of 59082 LinkedIn

Ambtenaar blij, gemeente bloedt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft dat de wet negatieve gevolgen heeft – in combinatie met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015. De belangenvereniging zal 'zich inzetten om die negatieve consequenties zoveel mogelijk te voorkomen'. De belangenvereniging is wel voorstander van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en noemt 'de gelijkschakeling van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers in het private bedrijfsleven een stap in de goede richting'.

De wet die ambtenaren juridisch gezien gelijkstelt aan 'normale' werknemers pakt goed uit voor ambtenaren. Voor overheidswerkgevers zullen de kosten fors oplopen. Dat concludeert Marien Korevaar van Capra Advocaten. Hij waarschuwt dat de 'Wet normalisering rechtspositie ambtenaren' overheden veel extra geld gaat kosten.

Gelijkschakeling
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft dat de wet negatieve gevolgen heeft – in combinatie met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015. De belangenvereniging zal 'zich inzetten om die negatieve consequenties zoveel mogelijk te voorkomen'. De belangenvereniging is wel voorstander van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en noemt 'de gelijkschakeling van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers in het private bedrijfsleven een stap in de goede richting'.

Lange procedures
Het uitgangspunt van de initiatiefvoorstel van CDA en D66 is dat ambtenaren gelijk worden gesteld aan werknemers buiten de overheid. De eenzijdige ambtelijke aanstelling maakt plaats voor een reguliere, 'tweezijdige' arbeidsovereenkomst. Daarop is dan het private arbeidsrecht van toepassing in plaats van het publieke recht, dat volgens de VNG een 'zeer juridiserende werking op de arbeidsverhoudingen' heeft. Anders gezegd: een conflict op de werkvloer leidt op dit moment al gauw tot lange procedures.

Minder bureaucratie
Het private arbeidsrecht biedt ambtenaren veel meer mogelijkheden, zo is de gedachte. Het wordt voor werknemers van de overheid bijvoorbeeld eenvoudiger om over te stappen naar de 'marktsector' en vice versa. Ook is het de bedoeling dat de wet leidt tot minder bureaucratie. De wet zal gaan gelden voor circa 80 procent van de ongeveer één miljoen ambtenaren. Werknemers bij de politie, Defensie en de rechtelijke macht vallen er niet onder. Datzelfde geldt voor bestuurders, zoals wethouders en gedeputeerden.

Financiële gevolgen
Volgens juridische adviseurs zullen ambtenaren er in de praktijk niet zoveel van merken wanneer zij een arbeidsovereenkomst krijgen in plaats van een aanstelling. Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in combinatie met de Wwz, verandert er bij ontslag vooral financieel gezien een hoop. Sinds de Wwz van kracht is, ontvangen alle ontslagen werknemers een 'transitievergoeding' - ongeacht de reden voor het gedwongen vertrek.

Balans zoek
Nu krijgen ontslagen ambtenaren volgens advocaat Korevaar normaal gesproken geen ontslagvergoeding, omdat ze aanspraak kunnen maken op 'bovenwettelijke uitkeringen'. Deze per overheidssector (zoals het rijk of de gemeenten) verschillende regeling is een aanvulling op de WW voor werknemers van de overheid. Volgens Korevaar raakt de balans tussen ambtenaren en 'gewone werknemers' zoek. 'Ambtenaren hadden meer zekerheid, terwijl werknemers buiten de overheid meer kans hadden om aan een ontslag een vrij te besteden som geld over te houden. Maar ambtenaren zijn onder alle omstandigheden beter af wanneer de wet normalisering onder het regime van de Wwz in werking treedt.' En daarmee schieten de initiatiefnemers hun doel - meer gelijkheid tussen ambtenaren en niet-ambtenaren - voorbij, vindt de advocaat. 'Ik kan aan de bakker of slager niet uitleggen dat ambtenaren straks een WW-uitkering, een transitievergoeding én bovenwettelijke uitkeringen krijgen. Terwijl de gemiddelde werknemer er met de invoering van de Wwz juist op achteruit gaat, omdat de WW wordt ingekort. Dat is gewoon oneerlijk.'

Spookambtenaren
De senaat behandelt het initiatiefvoorstel in september. Een groot aantal partijen in de Eerste Kamer is niet overtuigd van nut en noodzaak van de wet. Zo vragen zij zich af welke knellende problemen de omvangrijke operatie, waarvoor honderden wetten moeten worden aangepast, oplost. En leidt de nieuwe wet daadwerkelijk tot de beoogde gelijkwaardigheid? Ook willen de senatoren weten wat de operatie kost en welke baten daar tegenover staan. Als de senaat akkoord gaat met het huidige wetsvoorstel, zullen de kosten voor overheidswerkgevers fors oplopen, waarschuwt Korevaar. Voor overheden wordt het volgens hem te duur om slecht functionerende ambtenaren te ontslaan, vooral voor kleinere gemeenten. 'Je ziet nu al gebeuren dat gemeenten spookambtenaren maar in dienst houden, omdat het te veel kost om ze weg te sturen. Dat wordt met de nieuwe wet alleen maar erger.'

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 17 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos op
Reactie op Amtwoord,
Als je op deze manier ook communiceert met burgers begrijp ik waar het mis gaat. Onbegrijpelijke woordenbrij.
Door Jos op
WTF is Marien Korevaar? En wat is het betoog van deze mevrouw of mijnheer nu precies? Gelijkschakeling moet niet doorgaan? BWW moet afgepakt? Deskundigen in BB hebben nogal eens de boter van partijdigheid op hun hoofd!
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
raar type is die mevrouw Korevaar, want ik ga naar de bakker voor mooi ambachtelijk brood en evenzo af en toe naar een slager, maar ik hoef dar nooit iets uit te leggen over ambtenaren... Hoe zit dat dan ?
Even serieus. Ik deel de mening van Ander Geluid.

Door Antwoord op door andere geleuid van 05 spetember 2015 (Specialist bovenwettelijke voorzieningen voor ambtenaren.) op
Geachte door een ander geluid van 05 september 2015 14.26,

Met bovenwettelijk ww wordt bedoeld, dat de wetgever enkel een beperking heeft opgelegd om de wachtgeldbepaling om te zetten in EEN dagloonbepaling SV gerelateerd, voor de rest is het wachtgeld op grond van AW artikel 125 lid 1. De bovenwettelijke voorzieningen zijn in eerste instantie onderstrepingsvoorzieningen, anders dan op de WW aanvullend/aansluitend, dus NIET op de WW aanvullend/aansluitend. Het bovenwettelijke tot en met het gemaximeerde is een recht, het overbruggingsbereik van gemaximeerd naar ongemaximeerd niet. Het is daarom niet vanzelfsprekend, dat het overbruggingsbereik wordt toegekend. Er is hier geen sprake van afwijken van de normale WW. De WW zelf is van een geheel andere orde, dan de bovenwettelijke voorzieningen. De betreffende bovenwettelijke uitvoeringsinstantie heeft bij mij niet in het inzicht getoond, dat bovenwettelijkheid van een andere orde is dan vanuit de WW zelf. De eerste stap inzake de bepaling van de bovenwettelijke WW is enkel gelet op AW artikel 125 lid 1 en de tweede stap is aanvullend op de eerste stap het overbruggingsbereik van gemaximeerd naar ongemaximeerd. Geldt de tweede stap niet, dan geldt enkel de eerste stap.

De bovenwettelijke WW is niet voor iedereen van toepassing, omdat de WW zelf geen onderstrepingsvoorziening is, maar een publieke verzekering. De link vanuit het gemaximeerde naar AW artikel 125 lid 1 is van andere orde, dan de link vanuit de arbeidsovereenkomst naar het gemaximeerde. Het laat zich niet vooraf bewijzen, dat het hier gaat om op de WW aanvullend/aansluitend.
Door Paul Kemperman op
In de Werkloosheidswet (WW) is de hoogte en de duur van de te ontvangen WW-uitkering vastgelegd.
De bovenwettelijke WW-uitkering is een aanvulling op de WW-uitkering die ambtenaren onder bepaalde condities ontvangen als ze ontslagen worden.

Zie: http://ontslag.nl/financieel-voor-ambtenaren/bov …

Bij strafontslag ontvangt een ambtenaar meestal geen WW-uitkering en ook geen bovenwettelijke WW-uitkering omdat men dan verwijtbaar werkloos is.
Door een ander geluid op
Wat wordt bedoeld met bovenwettelijke ww. waar wijkt deze af van de normale ww en is die voor iedereen van toepassing?

ps: ik ben geen jurist.
Door oud-vakbondsbestuurder op
een weinig genuanceerd artikel van een niet onpartijdig advocatenkantoor, welke bijna alleen voor de overheid bij ontslagkwesties optreedt. Je komt dit bureau ook tegen zoals bij bijeenkomsten van de bestuurders van de VNG, de CAOP en als partner van dit blad "Binnenlands Bestuur". Kennelijk is het artikel nu geschreven in de rol van lobbyist.
Als je het artikel mag geloven dan is het zelfs lucratief om ontslagen te worden. Als oud-vakbondsbestuurder kan ik U verzekeren dat nagenoeg geen enkele ontslagen ambtenaar te benijden is en degenen het verliezen van een baan als erg ingrijpend ervaren.. Ook met een bovenwettelijke uitkering die begrensd is tot de ww-periode van 2 jaar is het systeem al dermate afgebouwd met o.m. het verplicht accepteren van elk aangeboden werk (ook van tijdelijke aard) dat in veel gevallen meer dan 1.000 euro netto per maand wordt ingeleverd. De oorzaak van vele ontslagen ligt niet op het vlak van slecht functioneren. De status van ambtenaar was altijd bedoeld om een onafhankelijke en integere manier van functioneren te borgen.
Door Ee ander geluid op
2 vragen:

1. de wetgever en de werkgever wilde dit en niet om de ambtenaar meer rechten te geven. Dus wellicht dat er in het begin sprake is van wat overgangsproblemen, maar het beeld zal op termijn zijn verslechtering, want dat was het doel.
2. over welke bovenwettelijke regelingen hebben we het dan? Ik ben geen jurist). Ik heb daar bij kleinere gemeenten weinig van gemerkt. Alleen bij grote gemeenten zijn vaak mooie sociale vangnetten.
Door Hans Lindeboom (oud gemeenteraadslid) op
In de aanloop tot deze wet hebben diverse hoogleraren zich al kritische uitgelaten over het rijk rekenen van de politiek in dezen. Capra advocaten bevestigt dat nog eens.
Door Paul Kemperman (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op

Wat fijn dat een advocaat van Capra zich zorgen maakt over dit soort kosten. Jammer is wel dat Capra zelf ook hoge kosten in rekening brengt om met list en bedrog goed functionerende gemeente-ambtenaren de deur uit te werken.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!