Alle whitepapers

Plannen rond. Snelle, daadkrachtige uitvoering gevraagd!

Het regeerakkoord dat de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie  in december presenteerden, ademt ontegenzeggelijk ambitie uit. Maar hoe kunnen de gepresenteerde plannen worden gerealiseerd? We analyseerden het akkoord op met name de doelstellingen van vier - voor de publieke sector belangrijke - thema’s: Zorg, Wonen, Arbeidsmarkt & Inkomen en Duurzaamheid. We keken naar de verkiezingsprogramma’s en naar onze eerdere analyse daarvan, een jaar geleden. Maar lieten ons ook leiden door onze ervaring in de publieke sector en een serie interviews met diverse bestuurders.

Vorig jaar schreven we dat een nieuw te vormen kabinet voor een groot aantal fundamentele keuzes staat over werk, wonen, zorg, uitkeringen en het oplossen van de coronacrisis. De vraag die wij toen stelden was: ‘Wie neemt de regie en waar ligt de uitvoering?’ Ondertussen hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun plannen voor Nederland ontvouwd in het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Het blijken plannen met ingrijpende gevolgen.

Plannen die voor een groot deel uitgevoerd moeten worden door de organisaties in de publieke sector: van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden tot belangenorganisaties, instellingen, ondernemingen, financiers en uitvoerders.

Veel thema’s zijn geagendeerd, nu de uitvoering nog. Wie de regie neemt, wordt echter nauwelijks duidelijk en wordt per thema sterk verschillend uitgewerkt. Geld lijkt niet het probleem, er worden diverse ruim gevulde fondsen gecreëerd: een Klimaat- en Transitiefonds, een Stikstoffonds, een Volkshuisvestingsfonds en een Mobiliteitsfonds. In totaal ruim 60 miljard euro. Om de plannen te kunnen realiseren en het vertrouwen van de burger in de publieke sector in het algemeen en de overheid in het bijzonder te vergroten, is een daadkrachtige uitvoering van het grootste belang. Gelet op de enorme en complexe opgaven lukt dat alleen door intensieve, domeinoverstijgende samenwerking en verbindend leiderschap onder duidelijke regie. Wij roepen én de uitvoeringsorganisaties én de politiek op om daar snel werk van te maken.

Met deze analyse hopen we u te helpen om een beeld te vormen van de vraagstukken waar organisaties in de publieke sector de komende kabinetsperiode mee te maken krijgen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Achtergrond
Thema: Zorg
Thema: Wonen inclusief de woonopgave voor ouderen
Thema: Arbeidsmarkt en inkomen
Thema: Duurzaamheid
Samenvatting
BDO Publieke Sector
Bronnen

Whitepaper Aanvragen

Aanhef