Alle whitepapers

Versnellen voorfase gebiedsontwikkelingen: hoe dan?

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen dat bij hem of haar past. Mede door het grote woningtekort is dat nu niet het geval. Daarom moet de woningbouwproductie in alle prijssegmenten verhoogd worden. Dat is een van de boodschappen van de 34 organisaties die in februari 2021 de Actieagenda Wonen ondertekenden. Zij legden daarin voorstellen en afspraken vast om het woningtekort aan te pakken. Dit kan niet losgezien worden van andere opgaven, zoals voorzieningen, zorg, bereikbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Om duurzame en toekomstbestendige wijken te realiseren is een integrale aanpak nodig. Dat komt allemaal bij elkaar in gebiedsontwikkeling. De partijen willen de plannen snel tot uitvoering brengen samen met het volgende kabinet.

Samenwerken met medeoverheden, corporaties en marktpartijen is precies wat ook de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wil bij de uitvoering van het Programma Woningbouw. Hierin heeft hij namens het kabinet doelstellingen geformuleerd met de bijbehorende actielijnen om deze doelstellingen te bereiken. Veel elementen uit de Actieagenda Wonen zijn hierin terug te vinden. Een van de acties uit de Actieagenda Wonen betreft het versnellen van (besluitvormings)processen over gebiedsontwikkelingen bij en met gemeenten. Deze actie past binnen actielijn 2 van het Programma Woningbouw, die gaat over het verkorten van de doorlooptijd van initiatief tot realisatie.

De actie valt uiteen in twee delen: het voortraject van gebiedsontwikkeling en de planologische procedures. Diverse partijen verbonden aan het Actieplan Wonen hebben samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan SITE Urban Development de vraag gesteld zich te richten op het voortraject. Dit onderzoek moet inzichtelijk maken welke knelpunten juist in deze fase leiden tot vertraging en onvoorspelbaarheid van besluitvormingsprocedures. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in wat het van bestuurders aan overheidskant vraagt om hierbij sturing te geven aan voortgang en realisatie.

Opbouw van de rapportage

We beginnen met een algemene duiding van gebiedsontwikkeling en een afbakening van wat als voorfase beschouwd kan worden. Daarop volgen de lessons learned uit de praktijkvoorbeelden en de interviews met de experts. Het laatste hoofdstuk omvat SITE’s algemene aanbevelingen en ‘golden rules’ voor de versnelling in de voorfase van gebiedsontwikkeling die we vanuit dit onderzoek en praktijkervaring opmaken.

Verder lezen? Download de rapportage!

Whitepaper Aanvragen

Aanhef