Alle whitepapers

Lessen over taakgerichte bekostiging voor specialistische jeugdhulp. Deel 1

jb Lorenz heeft in opdracht van het RISB Amersfoort een bureau-onderzoek uitgevoerd naar de landelijke stand van zaken en de beschikbare praktische kennis over taakgerichte bekostiging met betrekking tot de uitvoering van jeugdhulptaken. De regio wil graag leren van de ervaringen die tot nu toe in het land zijn opgedaan met deze vorm van bekostiging. De geleerde lessen dienen als input voor de doorontwikkeling van deze vorm van bekostiging na 2022. In dit eerste

deel is met het bureauonderzoek ingezoomd op de landelijke en regionale ontwikkelingen ten aanzien van taakgerichte bekostiging. De centrale onderzoekvraag is:

 

Welke lessen zijn er te leren van de recente ontwikkelingen en inzichten uit de praktijk en literatuur met betrekking tot taakgerichte bekostiging van met name jeugdzorg en/of Wmo door gemeenten?

 

Taakgerichte bekostiging is één van de drie vormen van uitvoering op basis waarvan het leveren van hulp en ondersteuning bekostigd kan worden. Anders dan bij de andere vormen van bekostiging, wordt bij de taakgerichte variant niet gekeken naar het aantal cliënten dat is geholpen, maar naar de populatie of de opdracht die aan de aanbieder is meegegeven. Taakgerichte bekostiging biedt een aantal kansen waarmee de transformatie, zoals die beoogd is met de decentralisaties van 2015, gerealiseerd kan worden. Met name de ruimte voor professionals om te doen wat nodig is, de ruimte voor innovatie bij de zorgaanbieder, een duurzaam partnerschap, lagere administratieve lasten en financiële beheersbaarheid, zijn dienend aan het realiseren van de transformatie.

 

Iedere vorm van bekostiging biedt kansen, maar heeft ook een keerzijde. De uitvoering van een taakgerichte bekostiging brengt ook risico’s met zich mee. Het vereist kennis en kunde om te bepalen wat de hoogte moet zijn van de financiële middelen om de taken uit te voeren, de informatiepositie van de gemeente verandert en het zicht op het zorglandschap komt verder op afstand. Deze risico’s kunnen aanzienlijk beperkt worden en de kansen benut wanneer aan een

aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden werken alleen in samenhang; de onderlinge afhankelijkheid groot is. Dat betekent dat er fors geïnvesteerd dient te worden in het samenspel met de aanbieders.

 

Voor een succesvolle implementatie van welke vorm van bekostiging ook, is het belangrijk dat er een duurzame, heldere en onderbouwde visie op het zorglandschap is. De gekozen bekostigingsvariant volgt uit deze visie. Als die variant de taakgerichte variant is, dan heeft dat consequenties voor de invulling van de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer en de dialoog tussen hen. Er is ruimte nodig voor beide partijen om te leren en dat vereist vertrouwen. Vertrouwen ontstaat wanneer er sprake is van een informatiepositie die voor beide partijen optimaal is. Vanuit partnerschap kunnen reële keuzes gemaakt worden en afspraken over belangrijke thema’s zoals de vorm en inhoud van de jeugdhulp, doelgroep, doelen, verantwoording, budget, informatie, kwaliteit en toegang. Er zal ook op basis van gezamenlijke afspraken en leidende principes moeten worden afgesproken welke afspraken “hard� zijn en over welke een dialoog gevoerd wordt als dat nodig blijkt. Dat vraagt van beide partners een flexibele en integrale benadering en een goede dialoog.

Inhoudsopgave

Management samenvatting

1. Aanleiding

1.1 Leeswijzer

2. Onderzoeksvraag

3. Methode en verantwoording

4. Taakgerichte bekostiging

4.1 Hoe verhoudt taakgerichte bekostiging zich in relatie tot andere vormen van bekostiging?

4.2 Wat zijn de kansen die taakgerichte bekostiging biedt?

4.2.1 Ruimte om te doen wat nodig is

4.2.2 Ruimte voor innovatie

4.2.3 Partnerschap

4.2.4 Lagere administratieve lasten

4.2.5 Financiële beheersbaarheid

4.3 Wat zijn de risico’s van taakgericht bekostigen?

4.3.1 Onvoldoende toereikende financiële middelen

4.3.2 Informatiepositie gemeente

4.3.3 Zorglandschap

4.3.4 Onderaannemerschap

4.4 Welke randvoorwaarden zijn er voor succesvol toepassen van taakgerichte bekostiging?

4.4.1 Visie

4.4.2 Partnerschap

4.4.3 Schaal en looptijd

4.4.4 Toegang

4.4.5 Volwassen contractmanagement

4.4.6 Integrale aanpak

5. Conclusies en aanbevelingen

6. Aanbevelingen voor deze regio op basis van het bureauonderzoek

6.1 Harmoniseer de bekostigingssystemen voor maximaal maatschappelijk rendement

6.2 Kwaliteit van samenwerking verdient tijd en aandacht

6.3 Langdurig partnerschap is cruciaal en kan ook een opmaat voor zijn voor doorontwikkeling van taakgerichte bekostiging

Literatuurlijst

Whitepaper Aanvragen

Aanhef