Alle whitepapers

Provinciaal en gemeentelijk mobiliteitsbeleid en de (subsidie)kansen die Europa biedt

Gemeenten en provincies houden zich bezig met een breed scala aan onderwerpen waarin mobiliteit een cruciale rol speelt. Thema's als energie, klimaat, logistiek en volksgezondheid hebben allemaal een directe relatie met mobiliteit, en daarom kan mobiliteit niet los van deze beleidsterreinen worden beschouwd.

In de whitepaper 'Provinciaal en gemeentelijk mobiliteitsbeleid en de (subsidie)kansen die Europa biedt' van kennispartner Vindsubsidies en Mobycon, onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken, worden de mobiliteit-gerelateerde beleidsthema's van gemeenten en provincies vergeleken met Europese beleidsthema's. Dit om te zien waar er raakvlakken zijn en hoe hierdoor kansen ontstaan voor gemeenten en provincies om Europese gelden in te zetten voor mobiliteitsprojecten. Ook wordt, voor zover deze bekend zijn, een inzicht gegeven in de Europese subsidieprogramma's voor mobiliteitsprojecten 2021-2027.

Inhoudsopgave

Gemeentelijk en provinciaal beleid: slim, duurzaam en veilig
Europees beleid
Europese subsidieprogramma's
Hoe maakt uw organisatie optimaal gebruik van Europese subsidiekansen
Conclusie

Whitepaper Aanvragen

Aanhef