Vakgebied:
Carrière
Opleiding:
WO
Branche:
Overig
Functie:
Bestuur en Management
ICT en Automatisering
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Tijdelijk / projectbasis

Tijdelijke opdracht: inhuur Projectleider SamenwerkingsruimteHet betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 1 januari 2020.

 1. Specificatie

1.1 Over VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

1.2 Over programma Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

1.3 Omschrijving van de opdracht

Om de uitvoering van de Omgevingswet mogelijk te maken wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Deze bevat een samenwerkingsruimte die mogelijk maakt dat overheden samen kunnen werken. Daarnaast ondersteunt deze samenwerkingsruimte op termijn ook de samenwerking tussen overheden en initiatiefnemers. Zo weet iedereen van elkaar aan welke zaak ze werken, wat de status is en welke documenten erbij horen. De projectleider Samenwerkingsruimte gaat de werkzaamheden voor realisatie van de samenwerkingsfunctionaliteiten DSO-LV coördineren en interbestuurlijk aanjagen.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Coördinatie en aanjagen van werkzaamheden voor de realisatie van samenwerkingsfunctionaliteiten DSO Landelijke Voorzieningen (DSO-LV). Hierbij gaat het specifiek om de ketens “plan tot publicatie” en “idee tot afhandeling”.
 • Programma van eisen verder ‘opharden’ voor wat betreft samenwerkingsfunctionaliteiten vanuit gemeentelijk en interbestuurlijk perspectief, onderscheid basis/uitbouw/lokaal en fasering.
 • Organiseren van de vraagarticulatie en behoeftestelling vanuit het gemeentelijk veld (functionele wensen, niet functionele wensen en prioritering hierin);
 • Afstemming met en betrekken van BLM’s, BLA’s, TBO organisatie, Eenvoudig Beter / Wettelijk traject, PIKO en leveranciers (direct en indirect, samen met o.a. leveranciersmanagement).
 • Verwachtingenmanagement (direct en indirect) over samenwerkingsfunctionaliteiten aan bevoegde gezagen, ketenpartners, leveranciers, invoeringsondersteuning en derden.
 • Richten van ‘pathfinders’, try-out lijn 2 activiteiten en praktijkproeven op samenwerkingsfunctionaliteiten, onder inzet van de process mining kit samenwerken, deelnemen aan sprint demo’s, sprint reviews en planningsactiviteiten van DSO-LV met inbreng vanuit het gemeentelijk veld.
 • Deelnemen aan centrale overleggen m.b.t. Samenwerkingsfunctionaliteiten: monitoren ontwikkelingen. Updaten van de relevante delen van de business cases.
 • Gemeenten stimuleren, vooruitlopend op inwerkingtreding van de wet, aan de slag te gaan met samenwerkingsruimte van het DSO. Dit in samenwerking met de regionale implementatie ondersteiuners, bijvoorbeeld door middel van pilots of proeftuinen.

1.5 Resultaat van de opdracht

Er is een werkende samenwerkingsfunctionaliteit in basis beschikbaar per 1 januari 2021 en de belangen van de gemeenten zijn hierin voldoende meegenomen.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise

Uit het cv en de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • WO werk- en denkniveau met bij voorkeur een bestuurskundige, bedrijfskundige of informatiekundige achtergrond.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met complexe inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s binnen de overheid op het snijvlak van business en ICT.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring en op het gebied van de Omgevingswet op het gebied van informatiemanagement.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de landelijke- en collectief gemeentelijke informatie architectuur van de Omgevingswet.
 • Aantoonbare werkervaring met interbestuurlijke ontwikkelingen m.b.t. samenwerkingsprocessen en samenwerkingsfunctionaliteiten.
 • Aantoonbare werkervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de informatieketen in de fysieke leefomgeving.
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider en/of een afgeronde cursus projectmanagementmethodieken (denk aan Prince 2, agile werken & scrum).
 • Minimaal twee jaar werkervaring met verandertrajecten met een focus op informatievoorziening in landelijke organisaties, ketens en/of netwerken.
 • Aantoonbare werkervaring met de opzet en werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

 1. De kandidaat beschikt over een actueel en voor de omgevingswet relevant netwerk bij:

a. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

b. De DSO- programmaorganisatie en de ontwikkelpartners.

c. De andere bestuurslagen.

 1. Aantoonbare werkervaring in de functie van projectleider en/of cursus op het gebied van van projectmanagementmethodieken, zoals Prince 2, Scrum & Agile werken.

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 32 uur per week. De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 16 december 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 18 december 2019, van 13.30 – 15.30 uur.

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform van CTMsolution.nl
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 228972 is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Informatiemanagement en architectuur.


http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De deadline om voor aanvraag tot kwalificatie is 14 december 2019, 18.00 uur

De deadline om te reageren op de opdracht is uiterlijk tot 16 december 2019, 12.00 uur.

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG gebruik maakt.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 • Registreer bij CTMsolution
 • Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 • Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 • Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.


Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

Solliciteren op deze functie