Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Rijksoverheid
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Den Haag, Nederland
Organisatie:
Public Spirit namens Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers
Dienstverband:
Parttime

Voorzitter en leden Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers


De Eerste Kamer heeft eind 2021 het wetsvoorstel ‘Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers’ aangenomen. Deze wet, die op 1 januari 2022 van kracht is geworden, gaat over de instelling van een onafhankelijk en permanent adviescollege dat buiten het politieke discours gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Eerder heeft de minister van BZK bij de evaluatie van de rechtspositie van politieke ambtsdragers al aangegeven dat een dergelijk onafhankelijk adviescollege waardevol kan zijn om gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies te verkrijgen over structurele wijzigingen in de (financiële) arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.

Organisatie en functie
Dit nieuwe Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (adviescollege) adviseert vanaf 1 januari 2022 op verzoek of op eigen initiatief de regering en Staten-Generaal over de arbeidsvoorwaarden van gekozen en benoemde politieke ambtsdragers van het rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen. Dit betreft Kamerleden, bewindspersonen, burgemeesters, wethouders, raadsleden, statenleden, gedeputeerden, commissarissen van de Koning en voorzitters en leden van de algemene en dagelijks besturen van waterschappen.

Het adviescollege zet zijn kennis en expertise over arbeidsvoorwaarden in om te adviseren over de financiële aspecten van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Denk aan bezoldiging en vergoeding voor de werkzaamheden, uitkering na aftreden of ontslag, uitkering bij arbeidsongeschiktheid, pensioenaanspraken, onkostenvergoedingen, voorzieningen voor de uitoefening van het ambt, nevenfuncties en verrekening van neveninkomsten. Het betreft dus arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen met een financiële dimensie.

Het adviescollege wordt ondersteund door een secretariaat dat de adviezen voorbereidt. Het secretariaat heeft een omvang van circa 2 fte en bestaat uit experts op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Indien gewenst kan het college tevens gebruik maken van de inhoudelijke expertise van ambtenaren van het ministerie van BZK.

Verder bestaat het voornemen om de wettelijke taak van het adviescollege uit te breiden met de advisering over vervolgfuncties van gewezen bewindspersonen. Het wetsvoorstel daartoe moet nog in procedure worden gebracht en zal naar verwachting niet eerder dan 2023 in werking treden. Mogelijk worden te zijner tijd, met het oog op die taak, extra leden geworven en krijgt de voorzitter door het alsdan uitbreiden van de taken een breder takenpakket en een bredere verantwoordelijkheid.

Het adviescollege zal vooralsnog bestaan uit een voorzitter en vier leden. Zij doen hun werk als onafhankelijke deskundigen op persoonlijke titel. Het lidmaatschap van het college zal naar verwachting een tijdsbeslag van gemiddeld één dag per maand vergen. Voor de voorzitter is dit mogelijk meer gezien het takenpakket.

Het adviescollege is dermate nieuw dat er nog geen eigen internetlocatie is. Via deze link treft u meer informatie aan.

Profiel
Bij de samenstelling van het adviescollege zal gezamenlijke ervaring en deskundigheid bepalend zijn op enerzijds het gebied van de rechtspositie en beloningsverhoudingen bij de overheids- en marktsectoren, en anderzijds op het terrein van het openbaar bestuur. Het adviescollege zal daarom uit personen dienen te bestaan die kennis en gevoel hebben voor maatschappelijke verhoudingen en elkaar aanvullen met expertise. Een gevarieerde achtergrond (openbaar bestuur, bedrijfsleven, wetenschap etc.) is daarom van belang als ook inclusiviteit en diversiteit. Personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen en mensen met een beperking worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Lid van het adviescollege
Voor deze functies zoeken wij kandidaten met verschillende achtergronden:

 • Openbaar bestuur
  Hierbij ligt de focus op kandidaten met ervaring bijvoorbeeld als bestuurder of volks-vertegenwoordiger met aantoonbare affiniteit op het werkgebied van het adviescollege.
 • Wetenschap
  Hierbij zoeken wij kandidaten die in een academische setting gezaghebbende onderzoeks- en onderwijservaring hebben opgebouwd op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, pensioenen et cetera.
 • Rechterlijke macht
  Hierbij zoeken wij kandidaten die over strategische ervaring beschikken naast het feit dat ze juridisch inhoudelijk onderscheidend zijn op het werkgebied van het adviescollege.
 • Vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en bedrijfsleven
  Hierbij zoeken wij kandidaten met actuele kennis en ruime praktijkervaring op het gebied van werknemers- en werkgeversbelangen bijvoorbeeld als onderhandelings-partner of adviseur.

Voorzitter van het adviescollege
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die vanuit een aantoonbaar onafhankelijke juridische functie een bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Kandidaten die strategisch, verbindend zijn en over een sterke politiek-bestuurlijke antenne beschikken.

Meer specifiek:

 • U heeft ervaring met het boven partijen staan, bent representatief en kunt optreden als logische vertegenwoordiger van het college;
 • U heeft een academische achtergrond en bent gekwalificeerd en ervaren om zelf een juridisch oordeel te kunnen geven;
 • U heeft - in verband met de voorgenomen adviestaak ten aanzien van de toelaatbaarheid van vervolgfuncties van gewezen bewindspersonen - geen politieke achtergrond.

Voor zowel de leden als de voorzitter geldt verder:

 • geen (neven)functies die onverenigbaar zijn met het adviescollege zoals de functies (politieke ambtsdragers en leden van hoge colleges van Staat) waarover het adviescollege adviseert (tot twee jaar na het aftreden) en/of een functie die valt onder de Wet normering topinkomens (WNT);
 • ervaring met het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • gevoel voor de positie van decentrale overheden in de bestuurlijke verhoudingen;
 • aantoonbaar betrokken bij en kennis van ontwikkelingen van arbeidsvoorwaarden in de publieke, semipublieke en/of private sector.

Competenties
U dient voor beide functies te beschikken over de volgende competenties:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Maatschappelijke betrokkenheid, oog voor verschillende maatschappelijke geledingen en trends
 • Communicatief vaardig, in staat innovatieve ideeën goed te verwoorden en in discussie te brengen
 • Nieuwsgierig, open staan voor nieuwe inzichten en argumenten in de loop van een discussie
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Overtuigingskracht
 • Onafhankelijke oordeelsvorming.

Aanvullend voor de functie van voorzitter:

 • Gezaghebbende, stimulerende en verbindende persoonlijkheid, gericht op transparantie en samenwerking, in staat uit een discussie en debat heldere gezamenlijke conclusies te trekken.

Benoeming en vergoeding
De leden worden op voordracht van de minister van BZK bij Koninklijk Besluit benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

Benadrukt wordt, dat wordt gezocht naar leden die vanuit een intrinsieke motivatie graag zitting willen nemen in het adviescollege. Hier staat een vaste vergoeding per vergadering tegenover van 278 euro. De voorzitter krijgt een vergoeding per vergadering van 362 euro.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten of Miriam Oosterwijk.

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 – 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren
U wordt verzocht te reageren vóór maandag 7 februari aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van vacaturenummer 7582).

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 7 - 8
Shortlist presentatie : week 10
Selectiegesprekken bij BZK : week 12, 13
Referentieonderzoek etc. : week 13 - 14
Voordracht en benoeming : aansluitend.

De planning van de gesprekken is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken het Adviescollege, BZK en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure evenals een referentieonderzoek.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...