Alle whitepapers

Gegevensmanagement in de gemeentelijke organisatie

De invoering van een basisregistratie betekent onder meer: eenmalig verzamelen en meervoudig gebruiken van authentieke gegevens.

De gegevensverzamelingen van een gemeente zijn door de vele en verschillende taken vaak versplinterd en verspreid over de organisatie. Met de invoering van het stelsel van basisregistraties neemt het belang van gegevensmanagement en gegevensbeheer in de gemeentelijke organisatie dan ook (verder) toe. Hoewel dit besef bij gemeenten al flink gegroeid is, blijkt in de praktijk dat het nog niet meevalt om er (verder) gestalte aan te geven. Er heerst verwarring over begrippen als gegevensmanagement en gegevensbeheer, er is onduidelijkheid over de positie van het gegevensmanagement in de organisatie en er is onzekerheid over de manier waarop het gegevensmanagement en het stelsel van basisregistraties het best kunnen worden ingevoerd.

De whitepaper Gegevensmanagement in de gemeentelijke organisatie draagt bij aan het wegnemen van die verwarring, onduidelijkheid en onzekerheid. Een eenduidig begrippenkader is daarbij van groot belang.

Inhoudsopgave

Gegevensmanagement en gegevensbeheer

1.1 Gegevensmanagement

1.2 Gegevensbeheer

2. Gemeentelijke registraties

Taakspecifieke registraties

Kernregistraties

Het stelsel van basisregistraties

3. Over bronhouders en afnemers, lusten en lasten

3.1 Bronhouders en afnemers

3.2 Lusten en lasten

4. Andere rollen rond de gemeentelijke informatievoorziening

Applicatiebeheer specifiek

GebruikI-advies

Gegevensmakelaar

Applicatiebeheer generieke voorzieningen

Systeembeheer

5. Evolutie of revolutie?

Basisregistraties: afspraken en procedures

Draagvlak

GEMMA

Meten is weten

6. Samenvatting en conclusies

Bijlage: Begrippen

Bronvermelding

Whitepaper aanvragen

Aanhef