bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Zijn alle wijzigingen van de WGR al in uw gemeenschappelijke regeling geïmplementeerd?

Implementatie uiterlijk vóór 1 juli 2024.

12 februari 2024
gemeenschappelijke regeling
Beeld: Shutterstock

Met ingang van 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging verplicht tot wijziging van alle gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen trad per 1 juli 2022 direct in werking, een ander deel dient uiterlijk 1 juli 2024 te zijn geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling.

Wat betreft dit laatste deel merken wij in de praktijk dat er veel vragen zijn. De wetsgeschiedenis biedt geen voorbeeldbepalingen, omdat de te maken keuzes politiek van aard zijn en dus per gemeenschappelijke regeling sterk kunnen verschillen. De moeilijkheid bestaat er dikwijls uit dat het lastig blijkt om politieke wensen te vertalen in concrete bepalingen in de gemeenschappelijke regeling.

Wat moet uiterlijk 1 juli 2024 zijn geïmplementeerd?

Het betreft hier de volgende onderwerpen die dus uiterlijk 1 juli 2024 in de gemeenschappelijke regeling moeten worden geregeld:

 • Zienswijze voor besluiten
 • Burgerparticipatie
 • Afspraken over evaluatie
 • Afspraken over uittreding

Het gaat hierbij om:

 • Zienswijze voor besluiten: de regeling moet bepalingen bevatten over de besluiten van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, waarover de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen van de deelnemers aan de regeling een zienswijze naar voren kunnen brengen en de wijze waarop de zienswijze kan worden gegeven.
 • Burgerparticipatie: de regeling moet bepalingen hebben over de wijze waarop ingezetenen van de deelnemers aan de regeling en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid worden betrokken.

  Als gevolg van het amendement van Kamerlid Bromet geldt geen keuzevrijheid om wel of geen ruimte voor burgerinspraak in de regeling toe te laten. De regeling moet hierover een bepaling hebben. Wel kan de invulling per regeling verschillen. Het petitierecht lijkt de minimale invulling te zijn. Een inspreekrecht gaat verder. Maar ook andere invullingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een interactieve voorbereiding van besluiten of het uitdaagrecht. 
  Verder is van belang dat afhankelijk van de invulling die bij een regeling aan participatie wordt gegeven, de informatievoorziening aan ingezetenen en andere belanghebbenden aandacht zal behoeven.
   
 • Afspraken over evaluatie: de regeling moet bepalingen bevatten over de evaluatie van de regeling.
 • Afspraken over uittreding: de regeling moet bepalingen hebben over de gevolgen van uittreding voor het vermogen van de rechtspersoon.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het hierbij gaat om afspraken over personeel, contracten, huisvesting en investeringen. De regeling kan per 1 juli 2024 niet langer volstaan met de afspraak dat het (algemeen) bestuur de uittredingsvoorwaarden vaststelt.

Implementatie

Capra helpt gemeenschappelijke regelingen bij de vertaling van politieke keuzes naar bepalingen in de regeling. Ook zorgen we ervoor dat regelingen up to date te zijn, waarbij rekening gehouden wordt met andere wet- en regelgeving (zoals de Aanpassingswet Wnra, de Wet elektronische publicaties en de Wet open overheid) die van toepassing is op de regeling. Lees hier meer over onze GR-quickscan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.