of 59232 LinkedIn

Ook SCP voor meer gemeentelijke belastingen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schaart zich in het rijtje van voorstanders van verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Volgens SCP-directeur Kim Putters is daar door de forse uitbreiding van het aantal nieuwe taken geen ontkomen meer aan.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schaart zich in het rijtje van voorstanders van verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Volgens SCP-directeur Kim Putters is daar door de forse uitbreiding van het aantal nieuwe taken geen ontkomen meer aan.

Herschikking naar het lokale niveau

Putters stelt dat in een interview met de Famo, een vereniging van algemene middelenmanagers bij de overheid. Het principe dat gemeenten geen eigen inkomensbeleid mogen voeren, staat volgens hem op gespannen voet met het leveren van maatwerk in het sociaal domein. ‘De inkomsten zitten bij het rijk en gemeenten doen de uitgaven, uit een budget waarop fors is bezuinigd. Gemeenten kunnen dat niet aanvullen, op het heffen van eigen bijdragen na. Met als gevolg dat er een bouwwerk van regelingen en praktijken in loketten ontstaat dat nauwelijks nog maatwerk te noemen is. Eigenlijk is het simpel: voormalige rijkstaken, waar het rijk een inkomensbeleid op voerde, komen in handen van gemeenten die dat niet mogen. Dat werkt dus niet’, stelt hij.

 

Groter budget door decentralisatie

Een van de mogelijkheden is een herschikking van de belastingmiddelen naar het lokale niveau. Een lastig debat, volgens hem, ‘maar het zal er onherroepelijk komen.' Eerder al wees de Algemene Rekenkamer erop dat er straks, na de decentralisatie van taken op gebied van jeugd, werk en zorg, geen reële samenhang meer is tussen inkomsten en uitgaven van de gemeenten. Per 1 januari wordt het budget waar gemeenten over gaan ongeveer de helft groter.

 

Opvangen financiële tegenvallers

Deze zomer pleitte ook het Centraal Planbureau (CPB) voor uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied in verband met de drie grote decentralisaties. Als het lokale belastinggebied wordt vergroot, zijn gemeenten volgens het CPB beter in staat financiële tegenvallers op te vangen. Een grotere rol van lokale belastingen stelt gemeenten beter in staat om het aanbod van voorzieningen aan te passen aan de lokale vraag, waardoor het gemakkelijker wordt om financiële tegenvallers op te vangen.

Zolang gemeenten voor hun inkomsten voornamelijk afhankelijk zijn van het rijk zal er ook worden verwacht dat het rijk bijspringt als een gemeente het niveau van een voorziening niet meer op peil kan houden. Een grotere afhankelijkheid van lokale belastingen kan de begrotingsdiscipline bij gemeenten versterken doordat burgers beter de relatie zien tussen de kosten van voorzieningen en de hoogte van de belastingen.

 

Plasterk begint te bewegen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken stelde onlangs tijdens een bijeenkomst met raadsleden in Zuid-Holland het ‘een interessante discussie’ te vinden als gemeenten de mogelijkheid krijgen om belastingen te heffen die nu door het rijk worden geïnd. Opmerkelijk was dat hij het onderwerp zelf aansneed. Kolom ‘Het is ook niet onlogisch’, herhaalde hij vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. De beslissing waar belastinggeld aan wordt uitgegeven, wordt dan op een lager niveau genomen. Aan het plan zitten volgens hem wel veel haken en ogen. ‘Bijvoorbeeld wanneer je een verschuiving doet van inkomstenbelasting naar lokale belasting. Inkomstenbelasting is afhankelijk van iemands inkomen en lokale belastingen zijn dat niet per se. Daar moeten we dus goed over nadenken’, aldus de minister.


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Dat Putters en Pasterk regelmatig de weg kwijt zijn is zo langzamerhand wel bekend. Gemeenten moeten gewoon rijkswetgeving uitvoeren via een goede kredietbewaking en helemaal geen extra middelen stoppen in een 3 D-operatie. Bij een verruiming van het belastinggebied van gemeenten is het hek van de dam; daarvoor zijn er teveel politieke hobbyisten op gemeentelijk niveau. Volstaan kan worden met het toekennen van een evenredig deel van de totale rijksinkomsten/belastingen aan de gemeenten en opheffing van de OZB-belasting en/of andere belastingen. Dan is alles ook nog eens direct efficiënt geregeld.
In de tijd dat gemeenten 'de trap op' gingen hebben we ze niet gehoord. Nu het op macro-economisch niveau wat minder gaat schreeuwen ze moord en brand.
Door J.C. van Merode (gepensioneerd ambtenaar) op
Nu al zijn er grote verschillen bij gemeenten wat de heffing van belastingen betreft. Met deze mogelijkheid worden alle deuren wagenwijd opengezet. Het is een feit van algemene bekendheid dat een verruiming van bevoegdheden met een bepaald doel altijd worden gebruikt voor andere (nog meer) doeleinden. Bevoegdheden worden immers altijd tot eigen voordeel opgerekt. De evenredigheid raakt zoekt omdat een gemeente niet een bepaald percentage van je inkomen vordert, maar een bedrag. Men kan al met zekerheid zeggen dat kleine inkomens zeer hard geraakt zullen worden. Gemeentes worden aangemoedigd zelf voor alle zorgtaken het eigen wiel uit te vinden. Als men zelf kan bepalen hoeveel men nodig heeft, is het hek van de dam. Het zelf genereren van inkomsten bevordert de spilzucht van gemeentes.
Door t. faber op
Die hersenloze kliek in Den Haag maakt er zo langzamerhand een potje van. Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied, lees: verhoging van de gemeentelijke belastingen! Met als bijkomend gevolg dat de burger van de ene gemeente voor dezelfde voorzieningen meer kwijt is dan die in een andere gemeente. En zullen dan de rijksbelastingen evenredig dalen? Vergeet het maar! Per saldo dus een bestuurlijke chaos en een verdere lastenstijging voor de burgers in Nederland. De bijbels plagen zijn kinderspel vergeleken bij het rampzalige Haagse beleid.
Door Dirk Jan Koppen (gepensionneerd) op
De staat neemt al meer dan 50% beslag op het Bruto Nationaal Product. Op het niveau van individuen wordt inclusief de bijdragen van het bedrijf waarvoor hij of zij werkzaam is rond 75% geheven. Het is duidelijk dat hiermee grenzen zijn overschreden en dat de staat de partij is, die in de weg staat om uit de crisis te komen.

Verschuiving van taken naar de gemeenten zonder algehele overdracht van door de staat geïnde gelden zal tot gevolg hebben dat gemeenten nog meer belastingen gaan heffen dan zij nu al doen. Het (overigens in gebrek blijvende) parlement heeft dan helemaal geen inzicht meer. Dat is een kwalijke zaak.

Belastingheffing door gemeenten zet de sluizen helemaal open en ontbreekt elke controle. Dit onheil moet worden voorkomen.
Door albert (jurist) op
Zo glijden we van een eenheidsstaat af naar tal van koninkrijkjes en gaan we weer tweehonderd jaar terug.
En dan ook nog eens een toenemende mate van inefficiency met per gemeente steeds meer eigen belastingambtenaren, waar dan weer de beweiging zal ontstaan dat die geconcentreerd tot worden in ambtelijke samenwerkingsdiensten onder de Wgr. Dit streven kan heel goed leiden tot afname van solidariteit tussen de inwoners van 'rijke' en 'arme' gemeenten. Een onzalig plan. Neem de gemeente juist de mogelijkheid om belasting te heffen af en hef centraal vier soort belastingen: Loon/inkomens belasting/ vennootschapsbeasting/ omzet belasting en vermogensbelasting. en al naar gelang je politieke voorkeur verleg je de belastingdruk. Dat zou nog eens een vereenvoudiging zijn. En de gemeenten heffen niets, maar krijgen volgens een eerlijk verdeelmodel hun inkomsten uit de bovengenoemde belastingen. Welke lokale bestuurder denkt echt dat hij/zij poulair wordt met het heffen van meer belastingen?

Afbeelding