of 59221 LinkedIn

Zorgen over reorganisatie Amsterdam

De SP en de PvdA in Amsterdam maken zich zorgen over het verloop van de reorganisatie bij de gemeente nu de harde conclusies hierover in een vertrouwelijk rapport zijn uitgelekt. Ze vragen het college om een reactie en om openbaarmaking.

PvdA en SP in Amsterdam hebben raadsvragen gesteld na het uitlekken en de inhoud van een kritisch geheim rapport over de reorganisatie bij de gemeente Amsterdam. Ze maken zich zorgen.

Gegevens op straat
De SP wil een reactie van het stadsbestuur op de conclusies in het rapport en vraagt of het rapport openbaar kan worden nu de gegevens toch op straat liggen. Ook wil de coalitiepartij dat het college inhoudelijk ingaat op de kritiekpunten in het rapport.


Slecht leiderschap

De opstellers van het rapport (Gateway Review) uiten volgens de Telegraaf, die citeerde uit het geheime rapport, zware kritiek op de onder de verantwoordelijkheid van gemeentesecretaris Arjan van Gils ingezette reorganisatie. Als het stadsbestuur niet snel ingrijpt mislukt de vermindering van het aantal ambtenaren en dreigt de miljoenenbesparing niet te worden gehaald. Oorzaak daarvoor zou slecht leiderschap en gebrekkig overzicht zijn.

Oranjerood
Doel van de gemeente is het aantal ambtenaren in 2016 te hebben teruggebracht tot 12 duizend. De totale reorganisatie zou 120 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Als het beleid echter niet verandert, is de implementatie van de organisatieontwikkeling onzeker, schrijven de onderzoekers. Ze geven het predicaat “oranjerood” mee aan de operatie. Dat is een stap voor de rode status die voor “onoplosbaar” staat.

Technocratische sfeer
Het stadsbestuur is al sinds 11 februari op de hoogte van de conclusies in het rapport dat is opgesteld om het verloop van de bezuinigingen op het ambtelijke apparaat te onderzoeken. De onderzoekers  spreken ook over een technocratische sfeer op de ambtelijke burelen, het ontstaan van een massieve papierstroom zonder dat de kern van de reorganisatie duidelijk is en dat leidinggevenden die de veranderingen moeten doorvoeren deze zelf niet praktiseren. Ook zouden leidinggevenden problemen naar zich toetrekken, terwijl ze die uit handen zouden moeten geven.

SP: conclusies zorgelijk
De SP wil weten of het stadsbestuur ook vindt dat het slagen van de ambtelijke reorganisatie staat of valt met duidelijke regie en communicatie en draagvlak bij de uitvoerende ambtenaren. ‘De SP vroeg al eerder om het personeel meer bij de reorganisatie te betrekken en ook in het collegeakkoord staat dat ze meer zeggenschap moeten krijgen’, aldus raadslid Peter Kwint. ‘Als klopt wat in het artikel staat, dan is dat zorgelijk. De ambtenaren doen het werk en we horen vaak van hen hoe het beter kan. Als de werkvloer niet meedoet, wordt de slagingskans van de reorganisatie klein.’

Geen haastklus
Volgens Kwint zou het college sowieso al veranderingen aanbrengen in de reorganisatie en in het najaar met een bijsturingsplan komen. ‘Het ligt dan voor de hand dat de ambtenaren actiever bij de reorganisatie worden betrokken.’ Of er ook verandering moet komen in het leiderschap zelf kan Kwint moeilijk inschatten. ‘Leiderschap is ook mensen meenemen. Als mensen niet worden gehoord, ervaren ze ook geen leiderschap. Ik vind het moeilijk om op basis van een artikel te zeggen dat er een andere leider moet komen. Er zijn wel mensen tegen hem. Ik zou zeggen: laat mensen zich horen.’ Een haastklus hoeft de bijsturing niet te worden. ‘Maar hoe eerder er zekerheid is, des te beter.’

PvdA: Raad actief informeren
De PvdA wijst op de status “oranjerood”. ‘Met deze status komt niet alleen de dienstverlening aan Amsterdammers in gevaar, ook de ambities van het nieuwe college akkoord worden lastig.’ De partij maakt zich al lang zorgen over het verloop van de reorganisatie en ziet in het rapport bevestiging hiervan. Raadslid Dennis Boutkan wijst erop dat de reorganisatie is gelabeld als risicovol project en de raad dan actief moet worden geïnformeerd. De PvdA zegt al meerdere malen vragen te hebben gesteld over het verloop van de reorganisatie en ook om verstrekking van de Gateway Review aan de gemeenteraad. SP-raadslid Kwint is in principe ook voor openbaarheid, maar dit zou lastig zijn omdat ambtenaren gemakkelijk te herleiden zouden zijn. ‘Ik zou in ieder geval als gemeenteraad het rapport willen hebben.’


Meer informatie in najaar
De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens (VVD) stuurt een reactie van de gemeente op de Gateway Review van begin dit jaar. Daarin staat dat de Gateway Review begin dit jaar is gedaan voorafgaand aan de implementatie van de reorganisatie. ‘Het is een methode om op basis van gesprekken met intern betrokken medewerkers voorafgaand aan een complex proces een goed beeld te krijgen van de risico’s. Juist om zo waar nodig maatregelen te nemen en hierop te kunnen sturen. Om die reden is het rapport niet openbaar. Eerder is al aangegeven dat de gemeenteraad begin september verder wordt geïnformeerd over de voortgang van de reorganisatie.’

Convenant COR en gemeentesecretaris
In een recente brief van de wethouder aan de gemeenteraad over de voortgang van de reorganisatie staat dat de Centrale Ondernemingsraad (COR) en gemeentesecretaris Van Gils op 1 juli afspraken hebben vastgelegd in een convenant. Uiterlijk 22 augustus stuurt de COR haar definitieve advies over de personele gevolgen van de reorganisatie aan Van Gils, zodat het college uiterlijk 2 september een definitief besluit kan nemen over de verdere inrichting van de organisatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Visser (Motivatiespecialist) op
Dank je wel @Peter. Ik zal er naar laten kijken. De bijdrage die ik in deze discussie heb gegeven is bedoeld om bewustwording op gang te krijgen van wat de meer mentale werkomstandigheden (zoals de mate van vertrouwen en gevoel van veiligheid en ondersteuning) doen met mensen die gemotiveerd hun werk met plezier willen doen. Als die omstandigheden (die we op onze sites uitgebreid beschrijven) niet OK en mensen zich onvoldoende in staat voelen daar gewenst grip op te nemen slaat Mentaal Verzuim (door hen zelf) ongewild en onbewust toe. Wij laten zien (en echt in een volledig beeld) wat de oorzaken én de gevolgen daarvan zijn (waar jij er enkele van geeft). Het voor het gezond voortbestaan belangrijkste gevolg is de financiële consequentie van dit Mentaal Verzuim. Omdat we dat in euro's zó hard en concreet kunnen maken kan het pas hoog op agenda's in de top van de organisatie komen. Dit geldt zeker voor die vrij grote schepen omdat daar de faal- en consequentiekosten enorm zijn. En je veronderstelling dat wij niet de oplossing geven is echt onjuist omdat juist wij die in 25 jaar met veel vallen en opstaan hebben ontwikkeld in dit soort harde praktijken.
Door Peter Goedkoop (P&O-jurist) op
Interessante bijdragen van Hans Visser, maar als ik voor de vuist weg een reactie mag geven: het geeft niet een volledig beeld en zeker niet de oplossing. Een punt dat ik mis, is dat mensen zich veilig moeten voelen in een organisatie en dat ze in hun werk fouten moeten mogen maken zonder meteen te worden afgeschoten. Dan zullen ze vanzelf veel minder vlucht- en ontwijkgedrag gaan vertonen en is er al wat Blauw Goud aangeboord. Maar dat vraagt héél veel van de ambtelijke en politieke leiding. Een ander aspect is dat cijfers tegenwoordig (ten onrechte) heilig zijn en dat vertroebelt de heldere blik. Die cijfers geven maar een zeer beperkt beeld, maar wezenlijke beslissingen worden er wel op gebaseerd.. In veel organisaties is - vaak in de lagere rangen - ontzettend veel kennis aanwezig die niet wordt benut, simpelweg omdat de hogere rangen niet weten dat die kennis er is en hoe belangrijk die is. Er wordt nogal eens bestuurd vanuit de ivoren toren, op basis van wat indrukjes en niet genoeg op basis van feiten. Verder is de hijgerigheid van de politiek - en daardoor van de ambtelijke top - een factor van betekenis. Dan kan het gebeuren dat men klakkeloos een modelletje van een of andere managementgoeroe gaat implementeren en dat komt vaak neer op het leggen van ronde deksels op vierkante doosjes. Zelfs met flink rammen krijg je ze niet sluitend. Hoe zou dat nu komen? Laten we maar weer reorganiseren!
Overheidsorganisaties zijn vaak te vergelijken met vrij grote schepen en die kun je niet besturen als een speedboot. Ik weet uit (meer dan dertigjarige) ervaring dat met name de ambtenaren in de niet zo hoge rangen met veel enthousiasme en inzet hun werk willen doen, maar dat ze gek worden van de sturing die ze krijgen. En de steeds weer veranderende spelregels. Dan lok je vanzelf ontwijkgedrag uit!
Waar het probleem in Amsterdam precies ligt, weet ik niet, maar ik denk dat ik als Amsterdams ambtenaar wel een aardig begin van een diagnose heb gegeven.
(Overigens, Hans Visser: laat die factsheets eens controleren door iemand die werkwoorden kan vervoegen: die taalfouten doen ernstig afbreuk aan een op zich goede boodschap.)
Door Hans Visser (Motivatiespecialist) op
@ H.Wiersma. Echt alle info, resultaten, onderbouwing, percentages, cijfers en wat dan ook meer over Mentaal Verzuim vindt u op onze sites die wij de afgelopen 25 jaar op dit onderwerp hebben ontwikkeld. De meest recente is http://www.terranongrata.com Zó genoemd omdat het fenomeen Mentaal Verzuim in organisaties een niemandsland is waar geen verantwoordelijkheid voor is benoemd (zie de link in m'n voorgaande reactie) en waar de individuele functionaris z'n handen niet aan durft te branden. En omdat het daar geen gerichte aandacht krijgt tast het het collectief aan waardoor de arbeidsproductiviteit met echt soms wel 25% (in bedrijven) tot 45% in overheidsorganisaties kan dalen terwijl de werkdruk en -stres toeneemt. Als u of wie ook meer wil weten dan wat we al geschreven hebben, bel gerust. De essentie (Factsheet Mentaal Verzuim) samengevat vind u onder deze link: http://www.terranongrata.com/media/Factsheet_Men …
Door H. Wiersma (gepens.) op
A. Het vertrouwen van 'de werkvloer' wordt er natuurlijk niet beter op als politici zonder enige bedrijfsmatige onderbouwing het college van B&W met één wethouder uitbreiden.
B. Reorganiseren is niet meer dan:
1. doelen stellen.
2. overleggen met personeel over (wat, waar, wie).
3. overleggen met ondernemingsraad en vakbonden.
4. besluiten nemen.
@Hans Visser. Natuurlijk zal er ook hier sprake zijn van zgn. Collectief Verzuim. Of de door jou genoemde percentages reëel zijn? Ik mis (nog steeds) voldoende harde onderbouwing, verschillen tussen kleine/grote organisaties, natuurlijke verschillen tussen bedrijfsleven en overheidsorganisaties e.d.). Wellicht iets voor een interview met BB?
Door nico op
De methodiek heet gateway review en wordt gebruikt om bij belangrijke projecten de voortgang te meten. Goed dat amsterdam dit toepast. Natuurlijk levert dit zorgen op. Een mega grote organisatieverandering met vermoedelijk grote taakstelling is niet eenvoudig. Het zou goed zijn om de politiek eens uit te leggen dat dit soort zaken bedenken en opleggen risico's in zich heeft en uiteraard gevolgen voor de dienstverlening. Ja tijdens de verbouwing blijkt de winkel open, maar er geen last van hebben bestaat alleen maar in de hoofden van politici. Kent u elders een zeer grote verbouwing waar u niets van heeft gemerkt? probeer het thuis maar eens :-)
Door Hans Visser (Motivatiespecialist) op
Het terugbrengen van het aantal ambtenaren en de oorzaken van hoog Collectief Mentaal Verzuim in het systeem van de organisatie onbehandeld houden zal de al (als gevolg daarvan) bestaande werkdruk en werkstress verder doen toenemen en signalen zullen nog moeilijker door gaan komen. Met dit gegeven reorganiseren wordt idd een dead end.

Het oorzakelijk behandelen van hoog Collectief Mentaal Verzuim zal de jaarlijkse (faal- en consequentie-)kosten ervan bij 12.000 medewerkers met 108 miljoen euro per 10% Collectief Mentaal Verzuim reduceren. Als daarbij bedacht wordt dat de omvang van het Collectief Mentaal Verzuim in dit systeem al gauw rond de 25% tot 35% zal liggen mag duidelijk worden hoe groot het verborgen potentieel - dat wij Blauw Goud zijn gaan noemen - is.
In het document onder de volgende link wordt duidelijk hoe het komt dat de hogere verantwoordelijken in de organisatie onbekend blijven t.a.v. het hoge Collectief Mentaal Verzuim als gevolg waarvan er maar gereorganiseerd moet blijven worden met steeds minder resultaat: http://www.terranongrata.com/media/BLAUW_GOUD_ON …