of 59250 LinkedIn

Raadsleden hekelen bemoeienis Plasterk

Raden moeten zelf kunnen bepalen hoe rekenkamers in de gemeente worden ingericht. Dat hoort niet in ‘Den Haag’ te worden bepaald. Deze oproep doet Raadslid.Nu aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Gemeenteraden moeten zelf kunnen bepalen hoe rekenkamers in de gemeente worden ingericht. Dat hoort niet in ‘Den Haag’ te worden bepaald. Deze oproep doet Raadslid.Nu aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden hekelt zijn voorstel om raadsleden uit lokale rekenkamers te schrappen.

Geen ‘Haagse’ inmenging

Vorm en inrichting van een goed functionerende rekenkamer hoort niet in Den Haag te worden bepaald, noch te worden belast met een uitspraak daarover vanuit Den Haag, aldus Raadslid.Nu in haar oproep. ‘Gemeenteraden moeten dit zelf kunnen bepalen, in het besef dat de raad de rekenkamer op een dusdanige wijze faciliteert die past bij het belang van de rekenkamer voor raad en inwoners van de gemeente.’


Gemeenschappelijke regeling

Een goed functionerende en onafhankelijke rekenkamer die toeziet op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid is van belang, erkent de vereniging. Sinds de decentralisaties jeugd, zorg en werk is het belang van een goed functionerende rekenkamer nog groter geworden. Ook omdat deze taken veelal in regionaal verband, en daarmee voor raden op afstand, worden uitgevoerd. De rekenkamer is in de ogen van de raadsleden ‘het orgaan dat namens de raad onderzoek kan doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeenschappelijke regelingen.’ Raden zijn heel goed in staat om ‘zelf te bepalen welke inrichting van de rekenkamer het beste bij hun gemeente past’, benadrukt Raadslid.Nu in haar pleidooi tegen de plannen van Plasterk.


Rekenkamercommissies weg

De minister wil gemeenten verplichten een rekenkamer te hebben. Raadsleden mogen daarin geen zitting hebben. De vele gemeenten met een rekenkamercommissie – de rekenkamerfuncties waarin raadsleden zitten – worden straks wettelijk verplicht deze om te bouwen tot een onafhankelijk controleorgaan. Hiermee wil hij de positie van rekenkameronderzoek op lokaal niveau versterken en professionaliseren. Een wetsvoorstel hiertoe wil Plasterk begin volgend jaar indienen. Ook het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is voorstander van het afschaffen van de rekenkamercommissies. In de lokale rekenkamers zouden alleen nog externe, onafhankelijke leden zitting moeten hebben, zo vindt het bestuur. Zowel Plasterk als het NVRR-bestuur vinden wel dat de betrokkenheid van raadsleden moet worden geborgd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het gaat er feitelijk om het toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk te regelen. In de huidige situatie is er dan geen plaats voor rekenkamers of rekenkamercommissies, waarin raadsleden zijn opgenomen.
Overigens blijft het voor mij nog de vraag of - naast de al bestaande inzet van een externe accountant - de rekenkamerfunctie voor gemeenten niet wat te zwaar is aangezet. Gelet op allerlei uitwassen in gemeentelijke begrotingen van het afgelopen jaar zouden we misschien wel beter (en efficiënter) terug kunnen gaan naar de oude situatie (goedkeuring hoger bestuurslichaam), die daarbij dan tevens meer accenten zou moeten leggen op rechtmatigheid en integriteit. In dat geval dus naar oude wijn in nieuwe zakken.
Door roelof bosma (griffier) op
tja ..als die raden er dan ook maar goed op passen; een van hun weinige instrumenten. Tot nu toe is niet gebleken dat dit ook gebeurt door die raden
Door Ernst (beschouwer) op
er zijn ook gemeenten met een rekenkamer zonder raadsleden onafankelijke leden die desalniettemin een soort van slapend zijn. eens in de zoveel tijd wordt een rapportje opgeleverd van een extern adviesbureau. dat kost da het barst, het adviesbureau en de rekenkamer zelf. het is een schaamlap.
Door Ricus Tiekstra (Raadsgriffier) op
Zonde van de tijd van de minister om het op deze wijze te willen regelen. Het enige punt dat hij heeft is dat er gemeenten zijn waar sprake is van een slapende rekenkamer. Ik ken voorbeelden van gemeenten waar rekenkamercommissies bestaande uit uitsluitend raadsleden die goed functioneren. Wat heb je aan een opgedrongen instituut, waar de gemeenteraad vervolgens geen gebruik van maakt.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Ik lees niet vaak dermate grote flauwekul als hierboven.

Raadslieden dienen zich te concentreren op de integriteit en de kwaliteit van de gemeentelijke bestuurlijke besluitvorming. Daar is namelijk bijzonder veel mis mee. Met de missers van het afgelopen jaar kun je meer dan drie A4-tjes vullen.

Burgers, kiezers, moeten er blind op kunnen vertrouwen dat raadsleden integriteit en kwaliteit, als nummer 1 van hun verantwoordelijkheden agenderen.

Begin 2014 hebben mijn brieven aan de Utrechtse gemeenteraad ertoe geleid dat een investering van 80 miljoen is weggestemd. Daar was een analyse van alle openbare documenten van de voorgaande 12 jaar voor nodig. Noch raadsleden, noch bestuurders hebben een zo lange scoop om zelf te kunnen doorgronden op welke wijze zij, door het eigen apparaat, belazerd worden.

Plasterk probeert grip te krijgen op de puinhoop die gemeenten er nog steeds van maken.

Nu eens kijken of het voorstel wel ver genoeg gaat om de knop bij gemeenten om te krijgen. Verder: blijf alert op het lobbycircuit van lokale politici jegens hun partijgenoten in de 2e kamer. De landelijke politiek dient een duidelijke streep te zetten.
Door Opmerker op
Een geraakte plank, door heer Leo ! Raadsleden, bezin u !
Door leo aarden (meer dan geïntersseerd volger) op
Verwonderlijk, dat de club van raadsleden niet verder komt dan het denken over haar positie en die van gemeenteraden en hun leden. Dit is een bijzondere uiting van zwakheid, omdat de club de wel degelijk gegronde inhoudelijke argumenten van de minister ontwijkt. Blijft daarom de inhoudelijke vraag waarom raden zich niet of onvoldoende faciliteren door versterking van hun eigen controle-hulpmiddelen zoals de onafhankelijke rekenkamer. Raadsleden roepen vaak als eerste bij rapportages, dat stukken als deze het werk zijn van de bekende slagers. Zie ook de beide andere reacties hieronder. Het beeld dat raden hiermee oproepen is er een van onbetrouwbaarheid. Dat is jammer, omdat de heersende beeldvorming over de politiek hierdoor versterkt wordt. Daar komt nog bij, dat er bezuinigd wordt op het budget voor rekenkamers. Verbazingwekkend is, dat er zelfs meerdere slapende rekenkamers zijn. Juist in tijden van bezuiniging zou te verwachten zijn, dat er goede, kritische informatie wordt gegenereerd over de kwaliteit en effecten van beleid. Echter dit soort spiegel informatie blijkt nogal eens niet gewenst te zijn, omdat hiermee niet of maar moeilijk kan worden omgegaan. Aldus functionerende gemeenteraden en raadsleden zouden zich moeten afvragen of zij de betekenis van hun positie voldoende doorgronden. Zouden ze dat doen, dan zouden de nu klagende club en de leden die de klacht steunen blosjes van schaamte op hun wangen krijgen. Wat harder gesteld: de club roept vragen op over haar competentie en over die van haar leden!
Door R. M. Dalmijn op
En natuurlijk hoort er geen plaats te zijn voor Raadsleden. Dit maakt controle en rechtmatigheid toetsen een wassen neus. Hulde aan minister en nvrr. Juist nu Raadsleden.nu zich zo verzet dient de integriteit minnende burger extra oplettend te zijn. Misschien toch eens een toelatingsexamen voor Raadsleden invoeren!
Door Criticus op
Ik snap de VNR niet goed. Het lijkt mij een verbetering. Kijk hoe de tweede kamer omgaat met de uitstekende adviezen van het volstrekt onafhankelijk en professionele Raad van State orgaan: gewoon negeren!
Kortom: een onafhankelijke rekenkamer versterkt juist de vrijheid van de gemeenteraad.