Alle whitepapers

Lessen over taakgerichte bekostiging van specialistische jeugdhulp. Deel 2

In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft jb Lorenz onderzoek gedaan naar de taakgerichte uitvoering van specialistische jeugdhulp, vormgegeven door de BSA-aanbieders in opdracht van de gemeenten in de regio Eemland. Dit onderzoek is in samenspraak met genoemde partijen vormgegeven en omvat 3 delen.

Deel 1 betreft een bureau-onderzoek naar de landelijke stand van zaken van de theorie en de praktijk van de taakgerichte uitvoeringsvariant in het sociaal domein. Deel 2 betreft het voor u liggende onderzoek. In dit onderzoek hebben de onderzoekers middels semigestructureerde interviews met betrokkenen een review gemaakt met betrekking tot de wijze waarop de taakgerichte variant is ingericht en uitgevoerd in de regio Eemland, inclusief de geleerde lessen. Daarnaast was er de behoefte te onderzoeken in welke mate de beoogde gezamenlijke transformatie tot stand is gekomen en de effectiviteit van de taakgerichte uitvoering en verantwoording door de BSA. Met betrekking tot deze laatste vraag, kwamen de onderzoekers lopende het onderzoek tot de conclusie dat het nog te vroeg is om hierover uitspraken te doen. Daarom is in overleg met de gemeente en de BSA-aanbieders besloten om deze onderzoeksvraag te richten op een inventarisatie van factoren en omstandigheden die de effectiviteit van de taakgerichte uitvoering en verantwoording zullen versterken. Deel 1 en deel 2 van het onderzoek vormen een geheel, maar beide rapportages zijn ook zelfstandig te lezen.

Deel 3 van de opdracht bevat een handreiking voor de gemeenten in de regio Eemland op basis van deel 1 en deel 2 en is bedoeld om de gemeenten guidance en input te geven ten bate van de voorbereidingen op de inkoopronde voor 2023.

Inhoudsopgave

Achtergrond

1.2. Onderzoeksvragen

2. Leeswijzer

3. Onderzoeksvraag 1

3.1. Achtergrond

3.2. Bevindingen

3.3. Conclusie

3.4. Aanbevelingen

4. Onderzoeksvraag 2

4.1. Achtergrond

4.2. Bevindingen

4.3. Conclusie

4.4. Aanbevelingen

Bijlage 1 Geleerde lessen

Bijlage 2 Diagnostische monitoring en experimentele besturingsregimes

Bijlage 3 Landelijke ontwikkelingen

Whitepaper Aanvragen

Aanhef