of 59232 LinkedIn

Rem op investeringen gemeenten

BNG Bank verstrekt steeds minder nieuwe leningen. Het volume ervan over de eerste zes maanden van dit jaar ligt een miljard euro lager dan over het eerste helft van 2013. De huisbankier van veel gemeenten spreekt in het halfjaarbericht van een lagere klantvraag

BNG Bank verstrekt steeds minder nieuwe leningen aan haar klanten. Het volume ervan over de eerste zes maanden van dit jaar ligt een miljard euro lager dan over het eerste helft van 2013.

Terughoudendheid troef

De huisbankier van veel gemeenten spreekt in het halfjaarbericht van een lagere klantvraag. ‘De ongunstige economische omstandigheden in combinatie met bezuinigingen of lastenverzwaringen bieden aan klanten weinig ruimte voor nieuwe investeringen. Bovendien zijn zij terughoudend vanwege voortdurend wijzigende regelgeving’, concludeert BNG Bank.

 

Decentralisatie taken

De lagere klantvraag is volgens de bank overigens vooral waar te nemen in de corporatiesector. Hun werkdomein wordt door het kabinet ingeperkt. Mede daarom stellen corporaties investeringen uit. De financieringsvraag vanuit decentrale overheden was in de verslagperiode vergelijkbaar met die in dezelfde periode van vorig jaar. Maar het betreft overwegend herfinanciering van bestaande leningen. De decentralisatie van het rijk naar gemeenten van taken zoals jeugdzorg en de zorg voor langdurig zieken maakt de decentrale overheden terughoudend met nieuwe investeringen. Dat wordt volgens BNG versterkt door de aan de decentralisatie gekoppelde efficiencykorting.

 

Zorginstellingen kampen met onzekerheid

Omdat door nieuwe en complexe regelgeving ook de zorgsector met veel onzekerheden kampt over de juistheid van de opbrengstverantwoording door zorginstellingen, blijft ook de vraag uit die hoek naar kapitaal achter vergeleken met 2013.

 

Daling langlopende leningen

Door de terugval van de totale klantvraag is de langlopende kredietportefeuille in de verslagperiode afgenomen met een half miljard euro tot een totaal van 82,7 miljard euro. Dat geldt eveneens voor het gemiddelde van de kortlopende uitzettingen aan klanten. Ten opzichte van dezelfde periode in 2013 nam dit gemiddelde af met 0,6 miljard tot 5 miljard euro.

 

Stijging nettowinst

Wel is, ondanks de lagere klantvraag, de nettowinst van BNG Bank in vergelijking met dezelfde periode in 2013 toegenomen met 30 miljoen euro tot 153 miljoen euro. Die toename is vooral veroorzaakt door een verbeterd resultaat financiële transacties. Het is de verwachting dat de kredietportefeuille van de bank de komende jaren niet zal toenemen. Daarnaast blijft het resultaat financiële transacties ook in de toekomst gevoelig voor de mate van herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Zou het dan eindelijk ook tot de gemeenten zijn doorgedrongen dat ze niet méér kunnen uitgeven dan er inkomt?