of 59232 LinkedIn

Gelderland zit met onwettig amendement

GS van Gelderland zitten met een amendement over het plaatsten van windmolens in de provincie in de maag. Het door PS aangenomen amendement is volgens minister Kamp onwettig en kan dus niet worden uitgevoerd.

De provincie Gelderland kan een door Provinciale Staten ingediend amendement over de procedure rond plaatsing van windmolens niet uitvoeren. De motie is in strijd met de wet, zo blijkt uit een brief van minister Kamp van Economische Zaken. De provincie bezint zich op een voorstel om uit ‘deze lastige situatie’ te komen.

Veto voor buurgemeenten

Provinciale Staten namen vorig jaar september tijdens een debat over de Provinciale Windvisie het volgende amendement aan: ‘Dat voor alle projecten, genoemd in deze windvisie, geldt dat alleen provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden’. De facto legden de fracties hiermee vast dat de provincie alleen windmolenparken mocht aanwijzen als alle betrokken gemeenten daarmee zouden instemmen. Daarmee kregen behalve de gemeente op wiens grondgebied de molens zouden komen, ook de buurgemeenten een (veto) stem in de procedure.

 

Hard en duidelijk nee

Omdat er al snel twijfel rees over de juridische rechtmatigheid van het amendement, vroeg het college van GS advies aan minister Kamp. Deze oordeelde deze week in zijn antwoord hard en duidelijk: buurgemeenten hebben geen veto over windmolens. ‘Van een plicht om instemming te krijgen van de gemeenteraden van alle naburige gemeenten is geen sprake.'

 

Onuitvoerbaar

De tekst is volgens de minister in strijd met de Elektriciteitswet die voorschrijft dat de provincie ‘het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan niet mag weigeren enkel op de grond dat draagvlak ontbreekt bij de betrokken gemeenteraden. Deze uitleg van de Elektriciteitswet betekent dat het amendement niet kan worden uitgevoerd’. Daarmee kan de provincie aan de ene kant opgelucht adem halen: het halen van de door het rijk opgelegde doelstelling van 230 megaWatt aan windenergie wordt er op langere termijn makkelijker door. Op de korte baan zit het bestuur echter met een amendement in zijn maag dat wettelijk niet uitvoerbaar is.

 

GS doen voorstel, PS beslissen

Volgens energiewoordvoerster Marga Nijenhuis bezinnen GS zich op een oplossing. ‘We kijken vooralsnog vooral wat we aan de Statenfracties kunnen vragen om het probleem van tafel te krijgen. Daarbij steekt de wettelijke en juridische formulering natuurlijk heel nauw. Uiteindelijk zijn het PS die beslissen.’ Of zij het amendement intrekken, anders formuleren of wat dan ook is aan hen. ‘Daar kan het college uiteraard niets over zeggen.’ Op 17 februari komt de Statencommissie energie bijeen om met de verantwoordelijke gedeputeerde te spreken. Voor die tijd zal het college een brief sturen met een voorstel om uit deze ‘lastige situatie’ te komen, aldus Nijenhuis.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder Pak de Wind op
De vvd wil burgers op het laagste niveau laten kiezen.
Daarbij dachten vvd politici (met de rug naar de samenleving) dat niemand windmolens wil, maar uit TNS NIPO onderzoek (2014) bleek dat 72% van de VVD kiezers WEL meer windmolens wil.
Dus, laat burgers op de markt een eigen stukje windpark kopen, de plannen die bij voorinschrijving worden uitverkocht, worden gebouwd, betaald door de deelnemers, en dan zonder subsidie, want die is dan niet nodig. Deze deelnemers betalen maar 3 cent voor hun zelf opgewekte stroom, en anders zouden ze 7 cent per kWh bij het energiebedrijf moeten betalen.
Dus is het voor consumenten voordelig om een eigen stukje windpark te kopen.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Aangezenhet amendement niet uitgevoerd kan worden, kan PS Gelderladn een positieve bijdrage leveren door vanaf nu burgers eigenaar te maken van de windmolens.
Net als een gemeenteraad bij elke nieuwbouw wijk beslist welk deel van de nieuwe woningen voor koop of juist huur is, kan het lokaal bestuur ook bij elk windpark beslissen welk deel te koop wordt aangeboden aan de inwoners van het gebied.

Dus als in de gemeente Wijchen een windpark plan door de procedures gaat, komt daar een democratisch besluit bij, dat bijvoorbeeld 80% van het windpark te koop wordt aangeboden aan inwoners.
Net zoals in een bestemmingsplan de goothoogte wordt vastgesteld
Door das Wort zum Sonntag op
Geen nood, de wereldeconomie ligt op zn gat en dat blijft zo.
Voorlopig spotgoedkope olie dus, tot de onvermijdelijke derde wereldoorlog.
Beetje offtopic maar wat de heck.
Door Peter op
Zie climategate.nl

De belangen van enkelingen zijn groot. Klimaat is commercie geworden. Vaak met dubieuze belangen.

Door Henk op
@firma pak de wind: fijn he.... Gratis commerciele zendtijd
Door Henk Daalder Pak de Wind op
De vvd probeert burgers te bestelen van het voordeel van windenergie. De provincie heeft toegezegd 220 MW van de landelijke 6000 MW in 2020 te laten bouwen.
Die 220 geeft de inwoners een voordeel van 20 miljoen EUR per jaar. Mits ze eigenaar zijn van een eigen stukje windpark, Daarmee wekt elk gezin dan zijn eigen stroom op, en die hebben ze voor 3 cent per kWh, ipv de 7 cent van het energie bedrijf.
Het voordeel is nu 160 EUR per jaar, dat probeert de vvd aan de inwoners van Gelderland te stelen.
Dat voordeel loopt op met de commerciele energieprijs, bijv 27 cent over 20 jaar, dan is het voordeel voor een gezin opgelopen tot 860 EUR per jaar. Ik vraag me af hoe lang de vvd dat stelen denkt vol te houden.

UIt een TNS NIPO onderzoek, eind 2014 bleek dat 70% tot 80% van de kiezers juist voor windmolens is, ook al komen ze tot op 450 m van de eigen woning.
70 % VVD kiezers is voor die windmolens die hun "Volks"vertegenwoordigers proberen tegen te houden. Dat verschil is zo vreemd, dar het bijna niet anders kan of er is een vorm van corruptie aan de gang.
Niet alleen bij de vvd overigens.

Uit het Kamerdebat over het energieakkoord bleek dat D66, GroenLinks, CU en de SP het voor burgers opnemen.

De ergste bedrijfscorruptie is te zien bij de VVD, en ook het CDA heeft een dubieuze houding, en hun bestuurders hebben in het verleden grote schade aangericht, zodat ons land nu onderaan staat in duurzaamheids ranglijsten.
De PvdA is een triest geval van achter de foute lobby aanlopen.

De VVD is hier de grote dief van de bevolking.
En als Gelderland gaat weigeren om windparken te bouwen, komt er een haagse aanpak, zoals ook Drenthe die nu kent.

We moeten ons afvragen waarom Volksvertegtenwoordigers van rechts tot Links niet eisen dat er burger vriendelijke regelingenkomen waarmee draagvlak voor windmolens vanzelf ontstaat, zoals de aanpak burgers een stukje windpark kopen voor eigen gebruik.
Dezelfde aanpak als bij een nieuwbouw wijk, waar burgers een huis kopen, voor eigen gebruik


In
Door Henk op
Wanneer gaan we nu eigenlijk eens stoppen met die onzinnige en zeer kostbare plaatsing van windmolens. Er moet een enorme hoeveelheid subsidie bij (overigens zal dit bedrag hoger moeten wordenu de olieprijs is gedaald) en levert niets op aan vermindering van co2. Dit nog los van alle andere nadelen.
Door Chris van den Bos (Statenlid VVD Gelderland.) op
Als indiener van dit amendement valt mij op dat men elkaar heel erg makkelijk napraat. In de eerste plaats heeft de minister hier niets over te zeggen. De Provincie is bevoegd gezag en beslissingen worden evt. getoetst door de rechter, niet door de minister. Bovendien wordt nergens een veto uitgesproken door buurgemeentes. De Provincie heeft in haar omgevingsvisie co-creatie als Leitmotiv. Dat betekent dat onze partners meepraten in beslissingen op ruimtelijk gebied. Als er geen overeenstemming komt als windparken op of in de omgeving van gemeentegrenzen worden geplaatst, werkt de Provincie niet mee. Dat zegt het amendement. De Provincie hoeft, cfm 3.1.1. van het BRO alleen maar overleg te plegen. In dat overleg delen we dit mee. Voor de rest is het draagvlak criterium bij gemeentes i.h.a. al op ruimtelijke ordeningsafwegingen gebaseerd. PS neemt dan dat oordeel mee in haar eigen afweging. Alles volledig cfm de elektriciteitswet.
Het amendement is daarmee nergens in strijd met enige wet. Bovendien was een eerder amendement met exact dezelfde tekst al in september 2012 door PS aangenomen. Men zou dus zelfs kunnen zeggen dat GS nalatig is geweest. Door de crisis en herstelwet is de Provincie bevoegd gezag geemaakt voor windparken tussen 5 en 100 MW. Dan moet men nu niet verbaasd staan kijken als de Provincie als dat bevoegd gezag ook haar eigen afwegingen maakt. Als laatste zijn de opgaves uit het energieakkoord op geen enkele wijze afdwingbaar.
Door Egbert Buiter (Wethouder) op
Dit komt uit de Provinciewet aangaande vernietiging van een besluit van PS door de Koning:

Artikel 266

1.Indien een besluit naar het oordeel van de commissaris van de Koning voor vernietiging in aanmerking komt, doet hij daarvan binnen twee dagen nadat het te zijner kennis is gekomen, mededeling aan Onze Minister wie het aangaat. Hij geeft hiervan tegelijkertijd kennis aan het orgaan dat het besluit nam, en zo nodig aan het orgaan dat met de uitvoering van het besluit is belast.

En helaas is het besluit 'iets' langer dan twee dagen geleden genomen...!
Door Rob kroon op
En anders laten vernietigen door de Kroon... Taakje voor de CDK...