Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
HBO
Branche:
Overig
Functie:
Bestuur en Management
Overige
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Tijdelijk / projectbasis

Tijdelijke opdracht: inhuur Senior Contract Manager GGI-Veilig Minicompetities


Tijdelijke opdracht: inhuur Senior Contract Manager GGI-Veilig Minicompetities

(opdrachtnummer:19.166)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is 20 januari 2020.

 1. Specificatie

1.1 Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

1.2 Basisteam “Inkoop, Beheer en Infrastructuur”

Het Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur en het beheer van gerealiseerde voorzieningen.

Onderdelen van het team zijn onder meer Inkoop en inkoopadvies, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), Regie op beheer en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

1.3 Omschrijving van de opdracht

Binnen basisteam Inkoop, Beheer & Infrastructuur wordt uitvoering gegeven aan diverse gemeentelijke dienstverlening waaronder GGI-Veilig (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur - Veilig). Voor het beheren van deze landelijke diensten is een service organisatie ‘Servicecentrum gemeenten’ (SCG) gerealiseerd. Het in beheer te nemen GGI-Veilig is onderverdeeld in 3 percelen; SIEM/SOC (perceel 1), IT Producten (perceel 2) en Expertise (perceel 3). Voor de percelen 2 en 3 wordt gezocht naar een Contract Manager.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Opstellen, controleren en uitvoeren van minicompetities;
 • Begeleiden proces minicompetities met nadruk op het beoordelen van de aanvraag binnen de kaders van de raamovereenkomst;
 • Verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en het verwerken van aanpassingen van afgesloten contracten;
 • Verantwoordelijk voor de contractvorming tussen VNG en deelnemers die nog moeten toetreden tot perceel 2 en 3;
 • Beoordelen van de performance van de verschillende contractpartijen op afgesproken prestaties, kosten en contractuitvoering a.d.h.v. periodieke rapportages en/of klanttevredenheid-onderzoeken;
 • Bijdragen leveren aan de werkprocedures, -instructies en standaard werkdocumenten/formats;
 • Verrichten van zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is.

1.5 Resultaat van de opdracht

GGI-veilig wordt binnen SCG als dienst beschouwd. Als Contract Manager Minicompetities ben je verantwoordelijk voor het minicompetitie-proces.


De Contract Manager is verantwoordelijk voor het managen en beheren van de contracten voor GGI-Veilig t.b.v. deelnemende gemeenten en organisaties.

Op te leveren resultaten zoals beschreven in de opgestelde business case:

 • Contractbeheer en contractmanagement;
 • Aansturing van de contractmanagementproducten.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise

Uit het cv en de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding;
 • HBO werk -en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met inkoop- en/of contractmanagement binnen het gemeentelijke domein;
 • Minimaal 3 jaar ervaring van de uitvoering van omvangrijke (Europese) aanbestedingen binnen het gemeentelijke domein;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met de Aanbestedingswet -en contractrecht;
 • Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen (Dit geldt voor: KPN, Protinus, Telindus, BDO, Ordina, IT-Staffing, Capgemini), hun onderaannemers of deelnemers.

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

 1. Aantoonbare ervaring met het begeleiden van minicompetities.
 2. Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van aanbestedingen binnen het gemeentelijk domein.
 3. Ervaring met aansturen van externe ICT-leveranciers.
 4. Ervaring met de informatie beveiligings- en consultancy markt.
 5. Kennis van de informatie beveiligings- en consultancy markt.
 6. Aantoonbare ervaring met het invulling geven aan leveranciers- en marktevaluatie.

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 40 uur per week. De maximale vergoeding is 95 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. De werkzaamheden vinden verspreid over Nederland plaats. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform van CTMsolution.nl
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 229006 is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Project en programmamanagement.

http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De deadline om een aanvraag te doen tot kwalificatie is: 5 januari 2020

De deadline om te reageren op de opdracht is uiterlijk tot 7 januari 2020, 12.00 uur.

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 • Registreer bij CTMsolution
 • Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 • Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 • Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.


Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

Solliciteren op deze functie