Alle whitepapers

Arbeidswijzer 2022

Het is inmiddels een traditie dat wij u onze ‘Arbeidswijzer’ aanbieden. Hierin vindt u een goed overzicht van belangrijke en interessante arbeidsjuridische onderwerpen.

Zo hebben we in deze uitgave bijvoorbeeld aandacht besteed aan de RVU-regeling op grond waarvan werkgevers sinds 1 januari 2021 zonder fiscale strafheffing (RVU-heffing) een gemaximeerde vergoeding kunnen verschaffen aan werknemers die nog drie jaar of minder moeten werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook wordt ingegaan op de haalbaarheid van een concurrentie- en/of relatiebeding. Dit is meer relevant geworden nu werknemers meer dan ooit van baan wisselen. Verder schetsen wij de laatste ontwikkelingen op het gebied van de overeenkomst van opdracht en gaan we in op privacyrechten en -plichten op de werkvloer, een onderwerp dat in coronatijd van groot belang is en de aandacht verdien van werkgevers.

Bij de behandeling van de diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen is uitgegaan van de regelgeving ten tijde van het uitbrengen van de Arbeidswijzer. Het verdient dan ook aanbeveling om voor de laatste stand van zaken altijd contact op te nemen met een arbeidsjurist. De specialisten van BDO Legal helpen u uiteraard graag.

Ook is van belang dat in deze Arbeidswijzer geen rekening is gehouden met bepalingen uit collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Wij willen u er dan ook op wijzen dat het voor de beantwoording van arbeidsrechtelijke vraagstukken in concrete situaties van belang is om na te aan of er een cao van toepassing is en zo ja, om de betreffende cao na te staan op afwijkende regelingen.

Mocht u een vraag hebben over een onderwerp uit de Arbeidswijzer of juist over een onderwerp dat niet wordt behandeld, neem dan gerust contact met ons op via 088-2364855 of legal@bdo.nl. Wij helpen u graag. Daarbij benadrukken wij dat theorie ten dienste staan van praktijk.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ambtenaren
AOW-gerechtigde werknemers
Arbeid en zorg
Arbeidsovereenkomst (inclusief ketenregeling en aanzegtermijn)
Arbeidstijd en arbeidsomstandigheden
Bijzonder bedingen
Cao
Disciplinaire maatregelen (schorsing en non-actiefstelling)
(Wet) flexibel werken
Medezeggenschap in ondernemingen
Ontbinding arbeidsovereenkomst en ontslaggronden
Ontslag op staande voet
Oproepovereenkomst
Opzegging arbeidsovereenkomst
Opzegverboden
Overeenkomst van opdracht
Pensioen
Privacy
Stageovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst
Transitievergoeding en billijke vergoeding
Uitzending, detachering en payrolling
Vakantiedagen
Wederzijds goedvinden en instemming opzegging
Wet normering topinkomens (bij semipublieke instellingen)
(Eenzijdige) wijziging arbeidsvoorwaarden
Zieke werknemer inclusief Ziektewet
Bijlage: Nuttige websites

Whitepaper Aanvragen

Aanhef