of 59854 LinkedIn

Vernieuwd polderen op de regionale arbeidsmarkt

Myra Koomen 2 reacties

In het herfstnummer van Christen Democratische Verkenningen betoogt CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum dat het traditionele polderoverleg onder druk staat. Er loopt een slepende discussie over het pensioenakkoord, er is geen gemeenschappelijke visie op scholing, WW en ontslagrecht en een we hebben te maken met een stroef lopend overleg over langer doorwerken en de AOW. Het leidt allemaal tot spanningen in de polder en daar komt het opheffen van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) nog eens bij.

Op 1 juli 2012 wordt de Raad voor Werk en Inkomen opgeheven. Dat is een bezuiniging van 5 miljoen euro die dit kabinet in de boeken kan schrijven. Ogenschijnlijk een kleine bijdrage aan de totale operatie van 18 miljard euro die de coalitie in Den Haag heeft afgesproken en heeft gedeeld in het land. Maar alle beetjes helpen en zeker als we de feiten eens goed analyseren met betrekking tot de Raad voor Werk en Inkomen. Al maanden zijn de drie partijen die deel uitmaken van de RWI, werkgeversorganisaties, de vakbonden en de gemeenten, namelijk in heftig overleg om te komen tot een vergelijk over het verdwijnen van deze organisatie. En dit ouderwetse polderen leidt niet tot een gezamenlijk gedragen oplossing.

 

De RWI heeft vier functies. Zo kent zij om te beginnen een adviesfunctie. De raad brengt gevraagd of op eigen initiatief knelpunten op het terrein van de arbeidsmarkt onder de aandacht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is er de platformfunctie. De raad spant zich ervoor in ‘de werelden’ van sociale partners en van gemeenten bij elkaar te brengen. De decentralisatie van het arbeidsmarktbeleid naar de regio maakt dat dit in toenemende mate van belang is.

En de RWI kent ook een netwerkfunctie. Zij zet zich in voor samenwerking met andere actoren op de arbeidsmarkt, in het bijzonder met andere partners in de keten van de arbeidsmarkt (denk hier bijvoorbeeld aan het UWV Werkbedrijf) en aanbieders met reïntegratie en/of arbo-diensten. En tot slot kent de raad de kennisfunctie. Deze functie manifesteert zich in een groot aantal en uiteenlopende producten op het gebied van informatie over de arbeidsmarkt: de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse en de tweejaarlijkse reïntegratiemarktanalyse.

 

Maar is het nou zo erg dat de RWI opgeheven wordt? Zijn de producten en diensten van de RWI op geen enkele wijze elders in het land te verkrijgen? Toegegeven, het is het enige platform in het land waar de sociale partners en de gemeenten met elkaar overleggen. Maar zijn voor al deze functies geen alternatieven denkbaar? Zowel de Tweede Kamer, de drie partners in de RWI als de medewerkers van de Raad willen graag dat de kennis- en platformfunctie worden voort gezet en elders worden onder gebracht. 

 

Een prachtig alternatief hiervoor is het UWV Werkbedrijf. Een bestaande organisatie, werkzaam onder andere op het gebied van regionaal arbeidsmarktbeleid en het beschikt over een kenniscentrum waar arbeidsmarktinformatie wordt verzameld, geanalyseerd en verspreid in het hele land. Zowel de staatssecretaris, dhr. Paul de Krom, als het UWV Werkbedrijf willen graag dat de sociale partners en gemeenten het overlegplatform in de vorm van een stuurgroep creëren bij het UWV Werkbedrijf. Deze tripartiete stuurgroep is het platform voor overleg en kan de agenda bepalen van beleidsonderzoek en het verzamelen, onderzoeken en verspreiden van arbeidsmarktinformatie. Het expertisecentrum van het UWV verzamelt de gevraagde objectieve arbeidsmarktinformatie en geeft daar duiding aan op basis van de wensen van de drie geledingen.

 

Een voor de hand liggend alternatief dus, juist in een tijd dat er wetgeving aankomt (de wet Werken naar Vermogen) die gemeenten en het UWV Werkbedrijf een verplichting oplegt om samen te werken in de regio naar werkgevers toe in een uniforme benadering om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Een alternatief dus dat niet of nauwelijks geld kost omdat de infrastructuur aanwezig is. Een alternatief dat een nieuwe polder tot stand kan brengen, omdat deze vier partijen op het gebied van regionaal arbeidsmarktbeleid sowieso tot elkaar veroordeeld zijn om de economie van ons land te steunen en versterken. Werkgevers, vakbonden, gemeenten en UWV zijn de spil waar het in de regio om gaat om al die mensen die nu thuis op de bank zitten met een uitkering, aan de slag te krijgen bij werkgevers. Nu echter wel met de vraag en behoefte van de werkgevers als uitgangspunt en niet langer traditioneel aanbodgericht.

 

Hoe onlogisch en irrealistisch is het dan ook dat de sociale partners van de gemeenten hebben geëist dat ze slechts met de gemeenten nog om de tafel willen zitten voor overleg in een commissie bij de Stichting van de Arbeid (Star) als het eerder genoemde expertisecentrum voor het verzamelen van arbeidsmarktinformatie ter grootte van 1 miljoen euro bij de Star gepositioneerd wordt.

 

Kortom, de sociale partners willen van het Rijk 1 miljoen euro structureel ontvangen om in overleg te blijven met de gemeenten. Zij menen dat er geen enkele andere partij in staat is om de juiste gegevens over de arbeidsmarkt te verzamelen, analyseren en te verspreiden. Dit is wat mij betreft denken in ouderwetse structuren, in oud geld en volstrekt niet meer van deze tijd. Kostbaar geld wat niet uitgegeven hoeft te worden en overlegstructuren die geen recht doen aan de moderne vereisten van netwerken en overleggen met alle partners die er toe doen op de arbeidsmarkt.

 

Sterker, het riekt naar ouderwetse machtspolitiek en het onder druk zetten van een partij (de gemeenten) die het zich niet kunnen veroorloven om de oren slechts te laten hangen naar de sociale partners.

 

Kamerlid van Hijum betoogt in zijn artikel dat we de polder moeten vernieuwen, niet afschrijven. Ook in dit geval wil ik de RWI niet afschrijven, maar wel vernieuwen! De staatssecretaris en het UWV Werkbedrijf hebben de hand uitgestoken om een nieuwe, passende polder in de regio tot stand te brengen. Hoe ‘star’ wil je blijven om dit niet te willen accepteren?

 

Myra Koomen

Vice voorzitter namens de gemeenten bij de RWI

Wethouder gemeente Enschede

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door kitty (bijstander die werkt. ) op
Thuis op de bank met een uitkering? Er zijn heel veel mensen die geen uren op papier kunnen krijgen en keihard werken. Het probleem is dat werkgevers geen uren op papier geven. Ik val onder bijstand omdat ik een 0 urencontract heb. urencontract betekend beschikbaar voor oproepdiensten, waardoor mijn inkomen per maand verschillend is. De ene maand boven uitkering de andere maand weer beneden een uitkering. De ene maand dus aanvullingen de andere maand weer niet. Zo blijven velen van ons gewoon tussen wal en schip hangen in Nederland die hun baan zijn verloren. Dus regering doe hier eerst wat aan.
Door kitty (bijstander die werkt. ) op
Thuis op de bank met een uitkering? Er zijn heel veel mensen die geen uren op papier kunnen krijgen en keihard werken. Het probleem is dat werkgevers geen uren op papier geven. Ik val onder bijstand omdat ik een 0 urencontract heb. urencontract betekend beschikbaar voor oproepdiensten, waardoor mijn inkomen per maand verschillend is. De ene maand boven uitkering de andere maand weer beneden een uitkering. De ene maand dus aanvullingen de andere maand weer niet. Zo blijven velen van ons gewoon tussen wal en schip hangen in Nederland die hun baan zijn verloren. Dus regering doe hier eerst wat aan.