of 59130 LinkedIn

Sluitstuk VTH wet- en regelgeving is een feit

Martin Machgielsen 3 reacties

Het stelsel van omgevingsdiensten staat stevig overeind, levert kwaliteit en is niet meer weg te denken bij de uitvoering van taken op het gebied Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). De robuuste uitvoeringspraktijk werp haar vruchten af.

Na een intensief wetgevingstraject is onlangs  het sluitstuk van de VTH wet- en regelgeving, die een landelijke verbetering beoogt van het stelsel van vergunningverlening, toezicht- en handhaving, afgerond. De voornaamste aanleiding tot verbetering van dit zogenaamde VTH-stelsel is de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de cafébrand in Volendam in 2001. Het uiteindelijke doel van het VTH-stelsel is om Nederland een stukje veiliger te maken en vooral te houden.

Het VTH-stelsel is via een bottom-up proces, vanuit het Rijk en de koepelorganisaties IPO en VNG, tot stand gekomen en heeft geleid tot het oprichten van een landdekkend netwerk van omgevingsdiensten door gemeenten en provincies . In totaal zijn er 29 omgevingsdiensten opgericht. Zes daarvan zijn aangewezen voor de uitvoering van VTH-taken behorende bij de meest risicovolle bedrijven van Nederland.

Alle 29 omgevingsdiensten voeren minimaal de taken uit die behoren tot het zogenaamde basistakenpakket. Voor deze taken blijven gemeenten en provincies wel het bevoegd gezag. Omgevingsdiensten vormen dan ook geen extra bestuurslaag, maar nemen in mandaat namens het bevoegd gezag besluiten.

 

De taken die de omgevingsdiensten verplicht moeten uitvoeren zijn doorgaans complexe - en bovenlokale milieutaken. In de praktijk zijn er ook vele omgevingsdiensten die aanvullende taken uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen. Het bevoegd gezag is vrij om een dergelijke taak als plustaak te beleggen bij een omgevingsdienst.

 

Gemeenten en provincies zijn verplicht om voor de basistaken in gezamenlijkheid uniform uitvoeringsbeleid voor de omgevingsdiensten te maken. Dit om te voorkomen dat er een onwerkbare situatie voor de omgevingsdiensten ontstaat waarbij iedere gemeente en provincie basistaken volgens het eigen beleid door een omgevingsdienst laat uitvoeren. Het algemeen bestuur van een omgevingsdienst, waarin de gemeenten en provincie vertegenwoordigd zijn, kan overigens prima het uitvoerings- en handhavingsbeleid voorbereiden.

 

Het VTH-stelsel heeft ook verbeteringen aangebracht op het gebied van informatie-uitwisseling tussen toezichthoudende- en handhavende instanties. Door aan te sluiten op Inspectieview Milieu  worden er meer relevante gegevens voor VTH-taken gedeeld die ingezet kunnen worden voor efficiënt toezicht en handhaving.

 

Ondanks het korte bestaan is het VTH-stelsel al geëvalueerd  en is er geconstateerd dat het stelsel in circa vier jaar het nodige aanzien heeft verworven. De omgevingsdiensten hebben een blijvende impuls gegeven aan de uitvoeringskwaliteit door o.a. bundeling van kennis en expertise wat heeft geleid tot een efficiënte robuuste uitvoeringspraktijk. Ook is de samenwerking tussen de deelnemers aan de omgevingsdienst en tussen de omgevingsdiensten onderling steeds krachtiger geworden.

 

Met de focus op de toekomst helpt het toenemend vertrouwen in de omgevingsdiensten om een rol te pakken bij de implementatie van het VTH-stelsel in de Omgevingswet. De omgevingsdiensten hebben de benodigde kennis in huis om het bevoegd gezag goed te adviseren. De verwachting is dat dit gaat gebeuren en de omgevingsdiensten op een nog hoger niveau kunnen functioneren. Het stevige fundament biedt hiervoor een perfect uitgangspunt.

 

Martin Machgielsen, projectleider AMvB VTH, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jelle Rinzema (Beleidsadviseur Bibob) op
Goed geschreven en duidelijk artikel. Ik kan Inspectieview erg toejuichen, informatieuitwisseling is een groot goed. Veel bedrijven opereren over de grenzen van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten heen waardoor het krijgen van goed overzicht niet altijd even gemakkelijk is. Een gedeeld systeem vind ik daarom een prachtig initiatief.
Door Rosita Thé (Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond ) op
Goed te weten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu concludeert dat de Omgevingsdiensten flinke stappen maakten op weg naar een robuuste uitvoeringspraktijk in Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De bundeling van kennis en expertise verhogen de uitvoeringskwaliteit van de Omgevingsdiensten. Informatie-uitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende instanties zorgen voor efficiency in toezicht en handhaving. En de samenwerking tussen de Omgevingsdiensten onderling en tussen de diensten en andere partijen wordt steeds krachtiger. Zo maken en houden we Nederland duurzamer en veiliger.
Voor onze mensen inspirerend om aan bij te dragen. En een motivatie om ook in de toekomst samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stappen te ondernemen voor continue kwaliteitsverbetering.
De omgevingsdiensten pakken graag hun rol bij de implementatie van het VTH-stelsel in de Omgevingswet. We zijn er klaar voor!
Door Steven op
"Wij van WC-eend"-onderzoek. Van nul en generlei waarde.
Bij andere overheden leeft grote onvrede over het functioneren van de RUD's.