Alle whitepapers

Hardheidsclausules wet- en regelgeving sociaal domein

Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zo klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat er geen weg omhoog lijkt te zijn. Hun bestaanszekerheid brokkelt af. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen. Het Programma Maatwerk probeert oplossingen te vinden voor professionals in de uitvoering. Ook zij zitten vaak klem tussen regels en instanties.

Toch is het soms mogelijk om binnen de bestaande regelgeving een oplossing te vinden die effectief en redelijk is. Dit boekje beoogt hier een bijdrage aan te leveren. Het is een inventarisatie van alle hardheidsclausules die in de diverse wetten van het sociaal domein zijn opgenomen.

Gelijktijdig laat deze inventarisatie de complexiteit zien waar de uitvoering voor staat. Het gebruik van hardheidsclausules is niet altijd de oplossing in multiprobleemsituaties. Daar is meer voor nodig. Maar het bestaan van de clausules en de mogelijkheid ze toe te passen kan wellicht in een aantal situaties wel tot een oplossing leiden.

Inhoudsopgave

Inhoud
Inleiding
Inkomen arbeidsongeschiktheid
Ziektewet
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet-WIA)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
Wet op de zorgtoeslag
Werkloosheid
Werkloosheidswet (WW)
Behoeftigheid en werk
Participatiewet
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
Ouderdom
Algemene ouderdomswet (AOW)
Overlijden
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Inkomensaanvullende toeslag
Toeslagenwet
Zorg
Zorgverzekeringswet
Wet langdurige zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Kinderen
Jeugdwet
Hardheidsclausules ten behoeve van maatwerk, Stimulansz
Product van het Programma Maatwerk voor Multiprobleemhuishoudens
Algemene Kinderbijslagwet
Wet op het kindgebonden budget
Wet arbeid en zorg
Wet Kinderopvang
Wonen
Huisvestingswet 2014
Wet basisregistratie personen
Wet op de huurtoeslag
Onderwijs
Wet studiefinanciering 2000
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Schulden
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Faillissementswet
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ((Beschermings)bewind)
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (beslagvrije voet)
Status
Wet inburgering
Vreemdelingenwet 2000
Wet arbeid vreemdelingen
Strafrecht etc.
Wetboek van strafvordering (Vordering benadeelde partij)
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)
Belastingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Wet op de inkomstenbelasting 2001
Overig
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Whitepaper aanvragen

Aanhef