Alle whitepapers

Flankerende adviezen voor de gemeenten in de regio Eemland inzake taakgerichte uitvoeringsvariant Jeugdhulp

In april 2021 is het bureauonderzoek naar de landelijke stand van zaken en de praktische ervaringen rondom de taakgerichte uitvoeringsvariant binnen de jeugdhulp opgeleverd, gevolgd door een tweede deel dat de resultaten bevat van een onderzoek naar de mate van de transformatie en de factoren die de efficiëntie en effectiviteit van de taakgerichte bekostiging beïnvloeden binnen de regio Eemland. Beide rapportages zijn beschikbaar voor het samenwerkingsverband van gemeenten en BSA. Het voorliggende advies is een beknopt, vertrouwelijk advies voor de regio Eemland en dient behulpzaam te zijn bij het maken van afwegingen rondom de aanbesteding voor de jeugdhulp in 2023.

In dat kader hebben de onderzoekers drie elementen gedefinieerd en uitgewerkt die bedoeld zijn om de regio te dienen bij het maken van afwegingen ten bate van de nieuwe inkoopronde en de doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap en de sturing op het zorglandschap. Het betreft hier:

* het harmoniseren van bekostiging en het ontwikkelen van een afwegingskader

* borgen van kennis binnen de regio

* monitoring en verantwoording door ontwikkelen

Deze notitie behandelt de drie elementen niet uitputtend; er is op dit moment voldoende kennis en kunde in de regio aanwezig is om de uitwerking ter hand te nemen.

Inhoudsopgave

1. Achtergrond en vraagstelling

2. Het harmoniseren van bekostiging en het ontwikkelen van een afwegingskader

3. Borgen van de kennis in de regio

4. Monitoring en verantwoording door ontwikkelen

Whitepaper Aanvragen

Aanhef