of 64204 LinkedIn

Burgers betalen meer waterschapsbelasting

Hans Middendorp 7 reacties

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) komt met een heel scala aan aanpassingen voor de waterschapsbelasting. Uitkomst van alle voorstellen is dat burgers en boeren meer gaan betalen, terwijl veel bedrijven juist goedkoper uit zijn.

Globaal besteden de waterschappen de ene helft van hun begroting aan het watersysteem: kanalen, gemalen en dijken. En de andere helft aan de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Voor het watersysteem is er de watersysteemheffing, voor de waterzuivering de zuiveringsheffing.

Aan het huidige belastingstelsel zitten nogal wat onlogische kantjes. Dat komt vooral omdat er drie verschillende belastingcategorieën zijn, die elk op een andere manier worden belast: 1. Burgers (Ingezetenen); 2. Bedrijven, kantoren en instellingen (Gebouwd); en 3. Boeren (Ongebouwd). Natuur als vierde belastingcategorie betaalt in het huidige stelsel vrijwel niets.

 

Daarnaast heeft de Oeso in 2014 geconstateerd dat de huidige systematiek op de lange termijn niet houdbaar is. De hoogte van de watersysteemheffing moet volgens de Oeso evenredig zijn aan de mate van profijt van ‘droge voeten’. En de waterzuiveringsheffing moet meer uitgaan van het principe ‘de vervuiler betaalt’. In de nieuwe belastingvoorstellen krijgen de democratisch gekozen Algemeen Besturen van elk waterschap meer ruimte om de tarieven bij te stellen. Maar let op: het naar beneden bijstellen van bijvoorbeeld het tarief voor de categorie Boeren leidt automatisch ook tot een verhoging van het tarief voor Burgers en Bedrijven! Want het totale bedrag aan waterschapsbelasting moet immers gelijk blijven om de begroting van het waterschap te dekken.

 

Uit rekenvoorbeelden blijkt dat de nieuwe watersysteemheffing uitkomt op een hoger tarief voor de categorieën Burgers en Boeren, waardoor Bedrijven juist minder gaan betalen. Ik vind dat niet uitlegbaar. Waar veel mensen wonen, zijn veel bedrijven – en omgekeerd. De vastgoedwaarde van kantoren en fabrieken is enorm en het is daarom redelijk dat de categorie Bedrijven evenveel bijdraagt aan de watersysteemheffing als de categorie Burgers. Pas dan gaan burgers minder betalen dan nu.

 

Natuurterreinen gaan voortaan gewoon meebetalen aan het waterbeheer. Opvallend genoeg wordt echter voorgesteld dat de categorie Burgers maar liefst 80 procent van de watersysteemheffing op Natuur moet betalen. Dat komt er dus gewoon even bij! Terwijl het natuurbeleid juist is gedecentraliseerd naar de provincies. De provincies kunnen dan zelf de afweging maken of zij de terreinbeheerders met gemeenschapsgeld willen subsidiëren.

 

Verder heeft de vereenvoudiging van de zuiveringsheffing als – onbedoeld? - neveneffect dat de categorie Bedrijven ook voor deze waterschapsbelasting minder gaat betalen! Schonere bedrijven zoals de spreekwoordelijke 'kantoren aan de Zuidas’ betalen straks minder. Ook hier moeten Burgers en Boeren het verschil bij-plussen. Veel burgers ergeren zich aan  de huidige systematiek waarbij 2-persoons-huishoudens evenveel zuiveringsheffing betalen als huishoudens met drie of meer personen. Van alle kanten was er bij de CAB op aangedrongen om uit te gaan van het werkelijk aantal bewoners per huis, zoals vermeld in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De CAB heeft deze wens naast zich neergelegd omdat het in de praktijk te complex zou zijn. Is het een idee om per huishouden alleen de volwassenen te tellen (kinderen gratis!) en om het onderscheid te beperken tot 1, 2 en 3+ persoonshuishoudens? Dat zou het draagvlak zeker vergroten.

 

Hans Middendorp is waterdeskundige en vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij AWP

Deze bijdrage is op persoonlijke titel

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A.D.den.Boer den.Boer op
In Belgie is verplicht bij nieuwen huizen een buffering van hemelwater en dat gebruiken ze voor de wc en douchen en wasmaschine daar is een hele bedrijvig heid door ontstaan ga maar eens googele opbelgie hemelwater.
Door Raaijmakers op
Ben het in grote lijnen eens met de heer Middendorp. Een slecht plan, zeker voor inwoners/burgers. Daar waar bedrijven veel minder gaan betalen en natuur ook nu weer buiten schot blijft (zie de opmerking van de heer Middendorp over de provincie) kan de belastingverhoging voor de inwoners/burgers oplopen tot wel 25%. Onacceptabel!
Door Robert Jan Jonker op
Droge voeten is een algemeen belang. Het lijkt me dan ook voor de hand liggen dat we de versterking van de primaire keringen volledig via de rijksbegroting betalen. Elke andere keuze maakt het onnodig complicerend.
Door p op
Tja, je verwacht het niet... De boeren die zich het meest tegen het waterschap aanbemoeien gaan dus nog minder betalen, terwijl zij én de grootste waterverbruikers én de grootste watervervuilers zijn. De kruissubsidiëring wordt dus nog verder opgerekt (en nu is er al in sommige gebieden van NL een factor 10 verschil tussen wat een boer betaald en het waterschap aan desbetreffend gebied besteed)
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Waarom verbaast me dit nou niet? Waarschijnlijk omdat hiermee het goede voorbeeld van eerdere oneerlijke belastingen wordt gevolgd: de CO2 uitstoot van bedrijven belasten bij burgers, de prijzen van aardgas laten betalen door kleinverbruikers (de burgers dus) terwijl de grootverbruikers (de bedrijven dus) het zowat voor niks krijgen; nieuwe milieulasten voor burgers, en niet voor bedrijven, afbouw van energiesubsidies voor burgers..... en zo kan ik nog wel even doorgaan.
O ja, om het af te leren deze nog: hogere BTW op voedsel voor de burgers, afschaffing dividendbelasting voor aandeelhouders.
Door Johan Blom (Deze reactie is op persoonlijke titel.) op
Als je nader kijkt naar de berekening van de zuiveringsheffing dan zijn twee aanpassingen belangrijk voor verschuiving van kosten naar de burger: (1) er moet voor het eerst betaald worden voor het maximale lozingsdebiet (2) de lozing van koolstof telt veel minder zwaar mee dan vroeger.

Dit betekent lozers van geconcentreerd koolstofrijk afvalwater veel minder zuiveringsheffing verschuldigd zullen zijn. Huishoudens worden relatief zwaar aangeslagen omdat ze veel water lozen en het stedelijk water op hun rekening komt (regenwater). Of dit terecht voor lozers in het buitengbied (100% afgekoppeld) en bewoners van moderne nieuwbouwwijken met een gescheiden stelsel is de vraag.

Bedrijven die hier gunstig uitkomen zijn met name levensmiddelenproducenten, sommigen kunnen zomaar een halvering van hun zuiveringsheffing tegemoet zien.

De cijfermatige onderbouwing van de zware weging van het lozingsdebiet en de lage weging van koolstoflozers is nog niet in detail gepubliceerd.