zwaar.

Op 19 mei 2010 heeft B&W voor zichzelf een bouwaanvraag ingediend (Groninger Forum met daaronder een Fietsenkelder en een Parkeergarage).
Het betreft een extreem groot en 45 meter hoog, zeer omstreden gebouw: Groninger Forum.

De bouwaanvraag is strijdig met het geldende bestemmingsplan. De verandering van 3 bestemmingsplannen is nodig en de procedure hiervoor loopt tijdens de bouwaanvraagperiode.

De bouwvergunning wordt niet verleend. Dat wordt niet gepubliceerd.

Op 17 juni 2011 wordt een nieuwe poging gedaan door het indienen van de omgevingsvergunning (Nu opvallend genoeg alleen voor het Groninger Forum.)

Maar .... als men heden in de doos met stukken kijkt dan ziet men de bouwaanvraag van 19 mei 2010 en ALLE OVERIGE stukken zijn van oktober-november 2011.

Alle stukken zijn dus anderhalf jaar later ingediend.
Dat kan volgens de balie van bouwen en wonen:
"De bouwaanvraag valt namelijk nog onder het oude regime!"

De omgevingvergunning (17 juni 2011, bestemmingsplan door gemeenteraad goedegekrud pas op 30 november, gepubliceerd 15 december 2011) als een reguliere aanvraag gepubliceerd.
En had dus allang verleend of afgewezen had moeten worden: na 8 weken.
Maar dat is iedereen ontgaan. Door diverse onjuiste info van de ambtenaren, namens B&W.

Het project valt namelijk onder bijlage II van de Crisis en herstelwet.
Maar ook dit gegeven is nooit bij de bouwaanvraag of de omgevingsvergunning gepubliceerd.

De informatie verstrekkende ambtenaar beweert nu dat de bouwaanvraag (19 mei 2010) pas gaat lopen als het ingestelde beroep door de Raad van State is afgehandeld en de 3 bestemmingsplannen definitief zijn.

Het is zo'n chaos, dat een ieder die mij heldere juridische info kan verstrekken is van harte welkom is!

Mevrouw Kiki
Door jan.jansen (direktie) op
wel handig zo die 8weken dan een vergunning van rechtswege. de omwonenden hebben geen schijn van kans zitten met de bouwwerken van anderen geen fatsoenlijke instantie om je beklag of bezwaar te doen heeft men ook geen tijd voor dus ik zou zeggen dien allemaal tegelijk je bouwaanvraag in krijg je van rechtswege wel een vergunning en kom je er mooi goedkoop vanaf helaas jammer voor de omwonenden moet je ook maar gaan bouwen lang leve de hoog opgeleiden die dit allemaal bedacht hebben hoezo crisis ja dan doe je rare sprongen
Door Van der Veen (bestuur wijkberaad) op
interessant artikel zie ook raadsvraag
Den haag van de PVV
Door Dorthy Ariaens (oud-ambtenaar) op
De 'vergunning van rechtswege' is m.i. een onacceptabele rechtsfiguur. Is de overheid te laat, dan verdient zíj straf. Nu kan daarentegen het publiek belang ernstig geschaad worden als niemand ageert. Leuk met die verhoogde griffierechten! Wie moest er nu eigenlijk met de nieuwe wetgeving beschermd worden tegen wie? Zat de samenleving hier echt op te wachten?
Door J.W. Stoelinga (juridisch adviseur) op
Overschrijding van de beslistermijn leidt niet tot het vervallen van leges.
Door Ben op
Het blijft een mooi streven de Wabo. Praktijk is duidelijk weerbarstiger. Er gaat veel meer tijd zitten in anvragen dan voorheen, voor sommige onderdelen drie keer zo veel tijd door allerlei verplichte administratieve stappen! De strakke regie is vanwege allerlei bekende factoren als het ontbreken/verstrekken van financien door de gemeente, zeer slechte tot geen voorbereiding intern en personeelsstop bij natuurlijk verloop funest voor dit project.
Door C. Horsman (oud directeur ) op
Uit mijn vroegere praktijk is mij bekend dat sommige gemeenten eerst de tekeningen willen beoordelen, alvorens een bouwvergunning mocht worden ingediend.
Is dat ook nog mogelijk met die omgevingsvergunning?
Als dat nog steeds gebeurt, ontlopen die gemeenten die 8 weken termijn.
Of is dat met deze wet uitgesloten?
Ben zeer benieuwd?

Door Albert van Weering (vergunningverlener) op
Een rundveestal valt onder het Besluit landbouw. Dat betekent dat een melding in het kader van dat Besluit een indieningsvereiste is bij de WABO-aanvraag voor bouw en dus sprake is van een reguliere procedure van 8 weken.

Uit eigen ervaring kan ik wel zeggen dat wellicht de software zelf niet het grootste probleem is maar wel het inrichten van de software. Ik denk dat te gemakkelijk is gedacht dat de software de klus wel zou klaren, maar de praktijk zegt iets heel anders. Wij werken met hetzelfde pakket als de vier genoemde gemeenten en het goed inrichten daarvan is a hell of a job en is een zware aanslag op de beschikbare fte's. Daardoor is het niet onlogisch dat de werkdruk in combinatie met niet passend gereedschap heeft geleid tot van rechtswege verleende vergunningen en tot vergunning die omwille van de tijdsdruk zjn verleend, doch onvoldoende zijn beoordeeld.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners