bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO 2024

Onderhandelingsakkoord werkgeversorganisaties en vakbonden.

28 november 2023
CAO
Beeld: Shutterstock

Tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden is een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe Cao in de sector Gemeenten en voor de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Werkdruk en vitaliteit zijn twee van de meest in het oog springende onderwerpen. Er zijn tevens afspraken gemaakt over een structurele loonstijging, bovenwettelijke vakantiedagen, de RVU-regeling en inhuur. Daarnaast maken ook de opzegtermijnen, het functiewaarderingssysteem en de Ontslagcommissie onderdeel uit van dit onderhandelingsakkoord.

Vitaliteit en werkdruk

Iedere werkgever dient op grond van het onderhandelingsakkoord een beleidsplan vitaliteit te hebben dat in overleg met de ondernemingsraad wordt opgesteld. Hierin moet in ieder geval worden opgenomen dat een periodieke peiling naar de werkdruk plaatsvindt en welke maatregelen tegen de werkdruk worden genomen. De leidinggevenden dienen tevens met de werknemers het gesprek aan te gaan over een reëel takenpakket.

Overige afspraken

Daarnaast staan in het onderhandelingsakkoord de volgende afspraken opgenomen:
I. De salarissen stijgen met 4,75% (1 januari 2024) en 1,25% (1 oktober 2024).
II. Het IKB wordt volledig pensioengevend. Daarnaast zal het IKB als volgt worden samengesteld: 8% (vakantiegeld), 7,55% (eindejaarsuitkering) en 1,5% (levensloop)
III. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen zal met ingang van 1 januari 2025 met één extra bovenwettelijke vakantiedag worden vermeerderd.
IV. Een werknemer hoeft slechts 41 jaar in plaats van de huidige 43 jaar in dienst te zijn geweest bij een bij het ABP aangesloten werkgever om gebruikt te kunnen maken van de RVU-regeling.
V. Payrolling is vanaf 1 januari 2028 niet langer toegestaan. Op deze manier wordt de externe inhuur teruggebracht.
VI. De opzegtermijn wordt voor beide partijen verlengd van één maand naar twee maanden bij een dienstverband korter dan vijf dienstjaren.
VII. De maximale arbeidsmarkttoelage stijgt naar 15% van het salaris.
VIII. Er kan een extra periodieke salarisverhoging worden toegekend buiten de vaste periodiekdatum.
IX. HR21 wordt het functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten.
X. Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt makkelijker.
XI. De Ontslagcommissie sector Gemeenten, die in plaats van het UWV beslist over een verzoek tot verlenen van reorganisatie-ontslag, wordt verlengd tot 1 januari 2027.

Bovenwettelijke sociale zekerheid

Bij de vorige Cao-onderhandelingen zijn afspraken gemaakt over de bovenwettelijke sociale zekerheid. Deze treden in werking met ingang van 1 januari 2024. Daarom sommen wij deze nog een keer voor u op:

  • De loondoorbetaling bij ziekte wordt 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar.
  • Na 104 weken ziekte houdt de loondoorbetalingsverplichting op.
  • Het zogenoemde derde ziektejaar en de daaraan gekoppelde bijzondere uitkering vervalt.
  • Deze bepalingen gelden alleen voor medewerkers van wie de eerste ziektedag na 31 december 2023 is.

Looptijd

De looptijd van de nieuwe Cao’s bedraagt vijftien maanden. Dit houdt in dat de nieuwe cao’s van kracht zullen zijn gedurende de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.
De volgende stap in dit proces is dat de Cao-partijen het onderhandelingsakkoord aan hun achterban moeten voorleggen. De ledenraadplegingen zijn op woensdag 15 november 2023 gestart en worden niet voor 14 december 2023 afgerond. Dan wordt duidelijk of alle Cao-partijen het onderhandelingsakkoord bekrachtigen, waarna het onderhandelingsakkoord definitief wordt.

Auteur: Charlotte Vanweersch

Meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerben Ambtenaar
Wat een treurig onderhandelingsresultaat. En inderdaad zoals al gezegd is: bijna conform de inzet van de VNG van 4,5% en dan ook nog eens een langere looptijd. Absurd slecht resultaat. De bonden hebben helemaal niet onderhandeld maar gewoon getekend bij het kruisje. Ik kan mij niet voorstellen dat vakbondsleden hier nu tevreden mee kunnen zijn ...
R. D.
Wat had je liever, geen verhoging?
Het blijkt toch dat een grote meerderheid voor heeft gestemd.. Nu jij weer.
R. D.
Wat had je liever, geen verhoging?
Het blijkt toch dat een grote meerderheid voor heeft gestemd.. Nu jij weer.